Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση οδηγού ΠΕΠΑΛ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υποδιευθυντών και Τομεαρχών, φοίτηση και προαγωγή μαθητών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση οδηγού ΠΕΠΑΛ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υποδιευθυντών και Τομεαρχών, φοίτηση και προαγωγή μαθητών – Απόφαση στο ΦΕΚ Β 6133/24-10-2023.

Τροποποίηση οδηγού ΠΕΠΑΛ

Με την υπ. αριθμ. Κ3/118586 Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζέττας Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6133/24-10-2023, τροποποιείται η υπό στοιχεία Κ3/58084/ 25.05.2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

Συγκεκριμένα προστίθενται διατάξεις αναφορικά με τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τον ορισμό και τη διάρκεια θητείας των Υποδιευθυντών και των Τομεαρχών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, αλλά και τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2, σχετικά με τη φοίτηση και προαγωγή μαθητών των Β’ και Γ’ τάξεων υφιστάμενων σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. στις οποίες ιδρύεται και λειτουργεί Π.ΕΠΑ.Λ.

Αναλυτικά

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση (Κ3/58084/25.05.2021 Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) / (Β΄ 2180)»), οι Υποδιευθυντές των Π.ΕΠΑ.Λ., πέραν των αρμοδιοτήτων των Υποδιευθυντών των λοιπών σχολικών μονάδων, θα ασκούν και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη εφαρμογής του εκπαιδευτικού οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ. στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα,

β) Τη διαρκή ενημέρωση για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και διεθνή προγράμματα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί τους και

γ) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματικούς ή παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Οι Τομεάρχες Π.ΕΠΑΛ., οι οποίοι έχουν την πλήρη και συνολική ευθύνη λειτουργίας, προγραμματισμού και οργάνωσης του όλου εκπαιδευτικού έργου των τομέων τους και του τομέα γενικών μαθημάτων, θα έχουν και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες:

α) Τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών ανά τομέα ή ειδικότητα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Συντονισμού Π.ΕΠΑ.Λ.,

β) Την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συμμετοχής των επί μέρους Τομέων ή/και ειδικοτήτων ή/και τάξεων στον προγραμματισμό δράσεων του σχολείου,

γ) Την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά τομέα ή/και ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων, καθώς και της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων και

δ) Τη σύνταξη έκθεσης και την υποβολή της στην οικεία Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ., στο τέλος του διδακτικού έτους, σχετικά με την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων των τομέων ευθύνης τους.

Το Συμβούλιο Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. ορίζει σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του, τους Υποδιευθυντές, η θητεία των οποίων  διαρκεί τέσσερα (4) έτη και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, καθώς και τους Τομεάρχες, η θητεία των οποίων διαρκεί δύο (2) έτη και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

__________________________

Αναλυτικά το ΦΕΚ Β 6133/24-10-2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ3/118586

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/ 25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στην υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180), τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2, σχετικά με τη φοίτηση και προαγωγή μαθητών των Β’ και Γ’ τάξεων υφιστάμενων σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. στις οποίες ιδρύεται και λειτουργεί Π.ΕΠΑ.Λ. και προστίθενται, μετά το άρθρο 8, άρθρα 9 και 10 σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, καθώς και τον ορισμό και τη διάρκεια θητείας των Υποδιευθυντών και των Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ., ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 2 «Φοίτηση – Εγγραφή – Ανανέωση εγγραφής – Μετεγγραφή στα Π.ΕΠΑ.Λ.», τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«3. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί παράλληλα και Π.ΕΠΑ.Λ., συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στην τάξη στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ., έως και το σχολικό έτος κατά το οποίο οι τάξεις της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. θα αντικατασταθούν πλήρως από τις αντίστοιχες τάξεις του Π.ΕΠΑ.Λ.

4. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί παράλληλα και Π.ΕΠΑ.Λ., προάγονται, απολύονται ή/και αποκτούν πτυχίο, σύμφωνα με τις κείμενες περί αξιολόγησης διατάξεις, έως και το σχολικό έτος κατά το οποίο οι τάξεις της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. θα αντικατασταθούν πλήρως από τις αντίστοιχες τάξεις του Π.ΕΠΑ.Λ.».

Β. Μετά το άρθρο 8, προστίθενται άρθρα 9 και 10, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 9 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και των Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ.

1. Οι Υποδιευθυντές των Π.ΕΠΑ.Λ., πέραν των αρμοδιοτήτων των Υποδιευθυντών των λοιπών σχολικών μονάδων, ασκούν και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη εφαρμογής του εκπαιδευτικού οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ. στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. β) Τη διαρκή ενημέρωση για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και διεθνή προγράμματα, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί τους και γ) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματικούς ή παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Οι Τομεάρχες Π.ΕΠΑΛ. έχουν την πλήρη και συνολική ευθύνη λειτουργίας, προγραμματισμού και οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου των τομέων τους (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) και του τομέα γενικών μαθημάτων, καθώς και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες: α) Τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών ανά τομέα ή ειδικότητα, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ. β) Την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συμμετοχής των επί μέρους Τομέων ή/και ειδικοτήτων ή/και τάξεων στον προγραμματισμό δράσεων του σχολείου. γ) Την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά τομέα ή/και ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων, καθώς και της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων. δ) Τη σύνταξη έκθεσης και την υποβολή της στην οικεία Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ., στο τέλος του διδακτικού έτους, σχετικά με την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων των τομέων ευθύνης τους.

Άρθρο 10 Ορισμός Υποδιευθυντών και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ. και διάρκεια θητείας

1. Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. ορίζει σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.ΕΠΑ.Λ. α) Ως Υποδιευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στο Π.ΕΠΑ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ., όπου έχει ιδρυθεί και λειτουργεί παράλληλα Π.ΕΠΑ.Λ. β) Ως Τομεάρχες Π.ΕΠΑΛ., εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στο Π.ΕΠΑ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ., όπου έχει ιδρυθεί και λειτουργεί παράλληλα Π.ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχους σε αριθμό και κλάδο/ειδικότητα με τους Τομείς που λειτουργούν στο Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και έναν Τομεάρχη Π.ΕΠΑ.Λ. Γενικών Μαθημάτων. Κατόπιν σχετικής ειδικής εισήγησης του Διευθυντή Π.ΕΠΑ.Λ., το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. δύναται να ορίζει εκπαιδευτικό συναφούς κλάδου/ειδικότητας ως Τομεάρχη περισσότερων του ενός (1) Τομέων.

2. α) Ως Υποδιευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ., δύνανται να οριστούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι: αα) υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής τους με οργανική θέση στο Π.ΕΠΑ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ., όπου έχει ιδρυθεί και λειτουργεί παράλληλα Π.ΕΠΑ.Λ., αβ) δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία και δεν τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή δεν τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα αγ) δεν έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους ως στελέχη της εκπαίδευσης, κατά τα τέσσερα (4) τελευταία έτη για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούμενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου και αδ) δεν αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Ως Τομεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ., δύνανται να οριστούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι: βα) υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής τους με οργανική θέση στο Π.ΕΠΑ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ., όπου έχει ιδρυθεί και λειτουργεί παράλληλα Π.ΕΠΑ.Λ., ββ) έχουν υπηρετήσει στο Π.ΕΠΑ.Λ. τοποθέτησης για δύο (2) κατ’ ελάχιστον σχολικά έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους τοποθέτησής τους, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο τεσσάρων (4) κατ’ ελάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα και βγ) δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία και δεν τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή δεν τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

3. α) Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ. πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα. Αν σε ορισμένο Π.ΕΠΑ.Λ. προβλέπεται και δεύτερος Υποδιευθυντής, ο Διευθυντής καθορίζει τη σειρά τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Α’ και Β’. β) Οι Τομεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ. συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της θέσης του Τομεάρχη τουλάχιστον κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο Π.ΕΠΑ.Λ. που επιλέγονται. Το υπόλοιπο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους δύναται να συμπληρώνεται στο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) που εξυπηρετεί το Π.ΕΠΑ.Λ.

4. Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ορισμού Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ., οι εκπαιδευτικοί του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ. ή του ΕΠΑ.Λ., όπου έχει ιδρυθεί και λειτουργεί παράλληλα Π.ΕΠΑ.Λ., καλούνται, με πρόσκληση του Διευθυντή του Π.ΕΠΑ.Λ., να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον Διευθυντή του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ., εντός πέντε (5) ημερών από την ανωτέρω πρόσκληση:

α) βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου, καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο με τα απαραίτητα για την απόδειξη των προσόντων του υποψηφίου δικαιολογητικά,

β) πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (Π.Υ.Μ.) όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί, η υπηρέτηση κατά το τρέχον σχολικό έτος με οργανική θέση σε Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και

γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ορισμού των περ. αα), αβ), αγ) και αδ) της περ. α) της παρ. 2 για τους Υποδιευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ. και της περ. βγ) της περ. β) της παρ. 2 για τους Τομεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ.

5. α) Για την επιλογή των εκπαιδευτικών του Π.ΕΠΑ.Λ. που θα οριστούν ως Υποδιευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ., κριτήρια ορισμού αποτελούν ιδίως:

αα) η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση, αβ) η διδακτική, συμβουλευτική καθοδηγητική και διοικητική υποστηρικτική εμπειρία, αγ) η γενικότερη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αδ) η προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων προώθησης των σκοπών των Π.ΕΠΑ.Λ. ή/και της επαγγελματικής εκπαίδευσης γενικότερα και αε) η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του ενδιαφερόμενου.

β) Για την επιλογή των εκπαιδευτικών του Π.ΕΠΑ.Λ. που θα οριστούν, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1, ως Τομεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ., κριτήρια ορισμού αποτελούν ιδίως:

βα) η προσήλωση και η ικανότητα προώθησης των σκοπών του Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ββ) η παιδαγωγική συγκρότηση, βγ) η προηγούμενη θητεία του σε θέση Τομεάρχη Π.ΕΠΑ.Λ., βδ) η συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας του με τον θεσμό του Τομεάρχη Π.ΕΠΑ.Λ., βε) η γενικότερη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και βστ) η εκπαιδευτική και/ή διδακτική προϋπηρεσία του.

6. α) Ο Διευθυντής Π.ΕΠΑ.Λ. συντάσσει την εισήγησή του, η οποία απαιτείται για τον ορισμό από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. Υποδιευθυντών και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις περ. στ) και ζ) της παρ. 2 του άρθρου 17Α του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και την υποβάλλει στο ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της παρ. 4.

β) Η εισήγηση του Διευθυντή του Π.ΕΠΑ.Λ., επιβάλλεται να είναι αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει τεκμηρίωση με ειδική αναφορά στις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 5. Για τη διαμόρφωση της εισήγησης δύναται να συνεκτιμάται, με τη σχετική τεκμηρίωση, μεταξύ άλλων και η ικανότητα του κάθε ενδιαφερόμενου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά και η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος. Η απλή και αόριστη επανάληψη των κριτηρίων επιλογής Υποδιευθυντών και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και η γενικευμένη χρήση στερεότυπων ή τυποποιημένων εκφράσεων δεν προσδίδουν επαρκή και προσήκουσα αιτιολογία στην εισήγηση του Διευθυντή Π.ΕΠΑ.Λ.

γ) Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας από την πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της παρ. 4, εξετάζει τις εισηγήσεις των Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. για τον ορισμό Υποδιευθυντών και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ.. Ελέγχει και επιβεβαιώνει την ορθή τήρηση της υποχρέωσης αιτιολόγησης και ειδικής τεκμηρίωσης των εισηγήσεων των Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση που δεν διαπιστώσει ότι η εισήγηση έχει την προσήκουσα αιτιολογία την επιστρέφει στον Διευθυντή του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ. που τη συνέταξε για να τη συμπληρώσει, τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών (3) εργάσιμων ημερών.

δ) Σε περίπτωση απουσίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών ή/και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ., το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. ενημερώνει τους Διευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ. για την ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας της παρ. 4, τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

7. α) Η θητεία των Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. διαρκεί τέσσερα (4) έτη και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Ο ορισμός και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ.

β) Η θητεία των Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ. διαρκεί δύο (2) έτη και λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. 8. Κατά της απόφασης ορισμού Υποδιευθυντών και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ., επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), είτε η άσκηση αίτησης θεραπείας ενώπιον του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., είτε η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η άσκηση αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης ορισμού Υποδιευθυντών και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την Απόφαση όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Εκπαιδευτικός Οδηγός ΠΕΠΑΛ: Οργάνωση και λειτουργία-Φοίτηση και εγγραφή-Τίτλοι σπουδών-Επαγγελματικά δικαιώματα 

Δείτε επίσης

Τα νέα επιδόματα θέσεων ευθύνης Στελεχών Εκπ/σης και οι βασικοί μισθοί Συμβούλων ΙΕΠ | Εγγραφο 

ChatGPT-δωρεάν ηλεκτρονικό μάθημα: Πλήρης οδηγός-Περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών και των περιορισμών του

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση