Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπερωρίες 2.712.385 € για τους υπαλλήλους Περιφερειακών Διευθύνσεων και Δ/νσεων Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπερωρίες 2.712.385,56 € για τους υπαλλήλους Περιφερειακών Διευθύνσεων, για την έκτακτων και επειγουσών αναγκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

Υπερωρίες 2.712.385 € για τους υπαλλήλους Περιφερειακών Διευθύνσεων και Δ/νσεων Εκπαίδευσης

Για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφορικά με:

Σε τι αφορούν

-Την προετοιμασία και την υλοποίηση των πανελλαδικών εξετάσεων.

-Την προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2019-2020 και ιδίως για τις εγγραφές των μαθητών.

-Την προετοιμασία απολύσεων αναπληρωτών.

– Τη διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

– Τις προσλήψεις αναπληρωτών.

-Τις μετακινήσεις των υπεράριθμων μαθητών λόγω της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.

– Τη διαδικασία προσλήψεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

– Τη διαδικασία προσλήψεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής.

– Την υλοποίηση εκκρεμών μετατάξεων εκπαιδευτικών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αντίστοιχη τοποθέτησης τους στις οργανικές μονάδες.

– Την εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Δείτε επίσης:

Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς

Απόφαση Υπουργού

αποφασίσθηκε από τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόβλου

120 ώρες για κάθε υπάλληλο

η έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας.

Για ποιό λόγο αποφασίσθηκαν οι υπερωρίες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ η έγκριση υπερωριών αποφασίσθηκε προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ- σης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε:

Αδειες άνευ αποδοχών: Το νομοθετικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς

Ποιούς αφορούν

Οι υπερωρίες αφορούν στους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 και ειδικότερα από τη δημοσίευση του ΦΕΚ έως και 31-12-2019.

Οχι στους Περιφερειακούς Διευθυντές

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Πράξη στη Διαύγεια

Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα.

Ο Προϊσταμενος ΠΔΕ υπεύθυνος ελέγχου

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2.712.385,56 € η δαπάνη

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.712.385,56 €) συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 1019-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2019.

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε επίσης:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση