Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας και για τους μόνιμους διορισμούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπερωρίες στο Υπ. Παιδείας και για τους μόνιμους διορισμούς. Κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΠΕΘ.

Υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας – Η Απόφαση

Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων που δημιουργούνται κυρίως από:

Οι Εκτακτες και επείγουσες ανάγκες

-την ανάγκη το προσωπικό που έχει διατεθεί στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού,  Αναπλ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων γραφείων,

Ανάγκη εφαρμογής νέου συστήματος διορισμών

-την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ & ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

Αλλες ανάγκες

-την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

-την ανάγκη υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης υφιστάμενων και νέων κανονιστικών πλαισίων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,

-την έκδοση μεγάλου αριθμού κανονιστικών πράξεων για ζητήματα δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ,

-τον έλεγχο νομιμότητας επί εκλογών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με καταληκτικές ημερομηνίες,

-την διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ,

-την έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής,

-την έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των αποσπασμένων συντονιστών γραφείων, υπαλλήλων και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό,-την καταβολή αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών λόγω συνταξιοδότησης,

-την ανάγκη υποστήριξης του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.για την επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

-την υλοποίηση εκκρεμών μετατάξεων εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ και αντίστοιχη τοποθέτησή τους στις οργανικές μονάδες,-την εισαγωγή των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρώτο στάδιο της κινητικότητας για το έτος 2019,

-την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια–αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,

-την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση της αξιολογικής περιόδου 2018,

-την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

-την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

-την ανάγκη ολοκλήρωσης ειδικών δράσεων (υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικά υλικά και Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό) και την προκήρυξη νέων δράσεων (Κέντρα Ικανοτήτων και Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής),

-την ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας ένταξης των έργων των μεταδιδακτόρων ερευνητών και των ελέγχων των εκθέσεων της προκήρυξης των υποψηφίων διδακτόρων του ΕΛΙΔΕΚ,

-την ανάγκη διοργάνωσης διεθνών συναντήσεων, Μικτών Διακρατικών Επιτροπών, σεμιναρίων, ημερίδων, εντάξεων, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων διεθνούς συνεργασίας την τρέχουσα περίοδο,

-την ανάγκη ανασχεδιασμού της διεύρυνσηςτου εθνικού προγράμματος «Τριπτόλεμος»,

-την ανάγκη υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων «Νομική Βοήθεια για Νέους» και «Θερινά Σχολεία σε Καταστήματα Κράτησης».

Απόφαση Υπουργού

Αποφασίζουμε

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το Α ́εξάμηνο του έτους 2019 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 30-6-2019 ως ακολούθως:

Δικαιούχοι

α) για 1013 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για 2 δημοσιογράφους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ.

Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στα Γραφεία Υπουργού, Αναπλ.Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του ΥΠΠΕΘ και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα ανωτέρω γραφεία.

β) για 87 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο εν λόγω γραφείο.

γ) για 11διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο εν λόγω γραφείο.

Η δαπάνη

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των € 326.200,00 και συγκεκριμένα:

α) τις 290.000€(διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ) ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-201, οικ. έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) τις 28.200,00 € (εικοσιοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-203, οικ. έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

γ) τις 8.000,00 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-205, οικ. έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δείτε επίσης

Αδεια σε επιτηρητές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας προβλέπει Εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση