Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας: ΦΕΚ με όρους-διαδικασία χορήγησης-κριτήρια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας: Το ΦΕΚ με τους όρους, τη διαδικασία χορήγησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας

Με την υπ. αρίθμ. 173975/Ζ1ΚΥΑ- ΦΕΚ B 6019 – 31.12.2020 – καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος).

Αναλυτικά

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος), στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώσεων, χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας».

Κατηγορίες υποτροφιών

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος κατ’ ισομοιρίαν και περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες υποτροφιών:

1. Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών:

Υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Αποκλείονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

2. Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου:

Υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας -από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες- στη Γαλλία, νέων ερευνητών, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (ή μέρους του) σε εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χορηγούνται:

Είκοσι επτά (27) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών οι οποίες συνίστανται σε:

– Μηνιαία τροφεία ύψους επτακοσίων 700,00 € (καθαρό ποσό). Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο ή τρίμηνο υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής προόδου, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ανά εξάμηνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υποβαλλόμενες συνοπτικές εκθέσεις παρακολούθησης των υποτρόφων από το ΙΚΥ προς το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συνοδευόμενες από αναλυτικές καταστάσεις πληρωμών σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος.

– Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους επτακοσίων 700,00 € (καθαρό ποσό) για την κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης.

Καταβάλλεται κατά την έναρξη της υποτροφίας.

Έναρξη της υποτροφίας θεωρείται το χρονικό σημείο που λαμβάνει χώρα η έναρξη των ακαδημαϊκών σπουδών ή της έρευνας που έχει αναλάβει να εκπονήσει ο υπότροφος.

– Εξασφάλιση -μέσω του αρμόδιου γαλλικού οργανισμού (CampusFrance)- των δικαιωμάτων υποτρόφου της Γαλλικής Κυβέρνησης, όπως απαλλαγή από το κόστος εγγραφής, δυνατότητα διαμονής σε γαλλική δημόσια φοιτητική εστία (CROUS), δωρεάν κοινωνική ασφάλιση κ.α.

Το διοικητικό κόστος παροχής των ανωτέρω δικαιωμάτων ανέρχεται σε 110, 00 € μηνιαίως, το οποίο είναι πλέον του ποσού των επτακοσίων (700) ευρώ, και καταβάλλεται απευθείας στον αρμόδιο γαλλικό οργανισμό (CampusFrance) κατά την έναρξη της υποτροφίας.

Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου μικρής διάρκειας 58 μηνών (58 ανθρωπομήνες), οι οποίες συνίστανται σε:

– Μηνιαία τροφεία ύψους 1,700,00 € για την κάλυψη των εξόδων διαμονής στη Γαλλία.

Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο.

Κατά το τέλος του προγράμματος υποβάλλεται έκθεση ολοκλήρωσής του από τον υπότροφο συνοδευόμενη από βεβαίωση εκπόνησης της έρευνας του φορέα υποδοχής.

Λεπτομέρειες υποτροφιών
  • Το κόστος των ανωτέρω οικονομικών παροχών καλύπτεται από το ΙΚΥ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος από κοινού, κατ’ ισομοιρίαν.
  • Οι δαπάνες χαρτοσήμου (3,6%) επί των μηνιαίων τροφείων καλύπτονται από το ΙΚΥ.
  • Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αναλαμβάνει τη διοικητική διαχείριση του προγράμματος, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.
  • Το ΙΚΥ αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του προγράμματος (προγραμματισμός και παρακολούθηση προϋπολογισμού, σύναψη συμβάσεων υποτροφιών, πληρωμές κ.τ.λ.) καθώς και την παρακολούθηση της προ- όδου των υποτρόφων του προγράμματος.
  • Το ΙΚΥ θα υποβάλλει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, ανά εξάμηνο, συνοπτική έκθεση παρακολούθησης των υποτρόφων συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση πληρωμών.
Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετου ποσού

από μια κατηγορία υποτροφιών, είναι δυνατή, κατόπιν σχετικής συμφωνίας του ΙΚΥ με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, η μεταφορά του υπολοίπου ποσού για την κάλυψη αυξημένου αριθμού υποτροφιών της άλλης κατηγορίας χωρίς να αλλάξει η συνολική δαπάνη του προγράμματος για «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας».

Δείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο ΦΕΚ B 6019 – 31.12.2020 Ελληνογαλλικές υποτροφίες

Δείτε επίσης

Ημερίδα 24.01.2021: “Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τον Ελληνισμό της Διασποράς”
ΕΚΠΑ: 21 διαδικτυακές ομιλίες για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση