Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποτροφίες ΙΚΥ: Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για 601 θέσεις υποτροφιών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποτροφίες ΙΚΥ: Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για 601 θέσεις υποτροφιών για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Υποτροφίες ΙΚΥ: Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για 601 θέσεις υποτροφιών

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών – Β Κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», προκηρύσσει εξακόσιες μία (601) θέσεις υποτροφιών για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση νέων ερευνητών και στην παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων και απευθύνεται σε μεταδιδάκτορες ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, ή Ερευνητικών Κέντρων της χώρας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Οι 601 θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους εξής επτά (7) επιστημονικούς κλάδους:

1. Φυσικές Επιστήμες,

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,

3. Γεωργικές Επιστήμες,

4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,

5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

6. Κοινωνικές Επιστήμες και

7. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες, βάσει του τύπου: (Χi/Υ) * 601,

όπου: Χi: το πλήθος των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 στον επιστημονικό κλάδο i,

Υ: το σύνολο των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 (όλων των επιστημονικών κλάδων).

Δείτε επίσης:

Μεταπτυχιακά ΕΑΠ: 13 Προγράμματα και 2 Προπτυχιακά – Αιτήσεις έως 31-05-2019

Η Αίτηση

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για έναν Επιστημονικό Τομέα και έναν Κλάδο από τον παρακάτω πίνακα ενώ οι δυνατές Εξειδικεύσεις θα περιλαμβάνονται σε Παράρτημα που θα συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Φυσικές Επιστήμες
2. Επιστήμες Μηχανικού
και Τεχνολογία
3. Γεωργικές Επιστήμες
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ 4. Ιατρική
και Επιστήμες Υγείας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
6. Κοινωνικές Επιστήμες
7. Οικονομικές
και Νομικές Επιστήμες

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση