Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπουργείο για ΙΚΥ: Αυθαίρετα προχώρησε σε διασταλτική εφαρμογή της απόφασης χορήγησης υποτροφιών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπουργείο για ΙΚΥ: Αυθαίρετα προχώρησε σε διασταλτική εφαρμογή της απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών.

Υπουργείο για ΙΚΥ

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την την Ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (παρατίθεται ακολούθως), της 9ης Ιουνίου 2020 “για τις ενστάσεις υποψηφίων ΙΚΥ ΕΚΟ 2017/18”.

Το ΥΠΑΙΘ αναφέρεται σε αυθαίρετη εφαρμογή Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία  επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 από το ΙΚΥ.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Υπουργείου:

Α. Το ΙΚΥ προχώρησε αυθαίρετα σε διασταλτική εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 64833/Ζ1/10.5.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1625), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 από το ΙΚΥ.

Β.  H αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με έγγραφό της προς το ΙΚΥ, επισημαίνει πως:

  • Τα επιπρόσθετα στοιχεία που δύναται να ζητήσει το ΙΚΥ από τον κάθε υποψήφιο, θα πρέπει να κριθούν μόνο ως διευκρινιστικά κάποιων εκ των υπολοίπων εγγράφων.
  • Λοιπά έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά που έρχονται να θεραπεύσουν ελλείψεις στον φάκελο του υποψηφίου, δεν θα έπρεπε να γίνονται δεκτά.

Γ. Στις 20 Μαΐου 2020 το ΙΚΥ, προκειμένου να θεραπεύσει τις ανωτέρω εσφαλμένες ενέργειές του, αιτήθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την τροποποίηση σημείων της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Δ. Oπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, με επιστολή του:

  • Tυχόν τροποποίηση της ΚΥΑ μετά την έκδοση της προκήρυξης και συγκεκριμένα ως προς ουσιώδεις όρους της, είναι μη επιτρεπτή και παράνομη ως αντιβαίνουσα στους κανόνες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
  • Αποτελεί, δε, αδιαφανή και διαβλητή διαδικασία, που είναι πιθανόν να ερμηνευθεί ως διάκριση ή ευμενής μεταχείριση κάποιων υποψηφίων έναντι άλλων, δεν συμβαδίζει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και θέτει σε κίνδυνο την επιλεξιμότητα της συνολικής δαπάνης.
Δείτε επίσης
Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας μετά την ψήφιση των άρθρων
Δεκτό κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας-Αποτελέσματα ψηφοφορίας
Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή
Η Ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΙΚΥ για τις Ενστάσεις Υποψήφιων ΙΚΥ ΕΚΟ 2017/18 – 09.06.2020

Αναφορικά με τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών /τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ κύκλος», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών ως τελευταία προσπάθεια για τη δικαίωση των 414 ενιστάμενων υποψήφιων του Προγράμματος Προπτυχιακών Υποτροφιών IKY/EKO-Β΄ κύκλος.

Οι εν λόγω 414 υποψήφιοι είχαν υποβάλει ενστάσεις, οι οποίες είχαν γίνει καταρχάς αποδεκτές από το Δ.Σ. του ΙΚΥ, αλλά δεν έχουν ακόμα καταβληθεί τα τροφεία τους, καθώς υπήρξε σαφής αρνητική υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα, για τη μη αποδοχή τους σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5539/06.11.2019 έγγραφο της.

Την ίδια αρνητική κατάληξη είχε και σχετική επιστολή έγκρισης καταβολής των τροφείων στους προαναφερθέντες υποψήφιους που το ΔΣ του ΙΚΥ απηύθυνε προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.

Εν συνεχεία, το Δ.Σ. του ΙΚΥ απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ πρόταση Διορθωτικής ΚΥΑ που συνοδευόταν από Υπόμνημα/Έκκληση του συνόλου των μελών του Δ.Σ., τακτικών και αναπληρωματικών, για την ευνοϊκή επίλυση του θέματος (επισυνάπτεται στα Συνημμένα αρχεία).

Σήμερα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε πως η απάντηση του ΥΠΑΙΘ είναι αρνητική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό

«…Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή είχε οριστεί στην υπό κρίση πρόσκληση, δεν είναι επιτρεπτή, ακόμη και εάν τα δικαιολογητικά είναι συμπληρωματικά αυτών που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως και καλοπίστως από τους συμμετέχοντες… Για όλους τους ανωτέρω λόγους, δεν δύναται να γίνει αποδεκτό το αίτημά σας και παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες».

Επομένως, το θέμα θεωρείται οριστικά λήξαν, καθότι το ΙΚΥ αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το Ν.Δ. 4434/1964.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση