Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποχρεωτικό self test: Ορισμός αρμοδίων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποχρεωτικό self test: Καθορισμός Διαδικασίας-Ορισμός αρμοδίων για τη διενέργεια στους εργαζόμενους της ΚΥ ΥΠΑΙΘ – Εγγραφο της Υπουργού ΠΑΙΘ κα Ν. Κεραμέως.

Υποχρεωτικό self test

Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 48991/ΓΔ3/28-04-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως ορίζονται τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τους εργαζόμενους στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ και καθορίζεται η διαδικασία.

Αναλυτικά το έγγραφο
Θέμα: Καθορισμός της Διαδικασίας και Ορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τους εργαζόμενους στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ

Ορίζουμε τα όργανα που είναι αρμόδια για να διαπιστώνουν ότι τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 ως ακολούθως:

Α. Ορισμός αρμόδιων οργάνων για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης διαγνωστικού ελέγχου
Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων

επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος, που έχουν οριστεί ως διαχειριστές παρουσιολογίου και είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και υποβολή του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου της υπηρεσίας τους, ορίζονται ως αρμόδια όργανα για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης του διαγνωστικού ελέγχου για τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους.

Οι Διευθυντές των Ιδιαίτερων Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων

ορίζονται ως αρμόδιοι να διαπιστώσουν ότι οι συνεργάτες που έχουν διοριστεί ή αποσπαστεί στα ιδιαίτερα γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4622/2019 έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΓ του ΥΠΑΙΘ

ορίζεται ως αρμόδιος για τον έλεγχο της διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου και της καταχώρισης δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος για τους υπηρετούντες στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλων.

Β. Δικαίωμα ελέγχου της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ COVID–19»

επιπροσθέτως έχουν:

α) Ο Υπεύθυνος Covid-19 για το ΥΠΑΙΘ, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτσης Αλέξανδρος

β) Οι ιεραρχικοί Προϊστάμενοι όλων των επιπέδων εκάστου υπαλλήλου

γ) Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του ΥΠΑΙΘ

δ) Οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της εισόδου στο κτήριο του ΥΠΑΙΘ (Φύλακες)

Γ. Διαδικασία ελέγχου

Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος, που έχουν οριστεί ως διαχειριστές παρουσιολογίου και είναι υπεύθυνοι για την συμπλήρωση και υποβολή του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 49893/Γ1/29-4-2020 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, οφείλουν να ελέγχουν σε ημερήσια βάση:

  • εάν όλοι οι παρόντες στις οργανικές μονάδες της υπηρεσίας τους υπάλληλοι έχουν την ένδειξη καταχώρισης αρνητικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης από κορωνοϊό στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου και
  • εάν η ένδειξη της ημερομηνίας ισχύος (ημερομηνία λήξης) του αρνητικού αυτού αποτελέσματος καλύπτει την ημερομηνία παρουσίας τους
Τα στοιχεία των υπαλλήλων

με βάση τα οποία διενεργείται ο ως άνω έλεγχος αντλούνται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται ημερησίως στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΓ του ΥΠΑΙΘ.

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί από τον υπάλληλο η επίδειξη της δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος.

Εφόσον οι αρμόδιοι προϊστάμενοι

διαπιστώσουν ότι υπάλληλος προσέρχεται για εργασία χωρίς να έχει διενεργήσει διαγνωστικό έλεγχο ή χωρίς να έχει καταχωρισθεί δήλωση αρνητικού αποτελέσματος ενημερώνει άμεσα την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΓ του ΥΠΑΙΘ,

συνακολούθως, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του ως άνω υπαλλήλου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Υποχρεωτικό self test
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ

«Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Σε περίπτωση που καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω,

κάθε υπάλληλος οφείλει να φέρει μαζί του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κατά την διάρκεια της εργασίας του την «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ COVID–19» και να την επιδεικνύει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από τα ανωτέρω αναφερόμενα όργανα, είτε κατά την είσοδό του στο κτήριο του ΥΠΑΙΘ, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική ΚΥΑ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο “Καθορισμός Διαδικασίας-Ορισμός αρμοδίων διενέργειας υποχρεωτικού self test στην ΚΥ  ΥΠΑΙΘ

Δείτε σχετικά

Δημόσιο-self test: H απόφαση εφαρμογής του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου covid από Μ. Δευτέρα 26.04
Δημόσιο-μέτρα covid: 42η Εγκύκλιος-Υποχρεωτική διενέργεια self test-Αδεια ειδικού σκοπού
Προγραμματισμός διάθεσης self test: Ημερομηνίες για Δημόσιο-εκπαιδευτικούς-μαθητές-κληρικούς
Δημόσιο-Εφαρμογή υποχρεωτικού self test σε υπαλλήλους-Περικοπή αποδοχών όταν δεν γίνεται | ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Νέα απόφαση-μετακινήσεις πολιτών: Επιτρέπεται προς ιδιωτική κλινική η υπερτοπική μετακίνηση
Μετακινήσεις το Πάσχα: ΦΕΚ με μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας έως και τη Δευτέρα 10.05.2021
ΦΕΚ-Μέτρα κορονοϊού από 26.04 έως 03.05.2021: Ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση