Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βαθμολογική προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων-Τι ισχύει για τη βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βαθμολογική προαγωγή κατά ένα έτος δημοσίων υπαλλήλων και το νομοθετικό πλαίσιο βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Βαθμολογική προαγωγή

Με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3151/οικ.12521/1-8-2022 Εγκύκλιο η Γενική Γραμματέας Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη του Υπουργείου Εσωτερικών πληροφορεί περί της βαθμολογικής προαγωγής υπαλλήλων κατά ένα (1) έτος κατόπιν αξιολόγησης με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 για δύο (2) συνεχείς αξιολογικές περιόδους.

Στο έγγραφο παρατίθενται οι προϋποθέσεις για τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για προαγωγή του υπαλλήλου του Δημοσίου κατά ένα (1) έτος.

_______________________

Βαθμολογική κατάταξη δημοσίων υπαλλήλων

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ’ , Γ’ , Β’ και Α’ , από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ’ και ανώτερος ο Α’ .

Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε’, Δ’ , Γ’ και Β’ , από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε’ και ανώτερος ο Β’ .

Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ’ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε’ .

Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β’ , στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη.

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ’ , στον οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη.

Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β’.

Αποσύνδεση βαθμού-μισθού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176 τ.Α΄/16-12-2015) έγινε αποσύνδεση μισθού – βαθμού και ορίζεται ότι: «Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο κλπ, ».

Το νομοθετικό πλαίσιο βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών

Η εν λόγω Εγκύκλιος δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς για τους οποίους το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/30-09-1985).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 33 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176 τ.Α΄/16-12- 2015) διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολό τους τα άρθρα 12,13 και 14 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ Α΄), τα οποία περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις, σχετικά με το βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό.

Ο νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) για την βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών  προβλέπει τα εξής:

β) Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται :

αα) στην κατηγορία ΠΕ, για προαγωγή στο Β΄ βαθμό διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για προαγωγή στον Α΄ βαθμό εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄,
ββ) στην κατηγορία ΤΕ, για προαγωγή στο Β΄ βαθμό τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και για προαγωγή στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄,
γγ) στην κατηγορία ΔΕ, για προαγωγή στο Β΄ βαθμό εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄και για προαγωγή στον Α΄ βαθμό οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

γ) Προκειμένου για εκπαιδευτικούς ΠΕ κατηγορίας, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστο  φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ, συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο βαθμό Β΄ και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στο βαθμό Α΄ κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.

δ) Ως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα νοείται εκείνο που χορηγείται με ξεχωριστό τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ για τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.

_______________________

Αναλυτικά το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Θέμα: Βαθμολογική προαγωγή υπαλλήλων κατά ένα (1) έτος κατόπιν αξιολόγησης με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 για δύο (2) συνεχείς αξιολογικές περιόδους

Σε συνέχεια ερωτημάτων υπαλλήλων και Υπηρεσιών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 82 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) ορίζεται ότι: «Για τον υπάλληλο που λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο βαθμό, το ένα (1) έτος προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επόμενο βαθμό».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, η μείωση του απαιτούμενου χρόνου για προαγωγή κατά ένα (1) έτος αφορά τον υπάλληλο για τον οποίο πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Σε δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους είχε ως μέσο όρο βαθμολογίας στην Έκθεση Αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του βαθμού 90.
  2. Αφορά σε εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν οριστικοποιηθεί και συντάσσονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 ή άλλων αντίστοιχων προς αυτών διατάξεων αξιολόγησης που εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση.
  3. Εφαρμόζεται σε υπαλλήλους, στους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικότερα, η μείωση του χρόνου προαγωγής κατά ένα (1) έτος συντελείται κατόπιν της οριστικοποίησης και της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης και η ημερομηνία οριστικοποίησης της δεύτερης έκθεσης αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό- προσθήκη στον πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό του υπαλλήλου του ενός (1) επιπλέον έτους.

Παράδειγμα:

  1. Υπάλληλος ΠΕ με Α΄ βαθμό και τέσσερα (4) έτη πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό αυτό (καταληκτικό), ο οποίος λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του βαθμού 90, η βαθμολογική του κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής: Α΄ βαθμός και πέντε (5) έτη πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτό.
  2. Υπάλληλος ΠΕ με Β΄ βαθμό και πέντε (5) έτη πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό αυτό, ο οποίος λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του βαθμού 90, θα λάβει κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της δεύτερης συνεχόμενης αξιολογικής περιόδου έκθεσης ένα έτος πλεονάζοντα στο βαθμό, οπότε με έξι πλέον έτη στοιχειοθετεί δικαίωμα για προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

Διευκρινίζεται, εν προκειμένω, ότι για όσους υπαλλήλους στοιχειοθετείται, συνεπεία της εν λόγω περίπτωσης, δικαίωμα προαγωγής, όπως στο υπό στοιχεία (2) παράδειγμα, η προαγωγή πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρ. 83 του Υπαλληλικού Κώδικα, κατόπιν απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Εκτός από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Για τη μείωση του χρόνου προαγωγής κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν απαιτείται απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς εκ του νόμου δεν προβλέπεται ουσιαστική κρίση ή απόφαση αρμοδίου οργάνου, αλλά απλώς διαπίστωση του αν υφίσταται η εν λόγω βαθμολογία σε δύο εκθέσεις που έχουν συνταχθεί σε δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους. Ο αντίστοιχος χρόνος του ενός (1) έτους υπολογίζεται ως πλεονάζων στον βαθμό της κατηγορίας που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης και εφόσον είναι ήδη στον καταληκτικό της κατηγορίας τους βαθμό, το ένα έτος αυτό θα προσμετρηθεί στον πλεονάζοντα χρόνο που διαθέτουν στον βαθμό αυτό κατά την κρίσιμη ημερομηνία οριστικοποίησης της δεύτερης έκθεσης.

Επισημαίνεται ότι:

(i) οι εκθέσεις αξιολόγησης που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν απαιτείται να είναι και οι δύο της ίδιας κατηγορίας/ εκπαιδευτικής βαθμίδας και του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος κατά τον χρόνο που θα λάβει τη βαθμολογική προώθηση και

(ii) η ως άνω βαθμολογική προώθηση ισχύει και για υπαλλήλους που κατά το χρόνο της βαθμολογικής ένταξης είναι αποσπασμένοι ή έχουν μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία, διάφορη αυτής, στην οποία αξιολογήθηκαν με τις κρίσιμες αυτές εκθέσεις αξιολόγησης συνεπεία των οποίων μειώνεται ο χρόνος προαγωγής τους κατά ένα έτος.

Παράδειγμα:

  • Υπάλληλος ΔΕ, ο οποίος αξιολογήθηκε το πρώτο έτος ως υπάλληλος ΔΕ και το δεύτερο αμέσως επόμενο έτος ως υπάλληλος ΠΕ καθώς μετατάχθηκε σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ, θα λάβει το ένα επιπλέον έτος στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό της κατηγορίας ΠΕ, όπου πλέον ανήκει, εφόσον λάβει στις προαναφερόμενες κρίσιμες αξιολογήσεις και στις δύο (2) περιόδους βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90.
  • Υπάλληλος, ο οποίος έχει την οργανική του θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου και αξιολογείται την πρώτη αξιολογική περίοδο και ακολούθως αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οπότε και για τη δεύτερη συνεχή αξιολογική περίοδο θα αξιολογηθεί από τον φορέα υποδοχής, στον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του (ήτοι το Υπ. Δικαιοσύνης), θα λάβει το ένα έτος επιπλέον στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό που ανήκει κατά την κρίσιμη ημερομηνία από τον φορέα, στον οποίο ανήκει η οργανική του θέση (ήτοι το Υπ. Εσωτερικών), εάν λάβει στις αξιολογήσεις και στις δύο (2) περιόδους βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι δύο κρίσιμες εκθέσεις αξιολόγησης δεν έχουν συνταχθεί στον ίδιο φορέα, καθώς κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η συνεχής για δύο έτη αξιολόγηση με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 και όχι το σε ποια υπηρεσία συντάχθηκαν οι εκθέσεις αξιολόγησης.
  • Υπάλληλος, ο οποίος για δύο αξιολογικές περιόδους αξιολογήθηκε στον φορέα, όπου ανήκει οργανικά, αλλά κατά την κρίσιμη ημερομηνία οριστικοποίησης της βαθμολογίας έχει μεταταχθεί σε άλλον φορέα, θα λάβει το ένα έτος επιπλέον στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό που ανήκει κατά την κρίσιμη ημερομηνία από τον φορέα, στον οποίο ανήκει πλέον η οργανική του θέση, ήτοι στο φορέα, όπου έχει πλέον μεταταχθεί, καθώς και εν προκειμένω κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η συνεχής για δύο έτη αξιολόγηση με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 και όχι το σε ποια υπηρεσία συντάχθηκαν οι εκθέσεις αξιολόγησης.

Συναφώς, σας γνωρίζουμε επίσης ότι η βαθμολογική προαγωγή δεν πραγματοποιείται άπαξ, αλλά κάθε φορά που ο υπάλληλος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών αυτών διατάξεων και πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις εν λόγω διατάξεις.

Δείτε επίσης

Αίτηση εισαγωγικής επιμόρφωσης: Αλλαγές στην πλατφόρμα 

ΟΛΜΕ: Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτσης για τις μονιμοποιήσεις και για νέες προσλήψεις το νέο έτος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση