Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή ηλεκτρονικά: Kαθορίστηκαν τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή ηλεκτρονικά: Kαθορίστηκαν τα  ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης μαθητή/τριας, καθιερώνεται με την υπ. αριθμ. πρωτ. 520 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κ. Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κου Δ. Παπαστεργίου και της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Ζ. Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 658/31-1-2024.

Με την ΚΥΑ καθορίζονται τα  ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης μαθητή/ τριας, με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ- gov.gr).

Ακολουθεί το ΦΕΚ Β 658/31-1-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ –  Αριθμ. 520

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης μαθητή/τριας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

……………

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης μαθητή/ τριας, με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ- gov.gr).

Άρθρο 2

Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων φοίτησης μαθητή/τριας

1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), κατά τους όρους του ν. 4624/2019 και του άρθρου 47 παρ. 2 του ν. 4623/2019, μέσω της οποίας κάθε χρήστης δύναται να αιτείται και να λαμβάνει βεβαιώσεις φοίτησης μαθητή/τριας, είτε για τον εαυτό του ατομικά, είτε για ανήλικα πρόσωπα, επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (γονείς/κηδεμόνες ή άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων προσώπων).

2. Οι βεβαιώσεις ως προς το περιεχόμενο περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης του/της μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας),

β) στοιχεία του σχολείου φοίτησης (όνομα σχολείου φοίτησης, τάξη εγγραφής στο τρέχον σχολικό έτος, περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης του σχολείου, διεύθυνση σχολείου, ΤΚ, τηλέφωνο, email).

Τα στοιχεία των περ. α και β της παρούσας προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

3. Οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις φοίτησης τηρούνται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα τους όρους του άρθρου 26 «Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης» του ν. 4727/2020 και την υπ’ αρ. 5620/26-02-2021 (Β’ 849) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας.

Άρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης

1. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες, εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή οι γονείς/κηδεμόνες που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτών, ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλειά αυτών, με τον περιγραφόμενο στο προηγούμενο εδάφιο τρόπο και επιλέγουν στην ειδική εφαρμογή το τέκνο για το οποίο θέλουν να εκδώσουν την ηλεκτρονική βεβαίωση φοίτησης.

2. Οι παραπάνω βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Η επαλήθευση του περιεχομένου των βεβαιώσεων της παρ. 2 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

4. Οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δύνανται, βάσει του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στις εκδοθείσες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις.

Άρθρο 4

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας/εφαρμογής

1. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσας διαλειτουργεί με:

– Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων φοίτησης,

– την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

– το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων ανήλικων τέκνων.

2. Μετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις, η βεβαίωση εκδίδεται με τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας και είναι έτοιμη προς λήψη από τον/την αιτούντα/αιτούσα.

3. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης βεβαίωσης σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου – χρήστη στο Π.Σ. «myschool» δεν επαληθεύονται, η βεβαίωση φοίτησης εκδίδεται χειρόγραφα.

Άρθρο 5

Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 2 της παρούσας. Το Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος επέχει θέση εκτελούντος την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων μέσω του πληροφοριακού συστήματος my school, και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και οπωσδήποτε, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και οπωσδήποτε, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

3. Οι ρόλοι, η ευθύνη και οι ειδικότερες υποχρεώσεις μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα περιληφθούν σε Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Processing Agreement – DPA), που θα υπογραφεί μεταξύ των μερών. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο παραπάνω Συμφωνητικό.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων:

Α) γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών,

Β) ανήλικους μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Γ) ενήλικους/ες μαθητές/τριες.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δείτε επίσης

Αιτήσεις για Β1 Επίπεδο ΤΠΕ: 29.01 έως 08.02 Α Φάση – 12 έως 16.02.2024 Β Φάση 

Οδηγίες αξιολόγησης προσωπικού ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ και για το πεδίο Α2 των σχολ. μονάδων και για το Α των ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Υπουργείο Παιδείας: Δεν αναφέρεται στη νομοθεσία η δυνατότητα βελτίωσης θέσης ή αμοιβαίας μετακίνησης αναπληρωτών 

Ειδικά σχολεία Κρήτης: Τι είπε ο Αν. Υπ. Εσωτερικών για τις ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση