Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βεβαιώσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Τι αποφάσισε το ΙΕΠ για τη χορήγηση στοιχείων σε εκπαιδευτικούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βεβαιώσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Τι αποφάσισε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη χορήγηση στοιχείων σε εκπαιδευτικούς.

Αναφορικά με τη χορήγηση στοιχείων και βεβαιώσεων που αφορούν συμμετοχή σε δράσεις ή έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο”Χορήγηση στοιχείων που αφορούν συμμετοχή σε δράσεις ή έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Συγκεκριμένα

Κατόπιν κατάργησης των φορέων ΚΕΕ, ΠΙ, ΟΕΠΕΚ και ΙΠΟΔΕ και ίδρυσης του ΙΕΠ, ο φορέας δέχεται αιτήματα πολιτών, τα οποία αφορούν σε χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής σε δράσεις ή έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα οποία ολοκλήρωσε το ΠΙ και δεν συνέχισε το ΙΕΠ.

Με την υπ’αρ. πρωτ. 39760/Η/09-04-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΗ9-ΞΤΦ) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, με έργο τη μελέτη και αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που προέκυψαν από την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και ιδίως την καταγραφή των οικονομικών υποχρεώσεων και απαιτήσεών του και των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων του, καθώς και τη σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες του.

Η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. πρωτ. 51277/Η/8-5-2012 (Β49Κ9- ΜΘ4), 90230/Η/6-8-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ79-ΟΙ5), 12748/Γ1/23-01-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΞΗ9-1ΜΜ) και 38791/Γ1/9-3-2015 Υπουργικές Αποφάσεις.

Ως εκ τούτου, το ΙΕΠ μέχρι και τώρα,

διαβίβαζε αιτήματα πολιτών για χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής σε δράσεις ή έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην ανωτέρω ομάδα εργασίας του Υπουργείου, η οποία και χορηγούσε τις βεβαιώσεις.

Σε συνέχεια παραίτησης των μελών της εν λόγω ομάδας εργασίας καθώς και του Συντονιστή της, το ΙΕΠ ενημερώθηκε από το ΥΠΑΙΘ, ότι δεν υπάρχει αρμόδιο τμήμα εκ μέρους τους για τη χορήγηση τέτοιων βεβαιώσεων.

Επιπλέον, εκκρεμεί η μεταφορά του αρχείου των καταργηθέντων φορέων από το ΙΕΠ στο ΥΠΑΙΘ και η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4547/2018, με τις οποίες ορίζεται ότι:

“…Με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας, το αρχείο των φορέων που έχουν καταργηθεί με το άρθρο 21 του ν. 3966/2011 που υφίσταται σε εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Π., πλην των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013, καταγράφεται και παραδίδεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με κάθε διαδικασία παράδοσης, παραλαβής, φύλαξης και διαχείρισης του αρχείου αυτού.

Κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί από το Ι.Ε.Π. ή και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαχείριση του αρχείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παραμένει σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας”.

Μετά απ αυτά το ΙΕΠ αφού έλαβε υπόψη

1. Την έλλειψη αρμόδιου τμήματος από το ΥΠΑΙΘ για τη χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής σε δράσεις ή έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και

2. Την εκκρεμή μεταφορά του αρχείου των καταργηθέντων φορέων από το ΙΕΠ στο ΥΠΑΙΘ και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης,

αππφάσισε

έως ότου μεταφερθεί το αρχείο των καταργηθέντων φορέων στο ΥΠΑΙΘ και εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση και για λόγους χρηστής διοίκησης, να απαντά σε αιτήματα πολιτών που αφορούν χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής σε δράσεις ή έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παρέχοντάς τους στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Συντονιστικού Συμβουλίου, καθώς και από το ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικών στοιχείων, στα οποία έχει πρόσβαση ο φορέας.

Ωστόσο, επειδή το εν λόγω αρχείο βρίσκεται αποθηκευμένο σε επεξεργάσιμη μορφή, να μην χορηγείται βεβαίωση, αλλά απαντητικό έγγραφο με τα στοιχεία που ευρέθησαν, τα οποία ενδέχεται να μην είναι στο σύνολο τους όλα όσα έχει αιτηθεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος.

Επιπλέον, επειδή δεν έχει καθοριστεί εάν η αρμοδιότητα αυτή είναι του ΙΕΠ ή του ΥΠΑΙΘ, η εν λόγω απάντηση να κοινοποιείται και στο εκάστοτε συναφές τμήμα του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με το θέμα του αιτήματος.

Δείτε επίσης

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Ξεκινά η διαδικασία επιλογής με την Πρόσκληση για ορισμό μελών στα Συμβούλια Επιλογής

Σεμινάριο για Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα από το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας 

Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση