Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βιομηχανικά Διδακτορικά: Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βιομηχανικά Διδακτορικά: Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη.

Βιομηχανικά Διδακτορικά

Σε παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την με αρ. πρωτ. 5287/12-10-2023 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», προέβη με το υπ. αριθμ. πρωτ. 232/22-1-2024 έγγραφο ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παραμένει ενεργή και είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε συνέχεια έκδοσης της παρούσας δύναται να χρηματοδοτηθούν και πέραν του ανωτέρω διαστήματος με την προϋπόθεση παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της εν λόγω Δράσης/Έργου.

Η χρηματοδότηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αναλυτικά

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1729/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΡΗΟ46ΜΤΛΗ-0ΧΕ) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 5287/12.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΒΣ46ΝΚΠΔ-ΘΩΦ) Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παραμένει ενεργή και είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα Κεφάλαια 6 και 7 της ως άνω πρόσκλησης και η χρηματοδότηση των προτάσεων θα πραγματοποιείται έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν σε συνέχεια έκδοσης της παρούσας δύναται να χρηματοδοτηθούν και πέραν του ανωτέρω διαστήματος με την προϋπόθεση παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της εν λόγω Δράσης/Έργου «SUB3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το εν λόγω έγγραφο θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/.

Δείτε επίσης

Απόφαση για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά: Καθορισμός ειδικών ζητημάτων για την εκπόνηση και χρηματοδότησή τους

Επιλογή προϊσταμένων με τεστ δεξιοτήτων μέσω ΑΣΕΠ σε όλο το Δημόσιο-Επέκταση μπόνους παραγωγικότητας 

Αξιολόγηση στο δημόσιο: Coaching-Mentoring-Σχέδιο Ανάπτυξης – Ενημερωτικά Φυλλάδια από το ΥΠ.ΕΣ 

Ο νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση σε ΦΕΚ – Νόμος 5082/2024 

Κυριάκος Πιερρακάκης: “Η ζωή των τριών φάσεων, μάθηση-εργασία-συνταξιοδότηση, έχει τελειώσει”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση