Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Οι βασικοί στόχοι στην Παιδεία-Ποια τα έργα και ο χρονικός ορίζοντας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Οι βασικοί στόχοι στην Παιδεία-Ποια τα έργα και ο χρονικός ορίζοντας-Αναδιοργάνωση, απλοποίηση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Εγκρίθηκε η εθνική ψηφιακή στρατηγική 2020-2025, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και παρατίθεται ακολούθως σε Παράρτημα.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει πενταετή ορίζοντα και επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενοποιημένου Προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτικής του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθορίζει

τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τις ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και ενσωματώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

_______________

Αναφορικά με τον Τομέα Παιδείας

Η Παιδεία καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου και τεχνολογικά μεταβαλλόμενου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας, η ένταξη νέων μαθησιακών αντικειμένων, η διαδραστική μάθηση και η εξατομικευμένη εκπαίδευση είναι οι σύγχρονες τάσεις που η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη της.

Παράλληλα, όμως, πρέπει αυτός ο μετασχηματισμός να γίνει

με την ισότιμη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η Παιδεία να αποτελέσει πραγματικό καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας.

Εκτός από την εκπαιδευτική διάσταση,

μείζον είναι και το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της διοίκησης της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, από και προς τους εκπαιδευτικούς φορείς.

Ζητούμενο εδώ είναι η αναδιοργάνωση, η απλοποίηση και εν συνεχεία η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

Αν και έχουν γίνει αρκετές ψηφιακές δράσεις στο παρελθόν,

διαπιστώνεται έντονος κατακερματισμός συστημάτων και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί αποσπασματικά, καταδεικνύοντας την απουσία ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής στην εκπαίδευση.

Προκύπτει λοιπόν, άμεσα, η ανάγκη συντονισμού κατά τη φάση προγραμματισμού-σχεδιασμού των ψηφιακών παρεμβάσεων ώστε να αποκομίσουμε από τους πόρους που θα διατεθούν τα μέγιστα προσδοκώμενα οφέλη.

Συνεπώς, στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ),

σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) είναι η ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Μέσω αυτής επιδιώκεται:
  • Η ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη.
  • Η πρόσβαση με ίσες ευκαιρίες για όλους και η διαφάνεια.
  • Η εξοικονόμηση πόρων και η ορθή αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος.
Οι βασικοί στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής της Παιδείας.
Έργα ΧρΟνικός ΟρίζΟντας
1. Ψηφιακές Υπηρεσίες MySchool Μεσοπρόθεσμος
2. Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – ΠΣΔ Μεσοπρόθεσμος
3. Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών (eParents) Μεσοπρόθεσμος
4. Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μεσοπρόθεσμος
5. Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Βραχυπρόθεσμος
6. Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο Βραχυπρόθεσμος
7. Βιογραφικό Εκπαίδευσης – Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων (e Diplomas) Μεσοπρόθεσμος
8. Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Μεσοπρόθεσμος
9. Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Μεσοπρόθεσμος
10. Επέκταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης Πανεπιστημίων Μεσοπρόθεσμος
11. Αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων των ΑΕΙ Μεσοπρόθεσμος
12. Διαχείριση και εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεσοπρόθεσμος
13. Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Στεγαστικό Επίδομα  

Μεσοπρόθεσμος

14. Διαχείριση διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεσοπρόθεσμος
15. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Υπηρεσίες e-Μάθησης Μεσοπρόθεσμος
16. Ηλεκτρονικές Εγγραφές Φοιτητών Μεσοπρόθεσμος
Έργα ΧρΟνικός ΟρίζΟντας
17. Ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Μεσοπρόθεσμος
18. Αναβάθμιση συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών στα ΑΕΙ Μεσοπρόθεσμος
19. Μετασχηματισμός των υποδομών ομόσπονδης ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης Μεσοπρόθεσμος
20. Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας Μεσοπρόθεσμος
21. Ψηφιακές Υπηρεσίες Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων Μεσοπρόθεσμος
22. Μετασχηματισμός εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο platform as a service (PaaS) Μεσοπρόθεσμος
23. Προηγμένες Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής και Εικόνας για τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας Μεσοπρόθεσμος
24. Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των βιβλιοθηκών Μεσοπρόθεσμος
25. Μητρώο Εκπαιδευτικών Μεσοπρόθεσμος
26. Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘ
27. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΟΠΠΕΠ Μεσοπρόθεσμος
28. Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ – Απλούστευση διαδικασιών – Ένταξη στη διαλειτουργικότητα Μεσοπρόθεσμος
29. Διαχείριση των μετακινήσεων των μαθητών Μεσοπρόθεσμος
30. Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας (BI) για την Α/Θμια και Β/ Θμια Εκπαίδευση Μεσοπρόθεσμος
31. Ψηφιακή αποτύπωση σχολικού δικτύου – Χωροθέτηση σχολικών μονάδων Μεσοπρόθεσμος
32. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΑΔΙΠΠΔΕ Μεσοπρόθεσμος
33. Επέκταση, ανάπτυξη ανοικτού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και πλατφορμών τηλεκπαίδευσης Μεσοπρόθεσμος
34. Εργαστήρια διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality Labs) Μεσοπρόθεσμος
35. Εργαστήρια Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μεσοπρόθεσμος
36. Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων Μεσοπρόθεσμος
Δείτε σε μορφή word αναλυτικά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Παιδείας
Δείτε σε μορφή pdf τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Δείτε σχετικά

Κεραμέως: Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης-Συμπεριληπτικό μοντέλο | Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης
Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης: Προτεραιότητα στην Ευρώπη
Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης: Οι αλλαγές στην Πρωτ/θμια-Δευτ/θμια-Τριτ/θμια-Ειδική Αγωγή
Προσλήψεις αναπληρωτών-αλλαγές: Καταχώριση κενών σε ενιαία εφαρμογή-Ψηφιακή ανάληψη υπηρεσίας
Αποτελέσματα πανελλαδικών με sms: Καθορισμός της διαδικασίας σε ΦΕΚ

Δείτε ακόμη

 Πρωθυπουργός-11.700 μόνιμοι διορισμοί: Οικοδομούμε το νέο αναβαθμισμένο σχολείο
11.700 μόνιμοι διορισμοί το καλοκαίρι στη γενική εκπαίδευση: Τους ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση