Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του-Αδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του-Αδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ-Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Βλάβη υγείας υπαλλήλου-Αδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων ΝΠΙΔ

Εγκύκλιο με διευκρινίσεις αναφορικά με τα άρθρα 30 και 31 του νόμου 4735/2020 κοινοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα εν λόγω άρθρα έχουν να κάνουν με:
  • Την άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και με
  • τη βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Δείτε αναλυτικά το έγγραφο

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο ν.4735/2020

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

στα άρθρα 30 και 31 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για θέματα αδειών και δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Ειδικότερα:
 Α. Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

 Με τη διάταξη του άρθρου 31 του ν.4735/2020 προβλέπεται για πρώτη φορά ότι η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 χορηγείται πλέον, στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης αλλά και της εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, και στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),  εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, 

όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, μέχρι και τη θέσπιση της ως άνω διάταξης, δεν δικαιούνταν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ ούτε τις σχετικές διευκολύνσεις που παρέχονται στις υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, για τις οποίες εφαρμόζονται κατά παραπομπή οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).

Για τις υπαλλήλους αυτές

η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας χορηγείται πλέον υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν.3655/2008 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλεται από τον φορέα, στον οποίον ανήκει οργανικά η υπάλληλος ή από τον φορέα, στον οποίο υπηρετεί και επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία της, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Η προβλεπόμενη ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

χορηγείται εφόσον για την υπάλληλο δεν ισχύουν τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τον ίδιο λόγο με ειδικές διατάξεις ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή με τον οικείο Κανονισμό Προσωπικού.

Συγκεκριμένα,

σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 31 του ν.4735/2020, «Οι διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) εφαρμόζονται και στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου

η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας που αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίον ανήκει οργανικά η υπάλληλος ή από τον φορέα, στον οποίο υπηρετεί και επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία της, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται εφόσον για την υπάλληλο δεν ισχύουν τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τον ίδιο λόγο».

  Β. Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του

 Με τη διάταξη του άρθρου 30 του ν.4735/2020 προστίθενται στο άρθρο 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος υποστεί βλάβη υγείας,

λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου ή του μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης ή του επικεφαλής της Αρχής, αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας του υπαλλήλου από τον φορέα στον οποίον υπηρετεί, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο.

β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίμου υπαλλήλου που εμπίπτει στην περ. α),

ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας ή υπαλλήλου που έχει εξαντλήσει τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια, η απουσία για τον λόγο της περ. α) αποτελεί δικαιολογημένη αναρρωτική άδεια που αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Η ως άνω αναρρωτική άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του παρόντος.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υπαλλήλων στις διατάξεις της παρ. 5α, η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας».

 Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4735/2020, ήτοι από 12.10.2020.

Δείτε επίσης

Αδειες-μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εντυπα-αποφάσεις-νομοθεσία | Οδηγός
Αδειες-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Παιδείας
Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΙΘ
Αδειες μονίμων υπαλλήλων-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ: Κατάλογος-Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων: Τι δικαιούνται και πως χορηγείται | Εγγραφο
Αδεια εξετάσεων εκπαιδευτικών: Ποιοι δικαιούνται-Πως χορηγείται | Εγγραφο

Δείτε ακόμη

Πλαίσιο παραιτήσεων εκπαιδευτικών μετά την αλλαγές στο ν/σ για τα ΑΕΙ-Δικαιολογητικά-Ορια ηλικίας
 Παραιτήσεις και αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών εντός του 2021: Χρηστικές πληροφορίες | Οδηγός
Συνταξιοδοτικός οδηγός: Αλλαγές στο ασφαλιστικό από 01.01.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση