Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βοήθεια στο Σπίτι: Μονιμοποίηση εργαζομένων με Τροπολογία για διοριστέους της 4Κ/2020 Προκήρυξης ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βοήθεια στο Σπίτι: Μονιμοποίηση εργαζομένων με Τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών-Διοριστέοι της υπ’ αρ. 4Κ/2020 Προκήρυξης ΑΣΕΠ-Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση.

Βοήθεια στο Σπίτι

Τροπολογία για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στους Δήμους, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα”.

Η Τροπολογία αφορά στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τους συμμετέχοντες στην υπ’ αρ. 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, και ειδικότερα α) όσους περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες διοριστέων που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 801/22.9.2022 απόφαση του Β’ Τμήματος (Γ’ 2449), τις υπ’ αρ. 546/7.7.2022 και 599/21.7.2022 αποφάσεις του 1ου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1796) και την υπ’ αρ. 646/29.07.2022 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1866) του ΑΣΕΠ και β) όσους άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από την δημοσίευση της υπ’ αρ. 1548/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το ζήτημα που ανέκυψε ως προς τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας για την υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), δυνάμει της υπ’ αρ. 1548/2022 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Με την υπ’ αρ. 1548/2022 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ ακυρώθηκε η υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, κατά το μέρος αυτής που προέβλεψε ότι η ειδική εμπειρία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 λαμβάνεται υπόψη ως προς το σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο. Δεδομένου ότι η διοίκηση σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή της παρ. 5 του άρθρου 95 υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, είναι υποχρεωτική η προώθηση της εν λόγω διάταξης.

Αναλυτικά η Τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου “Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και Διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα”

Άρθρο μόνο

Διοριστέοι της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ – Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμονται, στις δύο χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (2.909) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, οι οποίες προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), όσοι περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 801/22.9.2022 απόφαση του Β’ Τμήματος (Γ’ 2449), τις υπ’ αρ. 546/7.7.2022 και 599/21.7.2022 αποφάσεις του 1ου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1796) και την υπ’ αρ. 646/29.07.2022 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1866) του ΑΣΕΠ.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρ. 1 και περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης της παρ. 1 αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προσλαμβάνονται σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων δήμων και του ίδιου κλάδου kol ειδικότητας με την αντίστοιχη/τις αντίστοιχες θέση/θέσεις, για την οποία/ης οποίες υπέβαλαν αίτηση, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας και ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον υπάρχει, κατόπιν αιτήσεώς τους στο ΑΣΕΠ, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον:

α) άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 1548/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας και

β) η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει τη βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη θέση προτίμησής τους, μη υπολογιζόμενου του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), με την επιφύλαξη του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου γίνονται με απόφαση του οικείου δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Δείτε επίσης

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στη Μέριμνα: Υποβολή αίτησης έως 5 Φεβρουαρίου 2023 

Θέσεις εργασίας εκπαιδευτή ειδικής αγωγής-Καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής-Προσωπικού καθαριότητας και μαγειρικής 

Θέσεις εργασίας-ΑΡΣΙΣ: Εντεταλμένοι Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Παιδαγωγοί-Φροντιστές 

Ενημέρωση ΕΟΦ: Λίστα φαρμάκων που είναι σε έλλειψη και με ποια μπορούν να αντικατασταθούν

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση