Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βουλή-Διατάξεις: Αύξηση ποσού για αναπληρωτές-επιμίσθιο Συντον. εξωτερικού-εκλογές πρυτανικών αρχών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βουλή-Διατάξεις: Αύξηση ποσού για πρόσληψη αναπληρωτών-επιμίσθιο Συντονιστών εξωτερικού-εκλογές πρυτανικών αρχών-παράταση της θητείας των Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης.

4 διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ περιέχονται στο υπό ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας”.

Στο άρθρο 48 περιέχεται αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2022, για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών  και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η αύξηση του προϋπολογισμού του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το έτος 2022, για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σκοπός η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Στο άρθρο 49 περιέχεται η καταβολή επιμισθίου στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 1.7.2022 έως 30.6.2023, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, λόγω αναγκαίας παράτασης της θητείας τους για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών.

Σκοπός η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης που έχουν ήδη συμπληρώσει συνολικά τέσσερα (4) και άνω έτη απόσπασης, λόγω αναγκαίας παράτασης της θητείας τους για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών.

Στο άρθρο 50 περιέχεται η παράταση της θητείας των Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση της θητείας των Σύμβουλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών των εκπαιδευτικών δομών στα καταστήματα αυτά, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ΄ του ν. 4763/2020 (Α΄254).

Σκοπός η μη διατάραξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών των δομών αυτών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ΄ του ν. 4763/2020 (Α΄254).

Στο άρθρο 51 περιέχεται η μετάθεση της προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών και κοσμητόρων σχολών των ΑΕΙ.

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η μετάθεση, για το χρονικό διάστημα ύστερα από τις 31.8.2022, της προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών και κοσμητόρων σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), ώστε οι σχετικές διαδικασίες να διεξαχθούν σύμφωνα με τον νέο νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση, που αναμένεται να ψηφιστεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Σκοπός η ομαλή μετάβαση στο πλαίσιο του νέου νόμου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Αναλυτικά τα άρθρα
Άρθρο 48

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), περί της χρήσης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, τροποποιείται

α) ως προς τα έτη κατά τα οποία η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ως προς τον επιμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ετών αυτών, και

β) ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη στον τίτλο του έργου που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19 20 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β’ 3370), καθώς και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1671), μπορεί να γίνει χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 176 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (80.774.400 ευρώ) και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2023 έως το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (55.521.600 ευρώ) ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 49

Επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4415/2016

Στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α’ 159), περί των αναπληρωτών συντονιστών-εκπαίδευσης εξωτερικού, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Από την 1η.7.2022 μέχρι την 30ή.6.2023 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.».

Άρθρο 50

Παράταση θητείας των Συμβούλων-Συντονιστών στις εκπαιδευτικές δομές των Καταστημάτων Κράτησης – Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 169 ν. 4763/2020.

Στην παρ. 19 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των μεταβατικών ρυθμίσεων για τους Συμβούλους-Συντονιστές εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), μετά από την περ. γ), προστίθεται περ. δ), ως εξής:

«δ) Οι Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4521/2018, περί των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (A΄ 254), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από την 30ή.6.2022 και μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ΄ του ν. 4763/2020, περί της εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης.».

Άρθρο 51

Ρύθμιση ζητημάτων για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου ν. 4917/2022 1.

Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), περί των ρυθμίσεων για τα όργανα διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πριν από την οποία δεν δύναται να εκδοθεί η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Α.Ε.Ι.,

β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πριν την οποία, αν εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες,

γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται, και το άρθρο εξηκοστό έκτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εξηκοστό έκτο Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η θητεία των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν δύναται να εκδοθεί πριν από την 31η.8.2022, κατά παρέκκλιση του άρθρου 69 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα, αντίστοιχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων της παρούσας πριν από την 31η.8.2022, οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

2. Η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η.2.2023.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την 30ή.6.2022.

Δείτε επίσης

Εγγραφο Κόπτση: Δυο υπεύθυνοι στα Γυμνάσια το καλοκαίρι για παραλαβή βιβλίων 

Ηλεκτρονικές εγγραφές ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ: Και ανανεώσεις εγγραφής ή μετεγγραφής από 24.06 έως 07.07.2022

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΠΔΕ και για διοικητικό έργο στα ΚΕΔΑΣΥ 

Aποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Φορείς του Υπουργείου Παιδείας | Ονόματα 

Αναπληρωτές-αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας: Πότε θα καταβληθεί μέσα στον Ιούλιο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση