Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βραβείο Αριστείας πτυχιούχων Τριτοβάθμιας: Τροποποιείται η ΚΥΑ με τις προϋποθέσεις χορήγησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βραβείο Αριστείας πτυχιούχων Τριτοβάθμιας: Τροποποιείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τη διαδικασία χορήγησης.

Με την υπ. αριθμ. 159751/Z1 –ΦΕΚ B 5704 – 09.12.2021– ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και ΠΑΙΘ, τροποποιείται η υπό στοιχεία 174955/Ζ1/ 23-12-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”.

1. Η παρ. 2 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“2. Το βραβείο απονέμεται στον πρώτο σε βαθμολογία πτυχιούχο εκάστου Τμήματος ΑΕΙ, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023 εφόσον δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών του οικείου ΑΕΙ για τη λήψη του πτυχίου, συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται στον πτυχιούχο ο οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του στο Τμήμα Τριτο- βάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις”.

2. Η περ. β) της παρ. 3 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“β) βεβαίωση ότι δεν υπερέβη την ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου, συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου”.

Στην ίδια παράγραφο προστίθεται ακροτελεύτιο εδάφιο ως ακολούθως:

“Το βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, αφού δηλώσουν προς το ΙΚΥ, με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί, τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό τους, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής”.

3. Προστίθενται παρ. 4 και 5 ως ακολούθως και η παρ. 4 αναριθμείται σε παρ. 6:

“4. Οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Υ. μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.

5. Από τη χορήγηση βραβείων αριστείας εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής, καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)”.

Κατά τα λοιπά

ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 174955/Ζ1/23-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” (Β’ 5716).

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5704 – 09.12.2021

Δείτε επίσης

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διήμερο εκδηλώσεων και συναντήσεων
ΑΣΕΠ-μοριοδότηση πτυχιών ΙΕΚ και ΕΠΑΛ: Ποια νομοθετική ρύθμιση προτείνει για να πάψουν οι διαμαρτυρίες

Πριν φύγετε

Εγκύκλιος-Σχολικές δραστηριότητες: Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων
 Φίλης-ποινή φυλάκισης σε γονείς αρνητές: Να πεισθούν οι λίγοι γονείς, όχι σε φυλακίσεις
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση