Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης κατατέθηκε με Τροπολογία στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης κατατέθηκε με Τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Σε Τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιλαμβάνεται ρύθμιση για συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

“Εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”

Οπως είναι γνωστό, υλοποιείται ήδη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η δράση “Εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, τη διευκόλυνση ωφελούμενων με χαμηλά εισοδήματα να συνδυάσουν την οικογενειακή μέριμνα και την παιδική προστασία και να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών. νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Στόχοι ρύθμισης

Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται μετατόπιση του κέντρου βάρους της ως σήμερα ασκούμενης πολιτικής με επικέντρωση στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, στην υπέρ αυτών άμεση αναγνώριση του αντίστοιχου δικαιώματος λήψης και απόλαυσης υπηρεσιών προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται η πολιτική κάλυψης του δημογραφικού ελλείμματος της χωράς, και επιπροσθέτως διασφαλίζεται η στήριξη των οικογενειών καθώς και η στήριξη και αύξηση της απασχόλησης των γονέων που είναι επιφορτισμένοι με τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών.

Διεύρυνση κύκλου ωφελούμενων παιδιών και οικογενειών

Λαμβάνοντας ως βάση τους όρους και τον τρόπο εφαρμογής της δράσης «Εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» και τα θετικά αυτής αποτελέσματα και επιχειρώντας κατά τα ανωτέρω, τον επαναπροσδιορισμό της σκοπούμενης πολιτικής, το προτεινόμενο άρθρο διευρύνει τον κύκλο των ωφελούμενων παιδιών και συνακόλουθα των οικογενειών, εκ των οποίων προέρχονται, με την επέκταση και στις οικογένειες των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α και β’ βαθμού), ώστε να καλυφθεί το κενό της κρατικής μέριμνα; και για τα παιδιά των οικογενειών αυτών.

Χαμηλά εισοδηματικά όρια

Επίσης, αναφορικά με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με τη προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων παιδιών, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα παιδιά οικογενειών, οι οποίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο υφιστάμενα πρόγραμμα εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών ορίων που αυτό θέτει.

Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, ώστε να καλυφθούν τα ανωτέρω κενά και να επωφεληθούν με τη λήψη της σχετικής φροντίδας και παιδιά, τα οποία δεν φιλοξενούνται, μέσω της υφιστάμενης δράσης σε δομές προσχολικής ηλικίας (βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς).

Οικονομική στήριξη των οικογενειών και των ωφελούμενων παιδιών

Με τα εν λόγω πρόγραμμα προβλέπεται η οικονομική στήριξη των οικογενειών και των ωφελούμενων παιδιών, με πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο

Το πρόγραμμα θα προβλέπει οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας και για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούλιο τον επόμενου έτους.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι θα είναι παιδιά εκπροσωπούμενα από τις μητέρες ή τα άτομα που έχουν την επιμέλεια τούτων, τα οποία δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα ένταξης στην υφιστάμενη δράση “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”,  προκειμένου να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με το υφιστάμενο πρόγραμμα.

Φορέας υλοποίησης

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε), φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν στην παιδική προστασία και, επίσης, είναι φορέας υλοποίησης της προαναφερόμενης υλοποιούμενης δράσης Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής.

Δείτε την Τροπολογία 389/2 9.7.2020 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε μορφή pdf

Δείτε επίσης

Ηλεκτρονική κλήρωση ΑΣΕΠ στον Διόφαντο: Τροπολογία στη Βουλή
Τηλεδιάσκεψη ΔΟΕ-ΑΣΕΠ: Οριστικοί Γενικής τέλος 2020 – Κλήρωση ισοβαθμιών Ειδικής 20 Ιουλίου
Αποσπάσεις Πρωτοβάθμιας 2020 | Ονόματα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση