Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ: Το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ

Με την υπ. αρίθμ. 83315/Δ3 – ΦΕΚ B 2686 – 01.07.2020 – Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη, καθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., καθώς και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Λυκείου Ε.Α.Ε. ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ Ε.Α.Ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Προκαταρκτικής Τάξης του Γυμνασίου Ε.Α.Ε
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 15
2. Μαθηματικά 5
3. Νοηματική Γλώσσα για κωφούς και βαρήκοους ή εναλλακτικές μορφές
επικοινωνίας για τους κινητικά ανάπηρους μαθητές μέσω Η/Υ
4
4. Φυσική Αγωγή 2
5. Καλλιτεχνική Παιδεία (Καλλιτεχνικά ή Μουσική ή Θεατρική Παιδεία) 2
Σύνολο 28
6. Υποστηρικτικές 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 32

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ Τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε.
Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα Τάξεις
Α’ Β’ Γ’
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 4 4 4
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα
2 2 2
Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση
2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωλογία – Γεωγραφία 1 2
Ιστορία 2 2 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 2
Οικιακή Οικονομία 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και
Πληροφορική
Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 2 1 1
Πολιτισμός και
Δραστηριότητες
Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Σύνολο ωρών 32 32 32

 

ΛΥΚΕΙΑ Ε.Α.Ε.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προκαταρκτικής τάξης Λυκείου Ε.Α.Ε.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 14
2. Μαθηματικά 5
3. Φυσική 3
4. Χημεία 2
5. Φυσική Αγωγή 2
6. Καλλιτεχνική Παιδεία (Καλλιτεχνικά ή μουσική ή θεατρική παιδεία) 2
Σύνολο 28
9. Υποστηρικτικές 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 32
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.Α.Ε
Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά2 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Πληροφορική 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32

 

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.Α.Ε.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Ελληνική Γλώσσα1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά2 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσικές Επιστήμες3 Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 1
Πληροφορική 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 1
Θρησκευτικά 1
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
Φυσική Αγωγή 3
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 27

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3

 

Λατινικά 2
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες
Φυσική 2
Μαθηματικά 3
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 5

 

Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32

 

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.Α.Ε.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6*
Ιστορία4 2
Μαθηματικά5 2
Θρησκευτικά 1
Αγγλικά 2
Φυσική Αγωγή 3
Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 14

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6
Ιστορία 6
Κοινωνιολογία (θα διδαχθεί και εξετασθεί για το σχολ. έτος 2020-2021)
Λατινικά (Θα διδάσκεται και εξετάζεται από το σχολ. έτος 2021-2022 και εφεξής)
6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Ώρες
Μαθηματικά (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών)
ή Βιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας)
6
Φυσική 6
Χημεία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Ώρες
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 6
Οικονομία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού 18

 

Γενικό Σύνολο Προγράμματος 32

 

4. Ιστορία Γενικής Παιδείας (2ΔΩ), το παρακολουθούν οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.


5. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (2ΔΩ), το παρακολουθούν οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 * Το μάθημα Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία διδάσκεται 6 ΔΩ, εκ των οποίων 5 ΔΩ για το κυρίως μάθημα και 1 ΔΩ για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λ.π.

Δείτε το ΦΕΚ B 2686 – 01.07.2020

Δείτε επίσης

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ειδικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας | Εγκύκλιοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου | ΦΕΚ
Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου: Α’, Β’, Γ’ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού | ΦΕΚ
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2020-21 | Εγγραφα

Πριν φύγετε

Εναρξη μαθημάτων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2020-21 | ΦΕΚ
Ορισμός 58 νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση