Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών σχολείων-Εργαστήρια Δεξιοτήτων | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών σχολείων-Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Yλοποιούνται υποχρεωτικά τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε δύο (2) έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών σχολείων-Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τη διαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, κατόπιν της εισαγωγής της διδακτικής ενότητας με τίτλο “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στο Πρόγραμμα Σπουδών, προβλέπει η υπ. αριθμ. 94189/Δ3 –ΦΕΚ B 3540 – 03.08.2021– Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή.

Αναλυτικά

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85317/Δ3/ 29.05.2019 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 2171) “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”.

αποφασίζουμε:

Τη διαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, κατόπιν της εισαγωγής της διδακτικής ενότητας με τίτλο “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” στο Πρόγραμμα Σπουδών, αντίστοιχα, ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικού Νηπιαγωγείου ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
08:15-8:30 15’ Υποδοχή μαθητών/τριών
 

08:30-10:00

 

90’

1η διδακτική περίοδος

(1η διδακτική ώρα 45 λεπτά) (2η διδακτική ώρα 45 λεπτά)

10:00-10:20 20’ Διάλειμμα
 

10:20-11:50

 

90’

2η διδακτική περίοδος

(3η διδακτική ώρα 45 λεπτά) (4η διδακτική ώρα 45 λεπτά)

(σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

11:50-12:10 20’ Διάλειμμα
12:10-12:45 35’ 5η διδακτική ώρα

(σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

12:45-13:00 15’ Προετοιμασία για Αποχώρηση
13:00 Αποχώρηση
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
08:00-8:15 15’ Υποδοχή μαθητών/τριών
08:15-09:40 85’ 1η διδακτική περίοδος

(1η διδακτική ώρα 45 λεπτά) (2η διδακτική ώρα 40 λεπτά)

09:40-10:00 20’ Διάλειμμα
10:00-11:30 90’ 2η διδακτική περίοδος

(3η διδακτική ώρα 45 λεπτά) (4η διδακτική ώρα 45 λεπτά)

(σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

11:30-11:45 15’ Διάλειμμα
11:45-12:25 40’ 5η διδακτική ώρα

(σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

12:25-12:35 10’ Διάλειμμα
12:35-13:15 40’ 6η διδακτική ώρα

(λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15 Αποχώρηση
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάσσονται

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και υλοποιούνται στην πρωινή λειτουργία και συγκεκριμένα στις διδακτικές ώρες που ορίζονται για τις “Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ”.

Η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας με τίτλο “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” είναι υποχρεωτική.

Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας.

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων υλοποιούνται

υποχρεωτικά τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε δύο (2) έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα.

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει την ευελιξία να επιλέγει τη θεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που θα διαπραγματεύεται στην τάξη ανάλογα με το μαθησιακό πλαίσιο, το ατομικό προφίλ δεξιοτήτων, τη δυναμική της ομάδας και τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών/τριών.

Στην παρ. 5 του άρθρου 2

της απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 85317/Δ3/29- 5-2019 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Υποχρεωτικού και Ολοήμερου Προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 2171) προστίθεται το εξής:

“Στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης κάθε μαθητή/μαθήτριας περιλαμβάνεται το πρόγραμμα και οι στόχοι των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος της σχολικής ομάδας και διαμορφώνεται σύμφωνα με την εκτίμηση των ατομικών αναγκών των μαθητών/τριών και κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών”.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

μπορούν να περιλαμβάνονται και να υλοποιούνται σε πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με σχολείο «γενικής» εκπαίδευσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 85317/Δ3/29-05-2019 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 2171).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε σε μορφή pdf Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικού Νηπιαγωγείου-Ειδικού Δημοτικού-Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Δείτε σχετικά

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια: Τρόπος διδασκαλίας-Ωρολόγιο Πρόγραμμα-Σχέδιο Δράσης-αναθέσεις-αξιολόγηση

Δείτε επίσης

Ενταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών ΙΕΠ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό
Κατανομή ΣΔΕΥ-ΕΔΥ στα ΚΕΔΑΣΥ: 1.100 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και Ψυχολόγων (ΠΕ23)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση