Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χορήγηση δύο ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες: Από το ΕΜΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χορήγηση δύο ανταποδοτικών υποτροφιών: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 1η Απριλίου 2021.

Χορήγηση δύο ανταποδοτικών υποτροφιών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) προκηρύσσει τη χορήγηση δύο «2» ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «eDge computing ResoUrce allocatIon for Dynamic NETworks (DRUID-NET)» (MIS 5070466) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται «δύο (2)» ανταποδοτικές υποτροφίες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω σύναψης συμφωνητικού ανταποδοτικών υποτροφιών, στην οποία θα προσδιορίζεται.

Θέσεις

1. Ένα άτομο- Υποψήφιος Διδάκτορας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών – Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: DRUID-NET -1.

2. Ένα άτομο- Υποψήφιος Διδάκτορας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών – Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: DRUID-NET -2.

Αμοιβές

Το προβλεπόμενο συνολικό ποσό υποτροφίας προβλέπεται στο ποσό των 32.330,00 (26.500,00 € με επιπρόσθετα 5.830,00 € σε περίπτωση ασφάλισης ΕΦΚΑ). Η ανταποδοτική υποτροφία θα καταβάλλεται από το ΕΜΠ υπό τον όρο της προηγούμενης καταβολής της χρηματοδότησης του έργου από τον χρηματοδότη στο ΕΜΠ.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός 1ου πτυχίου >7.

2. Κάτοχος Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

3. Υποψήφιος Διδάκτωρ με αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση κυβερνο-φυσικών συστημάτων.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα-Παράρτημα ΙΙ) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών (σύμφωνα με την ανάλυση της ακόλουθης παραγράφου), πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της ανταποδοτικής υποτροφίας.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

4. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λ.π.).

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «01-04-2021».

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη ΔΕΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Θέσεις άμισθων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών 
Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων με 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: Από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Δείτε ακόμη
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από το Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες
Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση