Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χορήγηση δύο προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ από από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κλεάρχου Τσουρίδη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χορήγηση δύο προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ: Σε φοιτητές που κατάγονται από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης).

Χορήγηση δύο προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε απόρους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομoύ Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης) για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Προϋποθέσεις

Για την απονομή των υποτροφιών πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή.

2. Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος.

3. Καταγωγή από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης).

4. Οικονομική αδυναμία (απορία): Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία (απορία). Αυτή θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του υποψηφίου.

5. Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (έτους 2018) και εγγραφή στο οικείο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

6. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και διαγωγή τουλάχιστον «καλή».

Ποσό

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή έως την 15-2-2021) το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, το οποίο πρέπει να συνοδεύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου ή διαβατήριο σε ισχύ από τα οποία θα προκύπτουν: α) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και β) η ηλικία τους που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, από τα οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι κατάγονται -είτε από πατρική, είτε από μητρική γραμμή -από την πόλη της Κομοτηνής ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης). Επισημαίνεται ότι, ο τόπος γέννησης του υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύει από μόνος του την καταγωγή του υποψηφίου.

3) Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και διαγωγή τουλάχιστον «καλή».

4) Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2018.

5) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας ότι έχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά ο υποψήφιος.

6) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα , το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ(1.000,00€) για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος, που έχει εκδοθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ.

7) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( Έντυπο Ε1) του υποψηφίου και της οικογένειας του όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.

8) Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9) του υποψηφίου και των γονέων του, εφόσον ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος.

9) Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη των εξής ιδιοτήτων: φοιτητές ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογενείας, τέκνο θανόντων γονέων, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, τέκνο γονέων με αποδεδειγμένη ανικανότητα εργασίας (67% και άνω).

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου: α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά ή από άλλο φορέα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει προπτυχιακή υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ.

11) Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη και την αίτηση.

Δείτε επίσης

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
Προκήρυξη 26 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση