Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές: Υποβολή της έντυπης αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 25-05-2021.

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με κωδικό MIS 5047330 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 681239, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Δ. Γκιντίδη, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Ε.Μ.Π., προκηρύσσονται υποτροφίες για την υποστήριξη προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών προβλημάτων.

Αριθμός και ύψος υποτροφιών

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι 20, και το ποσό εκάστης είναι 3.000,00€, το οποίο θα δοθεί άπαξ.

Κριτήρια Μοριοδότησης

Α. Φοιτητές με προβλήματα υγείας

Μοριοδοτούνται φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ως ακολούθως:

1. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω : 45 μόρια.

2. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 50 -66% : 27 μόρια.

3. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 40 -49% : 14 μόρια.

4. Έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις: λαμβάνουν 14 μόρια. Εάν έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας τους, όπως παραπάνω.

5. Πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές οι οποίες τεκμηριώνονται: α) με σχετική ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο β) με τη συνιστώμενη φαρμακευτική αγωγή, η οποία έχει χορηγηθεί στον υποψήφιο/α πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης : 14 μόρια.

Β. Οικονομική κατάσταση φοιτητών

Μοριοδοτούνται ως κάτωθι για το φορολογικό έτος 2018, οι φοιτητές με κατά κεφαλήν εισόδημα των ιδίων (εφόσον διαθέτουν) και των μελών της οικογένειάς τους (δηλαδή γονείς και προστατευόμενα μέλη), χωρίς να υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο τα παρακάτω ποσά.

  • Από 0 έως 1.500,00 ευρώ: 35 μόρια.
  • Από 1.501,00 έως 2.500,00 ευρώ: 25 μόρια
  • Από 2.501,00 έως 5.000,00 ευρώ: 18 μόρια.
  • Από 5.001,00 έως .500,00 ευρώ: 14 μόρια.
  • Από 7.501,00 έως 10.000 ευρώ: 4 μόρια.

Γ. Φοιτητές που πληρούν άλλα κοινωνικά κριτήρια

  • Είναι ορφανοί από δύο γονείς 12 μόρια.
  • Είναι εξαρτώμενα μέλη οικογένειας η οποία έχει πληγεί από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, οι οποίες έχουν λάβει χώρα τα 2 τελευταία έτη: 9 μόρια.
  • Είναι εξαρτώμενα μέλη οικογένειας με γονείς που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 8 μόρια.
  • Είναι ορφανοί από ένα γονέα 8 μόρια
  • Η κύρια κατοικία, των ιδίων ή της οικογένειάς τους, βρίσκεται εκτός Αττικής και δε διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία στην Αττική: 6 μόρια.
Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα ή και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «25-05-2021».

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 25/05/2021 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥTΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥTΕΧΝΕΙΟΥ 9
15780 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2018 (οικογενειακό και ατομικό του φοιτητή εφόσον υπάρχει).

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής Φορολογικής Δήλωσης και δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Ε9.

4. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της αντίστοιχης Σχολής στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος στις 3 εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Έπειτα υποβάλλονται κατά περίπτωση τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην πλήρη πρόσκληση.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
40 υποτροφίες σε επιτυχόντες των Πανελλαδικών 2021 για φοίτηση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα 10 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Από τον Όμιλο ΕΛΠΕ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση