Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χρονοδιάγραμμα διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Διαδικασία τοποθέτησης – Μετατάξεις – Μεταθέσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χρονοδιάγραμμα διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αναλυτικά η διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων και Μετατασσόμενων – Ενημέρωση για την Εγκύκλιο Μεταθέσεων.

Χρονοδιάγραμμα διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια – Γεωργίας Μπουλμέτη, για την εξέλιξη της διαδικασίας των Διορισμών – Τοποθετήσεις Μετατασσόμενων – Εγκύκλιο Μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Α/ Διορισμοί

  1. Μετά την ψήφιση των διατάξεων κυρώσεων των διορισμών και θεμάτων Υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ανοίξει το ΟΠΣΥΔ για να μπορέσουν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να προβούν σε πιθανές τροποποιήσεις σε περιοχές εκπαίδευσης ή και απενεργοποιήσεις αιτήσεων, από σήμερα, έως την Τρίτη 28/1/2020.
  2. Στη συνέχεια και αφού τρέξει το σύστημα, το Υπουργείο θα γνωρίζει σε ποια Διεύθυνση θα διοριστούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  3. Αμέσως μετά θα αποσταλούν από το Υπουργείο σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα ονόματα των νεοδιοριζομένων. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ανοίξουν κωδικό εγγραφής στο Μητρώο  Ανθρώπινου Δυναμικού για καθένα μέλος και να αποστείλουν στο Υπουργείο τον Αριθμό Μητρώου για κάθε νεοδιοριζόμενο ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της υπηρεσίας τους.
  4. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία τότε θα εκδοθεί ΦΕΚ με τα ονόματα των νεοδιοριζόμενων.
Επισήμανση

Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ζητήσαμε ως Αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ να υπάρξει πρόβλεψη να ανακοινωθούν τα ονόματα των νεοδιοριζόμενων και οι περιοχές στις οποίες θα τοποθετηθούν, πριν την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας, δεδομένης της αγωνίας των συναδέλφων και για αποφυγή ενδεχόμενης πίεσης προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι ήδη επιφορτισμένες.

Αντίστοιχο αίτημα θα αποσταλεί από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

  1. Προσωρινά θα τοποθετηθούν μόνο όσοι νεοδιοριζόμενοι δεν εργάζονται ως αναπληρωτές. Οι οριστικές τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες θα απασχολήσουν τα ΠΥΣΕΕΠ και οι διοριζόμενοι θα βρίσκονται στις νέες τους θέσεις από 1/9/2020.

Δείτε σχετικά

Ανακοίνωση ΟΠΣΥΔ: Τροποποίηση/απενεργοποίηση αίτησης-δήλωσης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Β/Μετατασσόμενοι

Μετά την ανακοίνωση των Μετατάξεων οι μετατασσόμενοι θα τοποθετηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα σε προσωρινές θέσεις με Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ.

Οπως έχουμε ήδη ενημερώσει η οριστική τοποθέτηση θα ακολουθήσει και θα συγκριθούν με τα υπόλοιπα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ τα οποία θα είναι στη διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ προς οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα (άρθρο 16, παρ.2 του ΠΔ 50/1996)

Γ/ Μεταθέσεις

Η Εγκύκλιος των Μεταθέσεων πιστεύουμε να εκδοθεί εντός του μηνός  Φεβρουαρίου, για τις θέσεις που απομένουν, εκτός από εκείνες που έχουν δοθεί για κάλυψη στους νεοδιοριζόμενους.

Με ότι νεώτερο επανερχόμεθα.

_________________

Χρονοδιάγραμμα διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αρθρο 66/Τοποθετήσεις & Αρθρο 58/Κυρώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας

Aρθρο 66
Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

 Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής µονάδας της περιοχής διορισµού

µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση,  σύµφωνα µε τις παραγράφους 1  και  2  του  άρθρου  3  του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115).

Η οριστική τοποθέτησή τους πραγµατοποιείται κατά τη διαδικασία των µεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, µέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους.

Οι νεοδιοριζόµενοι υποχρεούνται να παραµείνουν στην περιοχή διορισµού τους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή που επιφέρει µεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή µετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διά- στηµα, δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση διορισµού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

β) Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. µετατίθενται σε περιοχές µετάθεσης, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόµενοι, οι µετατιθέµενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συµβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Οι µεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».

_________________

Aρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29)

 Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτερο- βάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους και δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και, µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση του ΦΕΚ διορισµού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισµούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισµού και τα δύο επόµενα σχολικά έτη.

Αν το τρίτο έτος αποκλεισµού συµπίπτει µε το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται µπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν µόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

_________________

Δείτε σχετικά

Νεοδιοριζόμενοι: Πως θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ & ΕΒΠ
Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΦΕΚ Πρόσκλησης διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Πίνακας θέσεων
Δείτε τα Οργανικά κενά διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για Μόνιμο Διορισμό
Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε ακόμη

Νομοσχέδιο Παιδείας: Οπως ψηφίσθηκε με τις διατάξεις για Κολέγια, κυρώσεις και τοποθετήσεις διορισμών κ.α
Μετατάξεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: ΕΒΠ σε ΕΕΠ, Εκπαιδευτικοί σε ΕΕΠ | Ονόματα-ΦΕΚ

Πριν φύγετε

Γρίπη: Oδηγίες πρόληψης κατά της διασποράς της στις Σχολικές Μονάδες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση