Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χρονοδιάγραμμα επιλογής μελών ΚΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χρονοδιάγραμμα επιλογής μελών ΚΕΑ: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

Χρονοδιάγραμμα επιλογής μελών ΚΕΑ

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. – Το έγγραφο

 Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1752/17-5-2019 η με αρ. πρωτ. 77877/Δ7/17-5- 2019(ΑΔΑ:ΩΡΨΛ4653ΠΣ-81Τ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων».

Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. ορίζεται ως ακολούθως:

Δείτε:

Προκήρυξη όλων των θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας

Έκδοση προκηρύξεων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 23/05/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 05/06/2019
Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία

Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου

της αίτησης υποψηφιότητας του

20/06/2019
Κατάθεση ενστάσεων 21/06/2019 έως

25/06/2019

Εκδίκαση ενστάσεων 26/06/2019 έως

28/06/2019

Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων 06/06/2019 έως

28/06/2019

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων 28/06/2019
Κατάθεση ενστάσεων 01/07/2019 έως

03/07/2019

Εκδίκαση ενστάσεων 04/07/2019 έως

 

  08/07/2019
Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση τα

αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά

09/07/2019
Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων 09/07/2019
Διενέργεια συνεντεύξεων 12/07/2019 έως

09/08/2019

Κατάρτιση οριστικού αξιολογικού πίνακα 12/08/2019
Επικύρωση     και     ανάρτηση    τελικού    αξιολογικού    πίνακα-Πρόσκληση

υποβολής δήλωσης σειράς προτίμησης των Κ.Ε.Α. της οικείας Π.Δ.Ε. από τους εγγεγραμμένους στον τελικό αξιολογικό πίνακα

13/08/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης σειράς προτίμησης των Κ.Ε.Α

της οικείας Π.Δ.Ε. από τους εγγεγραμμένους στον τελικό αξιολογικό πίνακα

16/08/2019
Έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης από του οικείους Περιφερειακούς Δ/ντές

Εκπαίδευσης

Έως 20/08/2019

Δείτε επίσης:

ΚΕΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση