Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπολογισμός προϋπηρεσίας και ΜΣΔ-Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης για τις Μεταθέσεις 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπολογισμός προϋπηρεσίας και ΜΣΔ-Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης για τις Μεταθέσεις 2023 – Ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια.

Υπολογισμός προϋπηρεσίας και ΜΣΔ για Μεταθέσεις 2023

Από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η έκδοση της αριθ. πρωτ. 115268/Ε4/Ε4/13-10-2023 (ΑΔΑ: 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ) Εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων Μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024.

Επίσης εκδόθηκε και η Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιαςΔΕΙΤΕ ΕΔΩ και η Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιαςΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πώς υπολογίζονται οι ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ);

  1. Στις διατάξεις της του άρθρου 16 παρ. 8 του π.δ. 50/96 (45Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 84 του ν. 4547/18 (102Α΄), σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μονάδων συνθηκών διαβίωσης ορίζεται ότι:
  • Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα .
  • Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται (περ. δ, εδ. α’).
  • Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος (περ. ια)
  • Οι εκπ/κοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, λαμβάνουν αναλογικά τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών (περ. η).
  1. Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης στο άρθρο 16, παρ. 8, περ. δ, εδάφιο β’ του π.δ. 50/96 (45Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του π.δ. 39/98 (43Α΄-Διορθ. Σφαλμ. στο 262Α’) και το άρθρο 1, παρ. 2 του π.δ. 111/16 (43Α΄) ορίζονται τα εξής: «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα».

 Η νέα μοριοδότηση, όπως καθορίζεται στην με αριθμό 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. (3941Β΄) ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Από πότε έως πότε θα μετρηθεί η προϋπηρεσία για τις μεταθέσεις;

Η προϋπηρεσία θα μετρηθεί από το ΦΕΚ διορισμού ή από την ημερομηνία ανάληψης, εφόσον παρήλθε μήνας από το ΦΕΚ διορισμού μέχρι 31 Αυγούστου 2023.

Ποια άλλη προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση χρόνου συνολικής προϋπηρεσίας εκτός από αυτή που αποκτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας;

Εκτός από το  χρόνο υπηρέτησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είτε με ωριαία αντιμισθία  σε σχολεία αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας καθώς και εκείνου που αποκτήθηκε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, λαμβάνονται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας τα παρακάτω:

α) Η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν.2817/2000, καθώς και η προϋπηρεσία της παρ. 5, του άρθρου 23 του ν.3699/2008 όπου αναφέρεται η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις προϋπηρεσίες στον δημόσιο τομέα (πχ. αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοσίου).

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Ο χρόνος αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών:

  • στη Σιβιτανίδειο, στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (Μ.Π.Κ.) και στην Πρόσθετη Διδακτική στήριξη
  • στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) [άρθρο 16 του ν. 2743/99 (211Α΄)],
  • στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.,

Ο χρόνος των ανωτέρω περιπτώσεων προσμετράται εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4354/2015 (Α΄176) καθώς και τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Πώς μπορεί κάποιος  να ελέγξει την προϋπηρεσία του;

Η προϋπηρεσία που υπολογίζεται μόνο για χρόνο συνολικής υπηρεσίας καταχωρίζεται στο σύστημα του eDatacenter στην καρτέλα «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ». Η υπηρεσία που υπολογίζεται και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης καταχωρίζεται στην καρτέλα «ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ».

Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του (παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-Οδηγός: Ερωτήσεις και απαντήσεις επί της διαδικασίας των αιτήσεων 

Οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων 2023: Πως θα γίνουν σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Μεταθέσεων 2023-24 

Οδηγός Μεταθέσεων 2023: Αποκωδικοποίηση σημείων της νομοθεσίας 

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16.10 έως 31.10.2023 

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 2023

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για νέες οργανικές-Μεταθέσεις-Προσλήψεις Γ Φάσης ΕΕΠ/ΕΒΠ-Δομές ΕΑΕ, από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ 

Φαρμακευτική αγωγή σε μαθητές στο σχολείο: Ενημέρωση και οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση