Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Πως διαρθρώνεται-Ποιοι τομείς μεταφέρονται από άλλα Υπουργεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Πως διαρθρώνεται-Ποιοι τομείς μεταφέρονται από άλλα Υπουργεία – Οι Γενικές Γραμματείες που συστήνονται και ποιες μεταφέρονται σ αυτό.

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Με το ΦΕΚ Α 130/27-6-2023, στο οποίο δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ.αριθμ. 77, συστήνεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με Υπουργό την κα Σοφία Ζαχαράκη και Υφυπουργό την κα Μαρία Κεφαλά. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και σύσταση Γενικών Γραμματειών.

Συγκεκριμένα μεταφέρεται:

1. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μεταφέρεται η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, κάποιες αρμοδιότητες από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εποπτεία των νομικών προσώπων ΟΠΕΚΑ, ΕΚΚΑ, ΚΕΑΤ, ΕΙΚ, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας,.

Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συστήνονται:

1. Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα, όπου μεταφέρονται αρμοδιότητες υπηρεσιακές μονάδες και θέσεις προσωπικού από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η Διεύθυνση Νεολαίας της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, από το πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αα) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.), (αβ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης» και από το Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

2. Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα, όπου μεταφέρονται μεταφέρονται (α) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και (β) από τo Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Απονομής Χάριτος της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.).

Τέλος μεταφέρονται:

  • Η Υποδιεύθυνση ΙΙ Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
  • H Υποδιεύθυνση ΙΙΙ Συντονισμού, Ωρίμανσης, Υλοποίησης και Υποστήριξης Έργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ).
  • H Υποδιεύθυνση Ι Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας.
  • H «Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Μ.Ε.Κ.Υ.).
Αναλυτικά

Α. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Β. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μεταφέρεται:

1. Από τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι αρμοδιότητες:

(α) μελέτης, επεξεργασίας, θέσπισης και επιμέλειας εφαρμογής μέτρων και δράσεων που αφορούν στα επιδόματα λόγω αναπηρίας, επανεξέτασης και ενιαιοποίησης των υφιστάμενων διατάξεων και υποβολής προτάσεων για τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για τα επιδόματα λόγω αναπηρίας από το Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας της Διεύθυνσης Παροχών Κύριας Σύνταξης και

(β) της εποπτείας, του ελέγχου και της θέσπισης μέτρων για την υλοποίηση του προγράμματος «κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», καθώς και της εποπτείας, θέσπισης, επιμέλειας εφαρμογής μέτρων και υλοποίησης της παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε μονάδες χρόνιας φροντίδας ή αποθεραπείας κατ΄ οίκον από το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα.

3. Aπό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η εποπτεία των ακόλουθων νομικών προσώπων:

(α) Tου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

(β) Tου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Κ.Κ.Α.)

γ) Tου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών» (Κ.Ε.Α.Τ.)

δ) Tου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.)

ε) Tων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας»

στ) Tου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας»

ζ) Tων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Γ. Συστήνονται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα.

1. Στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού:

(α) Από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (αα) η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας και (αβ) το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.

(β) Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η Διεύθυνση Νεολαίας της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής μεταφέρεται, επίσης, η εποπτεία:

(α) Aπό το πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αα) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.), κατά το μέρος των σκοπών της περ. (στ) της παρ. 3 του άρθρου 3 και των αρμοδιοτήτων της περ. (κα) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), (αβ) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης» και

(β) Aπό το Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) κατά το μέρος του σκοπού της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

Δ. Συστήνονται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού (α) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, όπως μεταφέρθηκαν στο πρώην Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 και (β) από τo Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Απονομής Χάριτος της Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 24 του π.δ. 6/2021 (Α΄ 7). Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταφέρεται, επίσης, η εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.).

Ε. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μεταφέρονται:

α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Υποδιεύθυνση ΙΙ Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Φύλων της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» του άρθρου 2 της 103119/26.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 5597) και η Υποδιεύθυνση ΙΙΙ Συντονισμού, Ωρίμανσης, Υλοποίησης και Υποστήριξης Έργων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας,

β) η Υποδιεύθυνση Ι Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων των τομέων πολιτικής των παρ. 1 έως 3 του παρόντος, και

γ) η «Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Μ.Ε.Κ.Υ.) του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160), κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων των παρ. 1 έως 3 του παρόντος.

Δείτε επίσης

Σύσταση και μετονομασίες Υπουργείων-Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων | ΦΕΚ 

Αλλαγή ονομασίας Υπουργείου Παιδείας για 7η φορά από το 2009 και 10η φορά συνολικά 

Παράδοση-παραλαβή Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: Τι είπαν οι Υπουργοί και Υφυπουργοί

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση