Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ζωντανή μετάδοση μαθήματος-άδεια ειδικού σκοπού: Αρθρα 63 και 64 στο Ψηφισθέν νομοσχέδιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ζωντανή μετάδοση μαθήματος-άδεια ειδικού σκοπού: Αρθρα 63 και 64 στο Ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ζωντανή μετάδοση μαθήματος-άδεια ειδικού σκοπού

Δημοσιεύθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου περιέχεται στο Αρθρο 63 η ρύθμιση για τη ζωντανή µετάδοση του μαθήματος σε πραγµατικό χρόνο  και στο Αρθρο 64 οι ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Αναλυτικά

Αρθρο 63
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 1. Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση µέσων τεχνολογίας σε µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή µερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δοµής είτε για άλλον λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.

Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν στο µάθηµα µε φυσική παρουσία και σε άλλους µαθητές οι οποίοι συµµετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση επιδηµικών νόσων.

Σκοπός της παρεχόµενης δυνατότητας όλων των ανωτέρω περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 1, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόµενου µαθήµατος, παρά µόνον η ζωντανή µετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγµατικό χρόνο για τον ανωτέρω συγκεκριµένο σκοπό.

Τα µεταδεδοµένα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριµένο εύλογο χρονικό διάστηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασίας των συγκεκριµένων δεδοµένων, µετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται.

Η επεξεργασία των εν λόγω µεταδεδοµένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός  Κανονισµός για  την Προστασία Δεδοµένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι:

α) για όλες τις εκπαιδευτικές δοµές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και

β) για όλες τις εκπαιδευτικές δοµές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, ή άλλου είδους νοµική οντότητα ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δοµής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά τη διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύµφωνα µε τα άρθρα 35 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ. και 65 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), ορίζονται και ρυθµίζονται ο τρόπος και τα µέσα τεχνολογίας που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις περιστάσεις αυτές, ο τρόπος συµµετοχής των εκπαιδευτικών και των µαθητών σε αυτήν, οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν οργανωτικών ή/και τεχνικών µέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Αρθρο 64
Ειδικές ρυθµίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού

 Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται µε οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή µη τυπικής, και της κατάρτισης εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Οι υποβληθείσες από την 1η Μαΐου 2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά µε βάση την παρούσα ρύθµιση.

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο

 Δείτε

Κάμερες στα σχολεία: Τι ειπώθηκε σε έκτακτη εκπομπή της ΕΡΤ
ΕΣΑμεΑ: Σε καμία περίπτωση κάμερες στα σχολεία
Απευθείας μετάδοση μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο: Ψυχολογικές επιπτώσεις στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς
ΟΛΜΕ για κάμερες στην τάξη: Να μην υλοποιηθεί η Απόφαση-Κινήσεις να ανατραπεί το νομοθέτημα
Ζωντανή μετάδοση μαθημάτων: Παράθεση νομικού πλαισίου
Υπουργείο για ΕΠΕΚΕ Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ: Οι μάσκες, καίτοι εν μέσω πανδημίας, έπεσαν
Η Απάντηση ΕΠΕΚΕ ΣΥΡΙΖΑ στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ για τις κάμερες: Δεν πρόκειται για “καινοτομία”, αλλά για ένα βαθιά αντιπαιδαγωγικό μέτρο

  Δείτε σχετικά

ΔΑΚΕ για κάμερες στην τάξη: Live streaming στα σχολεία… “Δεν θα πάρουμε”
Απόσυρση τροπολογίας “μπιγκ μπραδερ στην τάξη” ζητούν οι Τομεάρχες Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση