Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χορήγηση δύο υποτροφιών σε πτυχιούχους Νομικής για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χορήγηση δύο υποτροφιών σε πτυχιούχους Νομικής: Από τα έσοδα της κληρονομιάς Ανδρέα Γαζή. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Χορήγηση δύο υποτροφιών σε πτυχιούχους Νομικής

Η Διαχειριστική Επιτροπή της Κληρονομίας Ανδρέα Γαζή προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2021–2022 τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή: δύο (2) ετήσιες υποτροφίες σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχους Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Πεδία σπουδών

Οι υποτροφίες θα δοθούν για μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά:

α. για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου,

β. του αρχαίου ελληνικού (και όχι ελληνιστικού) δικαίου,

γ. του βυζαντινού (και όχι του μεταβυζαντινού) δικαίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τη γλώσσα του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν ικανοί υποψήφιοι για τη σπουδή της ιστορίας του δικαίου, θα χορηγηθούν υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νομικούς αποκλειστικά κλάδους, περιλαμβανομένης και της κοινωνιολογίας του δικαίου.

Ύψος υποτροφίας

Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 10.000 (μείον τις νόμιμες κρατήσεις). Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται, κατά την κρίση της Επιτροπής, για ένα (1) ακόμη έτος μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτους σπουδών των δικαιούχων των υποτροφιών, ενόψει και των οικονομικών δυνατοτήτων του Κληροδοτήματος.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2021 αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτίριο, Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα).

Η αίτηση υποβάλλεται:

α) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής της αίτησης (η αίτηση ανακτάται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο σύνδεσμο «Υποτροφίες και Βραβεία» – αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή) ή

β) μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορείτε να βρείτε εδώ (η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή «Νέα αίτηση-Λοιπές αιτήσεις-Αίτηση υποτροφίας μεταπτυχιακού φοιτητή»).

Δικαιολογητικά

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών).

2. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με τις κάθε φύσεως υποτροφίες που τυχόν έχουν λάβει στο παρελθόν από οποιαδήποτε πηγή από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, ίδρυμα, οργανισμό κλπ για τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές τους και δήλωση ότι δεν λαμβάνουν κανενός είδους υποτροφία από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, ίδρυμα, οργανισμό κλπ για τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές τους για το χρονικό διάστημα για το οποίο υποβάλλουν την αίτηση καθώς και ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

4. Για άρρενες υποψήφιους πιστοποιητικό στρατολογίας, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.

5. Πτυχίο ξένης γλώσσας.

6. Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό-διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρήστου Λαδά 6, τηλ. 2103689132-4),

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Τέσσερις υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση