Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών: Σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπονται, λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων | Εγκύκλιος.

Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης – Εγκύκλιος

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021 και τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1.α του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ως εξής:

ΚΕΦ. 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/09-02-2007) «Η άδεια (υπηρεσιακής εκπαίδευσης) χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.»

Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-02-2002), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 21 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013) και την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 τ.Α΄/11-02-2014)] και ισχύουν, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/09-02-2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-1-2003) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 τ.Β΄/21-10-2005) Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ 315 τ.Β΄/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθ. Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ49-9ΩΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί των παρ. Α και Β – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των εκπ/κών στους οποίους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπ/σης, σας επισημάνουμε ότι:

Α) στις διατάξεις της παρ. δ, παρ. 1, του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια με την παρ. 21 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)  και  ισχύουν,  ορίζεται ότι:  «δ.  Ο  εκπαιδευτικός μετά  την  λήξη της  εκπαιδευτικής  αδείας του

 υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης

 βαθμίδας  για  χρονικό  διάστημα  ίσο με  το  χρόνο  της  εκπαιδευτικής αδείας του  και  πάντως  όχι

 μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπ/ικής άδειας. […]», και, στις διατάξεις της παρ.7, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007

 (ΦΕΚ 26 Α΄) ορίζεται ότι «7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να

 υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το

 τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. […]».

Β) στην υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-02-2008 (ΦΕΚ 315 τ.Β΄/27-02-2008) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε (με την αντικατάσταση της παρ. 3) με την παρ. 6 του άρθρου

47 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄) και (με την αντικατάσταση της παρ. 7) με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53Β/687/43403/22-11-2018 (ΦΕΚ 5441 τ.Β΄/05-12-2018) Κ.Υ.Α. και ισχύει, καθορίζονται  οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα (ήτοι του ν. 3528/2007).

Γ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τα οικεία Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μπορούν να εξετάζονται οι αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-09-1985), όπως ισχύουν [με την αντικατάσταση της παρ. 2 της περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.  4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α΄/04-12-2015)].

Η άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για ένα σχολικό έτος.

Η χορήγηση των αδειών αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για την κάλυψη των λειτουργικών κενών.

ΚΕΦ. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα δικαιολογητικά αναλυτικά και η Αίτηση στην Εγκύκλιο Αδειες Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Πρόσκληση απόσπασης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΔΠΕ-ΑΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2020-21
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση