Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση απόσπασης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση απόσπασης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2020-2021- Αιτήσεις 29/6/2020 έως και 03/07/2020.

Πρόσκληση απόσπασης στην Εθνική Βιβλιοθήκη και τα ΓΑΚ

“Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021”

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν με αποκλειστική προθεσμία υποβολής από: 29/6/2020 έως και 03/07/2020.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ) των Γενικών Αρχείων του Κράτους

προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες οργανικές της δομές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4610/2019 (Α’ 70), προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι προσφερόμενες θέσεις, ανέρχονται συνολικά σε εννέα (09) και αφορούν στους παρακάτω κλάδους:

 • ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με εμπειρία Λογιστηρίου/Διοίκησης: δύο (02) θέσεις
 • ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: τρείς (03) θέσεις εκ των οποίων:

α. δύο (02) θέσεις ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ με εμπειρία στη Διαχείριση δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια των συστημάτων & δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών των Γ.Α.Κ.

β. μία (01) θέση ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με εμπειρία στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογών για την ενημέρωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων των Γ.Α.Κ.

 • ΠΕ 81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα: δύο (02) θέσεις.
 • ΠΕ82/83 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, με πτυχίο Μηχανολόγου / Ηλεκτρολόγου: δύο (02) θέσεις.
 Β. Η Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.),

προκειμένου να αντιμετωπισθεί το χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης συγκεκριμένων υπηρεσιών της, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται συνολικά σε είκοσι (20) και αφορούν στους παρακάτω κλάδους:

 • ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου ή γραφείου προμηθειών: τρείς (03) θέσεις
 • ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου ή γραφείου προμηθειών τρείς (03) θέσεις
 • ΠΕ89.01ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Φωτογραφίας ή/και οπτικοακουστικών μέσων: τρεις (03) θέσεις
 • ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Γραφικών τεχνών, Γραφιστικών τεχνών και Πορτοφόλιο γραφιστικών εφαρμογών: μία (01) θέση
 • ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με ειδικότητα Γραφικών τεχνών ή Συντηρητών έργων τέχνης, για την μαζική παραγωγή αντιόξινων χαρτοθυλάκων για τα πολύτιμα χειρόγραφα, παλαίτυπα κ.λπ. τεκμήρια με την αξιοποίηση της εγκατεστημένης υποδομής κυτιομηχανής (plotter): δύο (02) θέσεις
 • ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με ειδικότητα Νομικής επιστήμης/κατεύθυνσης: μία (01) θέση
 • ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ήχου και μουσικών οργάνων. Ειδικά προσόντα: εμπειρία λειτουργίας studio ηχογράφησης: μία (01) θέση
 • ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: μία (01) θέση
 • ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με εμπειρία σε δίκτυα, λειτουργικά συστήματα UΝΙΧ, βάσεις δεδομένων, σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, περιβάλλοντα εικονικών εξυπηρετητών: τρείς (03) θέσεις
 • ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Η/Υ: μία (01) θέση
 • ΠΕ31 Εξειδικευμένου α) Στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών ή β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών ή γ) στη νοηματική γλώσσα κωφών. Ειδικά προσόντα: η εμπειρία σε χειρισμό ειδικού εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για την εξυπηρέτηση των τυφλών χρηστών (refreshable Braille display, συνθέτη φωνής, μεγεθυντές περιεχομένου οθόνης, κ.λπ.): μία (01) θέση
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2020

β) έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α.

γ) έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2020

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στους φορείς ενδιαφέροντός τους (Ε.Β.Ε. ή Γ.Α.Κ) με ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αποστολή, και ταυτόχρονη κοινοποίηση τους στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στο επισυναπτόμενο στο παρόν έντυπο αίτησης απόσπασης έχουν την έννοια της Υπεύθυνης Δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών, να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της αίτησής τους.

Στη συνέχεια καλούνται να ενημερώσουν ταχυδρομικά ή  ηλεκτρονικά  τους αναφερόμενους φορείς (ΓΑΚ και ΕΒΕ) για την ορθότητα και νομιμότητα των υποβληθεισών αιτήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 1. Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Δάφνης 61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό Πληροφορίες: Υ. Αζάρ, Φ. Καργιώτη Tηλ: 210-6782200

E-mail: arc3@gak.gr

 1. Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.)

Κ.Π.Ι.Σ.Ν. – Λ. Συγγρού 364, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα Πληροφορίες: Β. Λιαράκη, Χρ. Βασιλειάδου

Τηλ.: 213-0999913, 213-0999903

E-mail: nlg@nlg.gr

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Δείτε την πρόσκληση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΔΠΕ-ΑΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2020-21
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση