Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποζημίωση απασχολουμένων πανελλαδικών εξετάσεων | Καθορισμός ποσών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποζημίωση απασχολουμένων πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών.

Αποζημίωση απασχολουμένων πανελλαδικών

ΦΕΚ B 2253 – 11.06.2020 – ΚΥΑ αριθμ. Φ.251/71246/Α5

 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 221893/Β1/16/ 27.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ» (Β΄ 4268).

Aρθρο 1
 1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1.α., 5.α., 6.α., 7.α., 7.β., 8.α., 9., 12.α., 12.β., 15.,
 2. αντίστοιχα, ως εξής:

«1. α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

(του άρθρου 22 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/ 2013, Α΄ 193)

α) Πρόεδρος: 800,00 €

β) Αντιπρόεδρος: 700,00 €

γ) Τακτικά Μέλη: 600,00 €

δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200,00 €

ε) Γραμματέας: 600,00 €

στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €

ζ) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για τον καθένα: 12,00 €

η) Επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και ως δύο (2) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της ΚΕΕ, 120,00 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχουν.

 1. α. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (του άρθρου 21 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193) Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για τον καθένα: 12,00 €.
 2. α. Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκείων (του άρθρου 23 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193).

Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων: 546,00 € Βοηθός Επόπτη (ένα άτομο): 360,00 €

Διοικητικός ή εκπαιδευτικός (επικουρία, δύο άτομα): 300,00 €

 1. α. Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. (ΕΕΔΔΕ) Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ.(του άρθρου 24 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης)

α) Πρόεδρος: 419,00 €

β) Μέλη : 320,00 €

γ) Γραμματέας: 296,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 246,00 €

ε) Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:344,00 €

β. Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων Διευθύνσεων Δ.Ε. Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών

Λυκείων (του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193).

α) Πρόεδρος: 200,00 €

β) Μέλη: 180,00 €

γ) Γραμματέας: 180,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 130,00 €

ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης:180,00 €

Αποζημίωση απασχολουμένων πανελλαδικών
 1. α. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (του άρθρου 25 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193)

α) Πρόεδρος: 344,00 €

β) Μέλη: 270,00 €

γ) Γραμματέας: 270,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 222,00 €

ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης: 344,00 €

στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης:12,00 €

 1. Ομάδες επιτηρητών του άρθρου 26τηςυπ’αρ.Φ.251/25089/Α5/2020(Β΄643)

υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/ 2013, Α΄193 και του άρθρου 3 της υπ’ αρ. Φ.151/24463/ Β6/2009 (Β΄ 422) κοινής υπουργικής απόφασης].

Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων: 14,00 €

 1. α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΓΕΛ (του άρθρου 27 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης).

α) Πρόεδρος: 700,00 €

β) Αντιπρόεδρος: 650,00 €

γ) Μέλη: 500,00 €

δ) Γραμματέας: 500,00 €

ε) Βοηθοί Γραμματείς: 400,00 €

στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα δύο

(32) ημέρες, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται από πριν την έναρξη των εξετάσεων για την προετοιμασία των Β.Κ., μέχρι και μετά την ανακοίνωση των βαθμών, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και όπως βεβαιώνει ο Πρόεδρος, για καθένα: 16,00 €. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου (του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193).

α) Πρόεδρος: 520,00 €

β) Αντιπρόεδρος: 480,00 €

γ) Μέλη: 400,00 €

δ) Γραμματέας: 424,00 €

ε) Βοηθοί Γραμματείς: 336,00 €

στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε

(15) ημέρες, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται από πριν την έναρξη των εξετάσεων για την προετοιμασία των Β.Κ., μέχρι και μετά την ανακοίνωση των βαθμών, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και όπως βεβαιώνει ο Πρόεδρος, για καθένα: 16,00 €. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών (Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.) (του άρθρου 27 της υπ’ αρ. Φ.251/ 25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193, της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Β΄ 422) κοινής υπουργικής απόφασης), βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν:2,10 €.

Σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται ποσό εφάπαξ αποζημίωσης εφόσον βαθμολογήσει συ- νολικά από ένα (1) μέχρι και είκοσι (20) γραπτά και μόνο για τα μαθήματα στα οποία ο συνολικός αριθμός των τετραδίων του Βαθμολογικού Κέντρου δεν υπερβαίνει τα (20): 50,00 €.

 1. Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων (των άρθρων 24 και 25 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193 και των υπ’ αρ. Φ.253/128314/ Β6/2002 (Β΄ 1538), Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272) υπουργικών αποφάσεων και της υπ’ αρ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Β΄ 422) κοινής υπουργικής απόφασης) Εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων των καταστάσεων υποψηφίων για κάθε ημέρα απασχόλησης:

α) από την Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δ.Ε. ή τη Λυκειακή Επιτροπή προς τα Β.Κ. και αντίστροφα: 40,00 € β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Επιτροπές Εξετάσεων Διεύθυνσης Δ.Ε. και αντίστροφα: 12,00 €».

Αποζημίωση απασχολουμένων πανελλαδικών
Aρθρο 2
 1. Στο τέλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, προστίθεται παράγραφος 21, ως εξής:

«21. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ (του άρθρου 29 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης).

Για κάθε εξεταστική διαδικασία και για την ηλεκτρονική μετάδοση των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ και των ειδικών μαθημάτων στην τακτική εξεταστική περίοδο και για τις αντίστοιχες στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο συγκροτείται επιτροπή με την παρακάτω αποζημίωση για κάθε μία από τις εν λόγω 6 επιτροπές:

α) Πρόεδρος: 350,00 €

β) Γραμματέας: 300,00 €

γ) Μέλη: 300,00 €

δ) Επικουρία: 10,00 € για κάθε μέρα και ως 20 μέρες απασχόλησης για τον καθένα».

Αποζημίωση απασχολουμένων πανελλαδικών
Aρθρο 3
 1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αντικαθιστούμε τις παραγράφους 5α. και 7, αντίστοιχα, ως εξής:

«5.α. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων ΓΕΛ (του άρθρου 28 της υπ’ αρ. Φ.251/25089/ Α5/2020 (Β΄ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α΄ 193) Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, από υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς και για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50) ημέρες για τον καθένα: 12,00 €.

 1. Επιτροπή επιλογής αθλητών (της υπ’ αρ. Φ.151/ 31559/ Β6/2009 (Β΄ 544) κοινής υπουργικής απόφασης).

α) Πρόεδρος: 350,00 €

β) Μέλη: 300,00 €

γ) Γραμματέας: 300,00 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 250,00 €».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2020.

Δείτε το ΦΕΚ B 2253 – 11.06.2020

  Δείτε επίσης

Τροποποίηση απόφασης πρόσβασης αποφοίτων ΕΠΑΛ σε Πανεπιστήμια
Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής
Πανελλαδικές υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία: Επισημάνσεις από ΥΠΑΙΘ
Υποψήφιοι ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εγκύκλιος διαδικασίας Πανελλαδικών 2020
Διαδικασία βαθμολόγησης-αναβαθμολόγησης πανελλαδικών, ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ
 Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2020: ΓΕΛ (νέο και παλαιό σύστημα) και ΕΠΑΛ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση