Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών: Ίδρυση 3 Περιφερειακών Τμημάτων – Το ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών: Ίδρυση 3 Περιφερειακών Τμημάτων – Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, με έδρα την Αθήνα, Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα. 

Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων

1. Τα Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ.) του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) ιδρύονται κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος με απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) του ΠΣΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 77 παρ. 1 του ν. 4461/2017.

2. Κριτήριο για την υπαγωγή ενός μέλους στο αντίστοιχο Π.Τ. είναι ο τόπος άσκησης του επαγγέλματος.

3. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου η ίδρυση, η κατάργηση και η συγχώνευση των Περιφερειακών Τμημάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

4. Ιδρύονται τρία (3) Π.Τ. τα οποία είναι:

1. Το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, με έδρα την Αθήνα,

2. Το 2ο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και

3. Το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα.

5. Ο ελάχιστος επιτρεπόμενος αριθμός μελών κάθε Π.Τ. είναι 50 εργοθεραπευτές.

Με την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης Π.Τ. προσδιορίζεται αφενός η έδρα και αφετέρου η τοπική αρμοδιότητα εκάστου Π.Τ..

Δεν δύναται να συστήνονται περισσότερα από ένα (1) Π.Τ. σε ένα Νομό.

6. Με την απόφαση ίδρυσης νέου Π.Τ. ορίζεται η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Π.Δ.Ε.) για την διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος.

Η Π.Δ.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη και υποχρεούται από τον ορισμό της να εγγράψει στο Μητρώο του οικείου Περιφερειακού Τμήματος τα μέλη του.

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της εκπνοής της δίμηνης προθεσμίας για την εγγραφή των μελών, υποχρεούται να συγκαλέσει Περιφερειακή Συνέλευση (Π.Σ.) για την εκλογή της αιρετής διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος.

Η θητεία ειδικώς της πρώτης αιρετής διοίκησης νεοϊδρυθέντος Περιφερειακού Τμήματος λήγει με την πάροδο της τριετούς θητείας του τρέχοντος Δ.Σ.

Συνέλευση των Αντιπροσώπων

1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται από αιρετούς αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του ΠΣΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την αναλογία: ανά δέκα (10) ψηφίσαντες 1 αντιπρόσωπος.

2. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων του ΠΣΕ αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στους σκοπούς της, ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του ΠΣΕ, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΣΕ.

3. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε απαρτία, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Δείτε το ΦΕΚ

ΦΕΚ B 1234 – 11.04.2019 Σελίδες 8 (14925 – 14932)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση