Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση Εργοθεραπευτή πλήρους απασχόλησης στο Ιδρυμα για το παιδί “Η Παμμακάριστος”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση Εργοθεραπευτή πλήρους απασχόλησης στο Ιδρυμα για το παιδί “Η Παμμακάριστος”: Αιτήσεις μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2021 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος.

Θέση Εργοθεραπευτή

Νέα Μάκρη, 31 Δεκεμβρίου 2020

Αριθ. πρωτ. : 3300

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3992/18-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5002641 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
 3. Την από 28/8/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος κατά την υπ’ αριθμ. 18η συνεδρίασή του.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 1 θέση Εργοθεραπευτή ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

 σε συνέχεια της ένταξης της Πράξης «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002641 στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και των διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» του Ε.Π «Αττικής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Περιφέρεια Αττικής.

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ Ελληνικού Πανεπιστημίου ή άλλου ανάλογου τμήματος ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής (ΤΕΙ – ΑΕΙ).
 • Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ή/και Νοητική Υστέρηση και επιπρόσθετα γνώσεις / δυνατότητα παρέμβασης σε επίπεδο «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ».
 • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επικοινωνιακό / λειτουργικό επίπεδο).
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).
Επιθυμητά προσόντα:
 • Γνώση δεύτερης Ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών .

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 22/01/2021 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

 • Αίτηση.
 • Τίτλο/τίτλους σπουδών.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του/της.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ( μέγιστη βαθμολογία 40 βαθμοί)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΙ
Α1 Βαθμός πρώτου πτυχίου 10
Α2 Δεύτερο πτυχίο 5
Α3 Μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο πρόσκλησης 10
Α4 Μεταπτυχιακό χωρίς συνάφεια (*) 5
Α5 Ξένη γλώσσα High level 5
Standard  level 3
Α6 Δεύτερη ξένη γλώσσα High level 5
Standard level 3
Α7 Πιστοποιημένη γνώση  H/Y 5

(*) Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει δύο μεταπτυχιακά, προσμετράτε μόνο αυτό που του δίνει τα περισσότερα μόρια.

Β. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ (μέγιστη βαθμολογία 25 βαθμοί)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΙ
Β1 Άνω των 8 ετών συναφή εμπειρία με το αντικείμενο της πρόσκλησης 25
Β2 Προϋπηρεσία άνω των 6 έως 8 ετών 15
Β3 Προϋπηρεσία 5-6 ετών 5

 

Γ. ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμοί)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΙ
Γ1 Παρουσίαση, ωριμότητα, συμπεριφορά 10
Γ2 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών-δημιουργικότητα 5
Γ3 Ικανότητα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας 5
Γ4 Διοικητικές ικανότητες 5
Γ5 Αντίληψη του ρόλου της θέσης  που προκηρύσσεται, γνώση του Ιδρύματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 5
Δ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (5 βαθμοί)

 

Δ1 Εντοπιότητα 5

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

Α) Στάδιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων.

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα επιθυμητά προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Η επιτροπή θα δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

 Β) Στάδιο Προσωπικής Συνέντευξης.

Η επιτροπή θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων στο πρώτο στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή θα δύναται να εφαρμόσει προφορική ή/και γραπτή δοκιμασία για την τελική επιλογή των υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις ειδικές γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα, την καταλληλότητα και επάρκεια τους, αναφορικά με το αντικείμενο εργασίας που θα κληθούν να υλοποιήσουν στο πλαίσιο της Πράξης και σε αντιστοιχία με τα δηλούμενα στο βιογραφικό τους προσόντα και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών απαιτήσεων για την επιτυχή εκτέλεση της Πράξης.

Τα αποτελέσματα της επιλογής (δημοσιοποίηση) θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν ένσταση στην γραμματεία του Ιδρύματος επί των αποτελεσμάτων της επιλογής, εντός τριών (3) ημερών από την επίσημη δημοσιοποίηση αυτών.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Tel.: 22940 – 91206/96013

Fax: 22940 – 91407

E- mail: info@pammakaristos.eu

Ιστοσελίδα: www.pammakaristos.gr

Διεύθυνση Φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Νικόλαος Ρούσσος

Δείτε επίσης

Πρόσληψη διδάσκοντα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου
15 υποτροφίες θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού από το ΕΚΠΑ
Μέτρα πρόληψης από κορονοϊό στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά που θα επαναλειτουργήσουν στις 11.01
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση