Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΔΕΑΥ σε Ειδικά σχολεία: Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΔΕΑΥ σε Ειδικά σχολεία: Τι απάντησε το ΥΠΑΙΘ στα ερωτήματα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των ΣΔΕΥ και των ΕΔΕΑΥ.

ΕΔΕΑΥ σε Ειδικά σχολεία

Το Ειδικό σχολείο αποτελεί μέρος του δικτύου των ΕΔΕΑΥ, όμως αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και τα μέλη του ΕΕΠ, που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες.
 • “Η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) αποτελεί μέρος του Δικτύου και ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ως το Κέντρο Υποστήριξης και συντονισμού κάθε ΣΔΕΥ.
 • Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) συγκροτούνται στα γενικά σχολεία (που αποτελούν τα υπόλοιπα μέρη του ΣΔΕΥ) με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 που παρέχει η Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η οποία συντονίζει και τη λειτουργία τους.
 • Η ΕΔΕΑΥ, στις ΣΜΕΑΕ, συγκροτείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας ΣΜΕΑΕ, αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και τα μέλη του ΕΕΠ που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες”.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαρά σε απάντηση που κοινοποίησε αναφορικά με ερωτήματα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των ΣΔΕΥ και των ΕΔΕΑΥ.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά

ΕΔΕΑΥ σε Ειδικά σχολεία

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.»

Σε απάντηση ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102/Α΄/12.06.2018)

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»:

«1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μία (1) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που λειτουργεί ως το Κέντρο Υποστήριξης κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.

 1. Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.»

 

 1. Σύμφωνα με:

 

α) την παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. 85317/Δ3/2019 (ΦΕΚ Β΄2171/07.06.2019) Υ.Α «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»,

 

β) της περ. β της παρ. 2 του κεφαλαίου A΄ του υπ΄ αριθμ. 95071/Δ3/12.06.2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος» και

γ) της περ. Α΄ της παρ. 5 του υπ΄ αριθμ. 101273/Δ3/24.06.2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε., των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων ,των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για το σχολικό έτος 2019-2020»,

προβλέπεται:

«Για όλους τους/τις μαθητές/τριες σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.). Για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών των τμημάτων με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες»

 

 1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ΠΔ 603/1982 (Α’ 117), «Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4368/2016 (Α΄ 21): «Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)…»

και

 1. Σύμφωνα με την Υ.Α 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ. Β΄/2007) προβλέπεται: α) Κεφάλαιο Α΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

«Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, έχουν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. Φ. 353.1/ 324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση και ειδικότερα:

Διευθυντές ειδικών σχολείων
 1. Επιβλέπουν και συντονίζουν το έργο του προσωπικού που υπηρετεί με οιαδήποτε σχέση στη σχολική μονάδα.
 2. Ορίζουν, συγκαλούν και προεδρεύουν στη διεπιστημονική ομάδα του σχολείου, για τη διάγνωση και αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διαδικασία ένταξης τους και το σχεδιασμό προγραμμάτων κατά τη διάρκεια φοίτησης, στη σχολική μονάδα. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, ορίζουν τον αναπληρωτή τους από τα μέλη της ομάδας.»

β) Κεφάλαιο Β΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ

«5. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν.1143/1981.

Ψυχολόγοι
 1. Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και στο κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα.»
Εκ των ανωτέρω προκύπτουν:
 1. Η Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αποτελεί μέρος του Δικτύου και ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ως το Κέντρο Υποστήριξης και συντονισμού κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.. Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) συγκροτούνται στα γενικά σχολεία (που αποτελούν τα υπόλοιπα μέρη του Σ.Δ.Ε.Υ.) με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 που παρέχει η Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η οποία συντονίζει και τη λειτουργία τους, και

 

 1. Σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), το έργο και η λειτουργία της διαφοροποιείται σε σχέση με το έργο των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των γενικών σχολείων, καθώς συνδυάζεται και ταυτίζεται με το έργο των διεπιστημονικών ομάδων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Ως εκ τούτου, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ., στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., συγκροτείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Σ.Μ.Ε.Α.Ε., αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τις συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες και είναι το αρμόδιο όργανο για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών που φοιτούν στη σχολική μονάδα, καθώς και για ζητήματα αξιολόγησης των μαθητών/τριών, κατανομής σε τμήματα, προαγωγής και αποφοίτησης αυτών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δείτε το έγγραφο σε μορφή PDF

___________________

Δείτε σχετικά

ΕΔΕΑΥ και Ειδικά Σχολεία: Ερώτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς Υπουργείο Παιδείας
Οδηγοί ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ: ΕΕΠ, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Λογοθεραπεία, Ψυχολογικές υπηρεσίες

___________________

Δείτε επίσης

ΕΔΕΑΥ Αττικής – Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας: Ολα τα σχολεία

Επανασύσταση ΕΔΕΑΥ Αττικής

ΕΔΕΑΥ Κρήτης: Ολα τα σχολεία

Κανονισμός Λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ – Δείτε το ΦΕΚ B 315/2014

_________________

Δείτε ακόμη

Ολες τις έως σήμερα προσλήψεις εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση