Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Οργάνωση λειτουργίας-Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων-Κ.Λ.-εκπ/κών ΕΑΕ-Συντονιστή ΣΔΕΥ-Προέδρου ΕΔΥ-Γραμματέα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Οργάνωση λειτουργίας-Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων-Κ.Λ.-εκπ/κών ΕΑΕ-Συντονιστή ΣΔΕΥ-Προέδρου ΕΔΥ-Γραμματέα ΕΔΥ.

ΕΔΥ-ΣΔΕΥ: Οργάνωση λειτουργίας-Καθηκοντολόγιο

Πολύ σύντομα αναμένεται να κοινοποιηθεί από το ΥΠΑΙΘ ο Κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και το καθηκοντολόγια των μελών τους.

Οπως όλα δείχνουν το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με:
 • Tον Σκοπό και την Οργάνωση των ΣΔΕΥ και ΕΔΥ,
 • τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Συντονιστή του ΣΔΕΥ,
 • τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της ΕΔΥ,
 • τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) της ΕΔΥ,
 • τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού της ΕΔΥ,
 • τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ψυχολόγου της ΕΔΥ
 • τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Γραμματέα της ΕΔΥ και ,
 • την κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διεπιστημονικής Υποστήριξης

και με βάση τον νόμο 4823/2021, φαίνεται να καταλήγει στα παρακάτω:

Α. Σκοπός – Οργάνωση ΣΔΕΥ

1. Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

2. Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα:

α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,

β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και

γ) η υποστήριξη του έργου των Τμημάτων Ένταξης, της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία και όπου απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

3. Τα Σ.Δ.Ε.Υ. ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την εισήγηση, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζονται α. μία σχολική μονάδα, κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. και β. οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται σε κάθε Σ.Δ.Ε.Υ..

4. Ως Συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ. ορίζεται ο Προϊστάμενος ή ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας που αποτελεί το κέντρο του σχολικού δικτύου.

5. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να εξυπηρετεί έως πέντε (5) σχολικές μονάδες, ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην περίπτωση που το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. είναι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., οι πέντε (5) σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό, είναι σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε κάθε μια από τις οποίες συστήνεται μια Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). Οι Ε.Δ.Υ. που συστήνονται σε αυτήν την περίπτωση είναι ανεξάρτητες από την Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε του σχολικού δικτύου. Στην περίπτωση που το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. είναι μονάδα γενικής εκπαίδευσης, η μία από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που στηρίζονται από αυτό, είναι η σχολική μονάδα που αποτελεί το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. στην οποία συστήνεται μια από τις Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ..

6. Η παρακολούθηση λειτουργίας και η επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση των Σ.Δ.Ε.Υ. και των αντίστοιχων Ε.Δ.Υ. γίνεται από το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

7. Η σχολική μονάδα που ορίζεται ως το κέντρο υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ. σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συμπράττει στον συντονισμό των ενεργειών του δικτύου για την επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του. Στο πλαίσιο αυτό και με τη συνεργασία του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, του Συμβούλου Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το κέντρο υποστήριξης μπορεί να οργανώνει δράσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης του προσωπικού των σχολικών μονάδων του δικτύου και των γονέων/κηδεμόνων.

8. Στις περιπτώσεις που το κέντρο υποστήριξης είναι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη συνεργασία του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του δικτύου με την παροχή τεχνογνωσίας, ανάπτυξης και διάχυσης υλικού και μεθόδων στις σχολικές μονάδες του δικτύου.

9. Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συστήνεται και λειτουργεί με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου,  ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα.

10. Οι δράσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως κέντρο υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να εντάσσονται στον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

Β. Σκοπός – Οργάνωση ΕΔΥ

1. Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι: α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και β) η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

3. Η Ε.Δ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

 1. Τον διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 2. Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.
 3. Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.
 4. Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.
 5. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

4. Για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περ. γ΄ και δ΄ η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της περ. β΄ η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του διευθυντή ή προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περ. γ΄ και δ΄ συμμετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ..

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει μία εκ των δύο ειδικοτήτων των περ. γ΄ και δ΄ ή δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε.Δ.Υ., λόγω έλλειψης μέλους του Ε.Ε.Π. μίας εκ των δύο ειδικοτήτων των ίδιων περιπτώσεων, το μέλος του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθετηθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με σκοπό τη συμμετοχή στη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ. σε Σ.Δ.Ε.Υ. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Υ. στις σχολικές μονάδες του Σ.Δ.Ε.Υ..

6. Για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δύναται να διατίθενται σε αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., μέλη του Ε.Ε.Π. των δύο ειδικοτήτων των περ. γ΄ και δ΄ που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προκειμένου για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Δ.Υ. κατά το λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

7. Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή με τον αναπληρωτή του μετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων – μελών Ε.Ε.Π., ο οποίος δύναται να συμπληρώνει το ωράριό του .

8. Το κάθε μέλος της Ε.Δ.Υ. ασκεί ατομικό έργο στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της ειδικότητας του, ως μέλος συλλογικής διεπιστημονικής ομάδας, όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος κανονισμού και συμμετέχει είτε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είτε σε υποομάδες συνεργασίας και κοινών δράσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζει η Ε.Δ.Υ..

9. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. των περ. β΄, γ΄ και δ΄μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των Ε.Δ.Υ. ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική τους μονάδα που παρεμποδίζουν το  έργο τους στην Ε.Δ.Υ..

10. Οι υπηρεσιακοί φάκελοι των ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και κοινωνικών λειτουργών του κλάδου ΠΕ30 της Ε.Δ.Υ. τηρούνται στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και διοικητικός προϊστάμενός τους είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

11. Η λειτουργία της Ε.Δ.Υ αποτυπώνεται σε ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για τις σχολικές μονάδες οργανωτικές διατάξεις και κατά ακολουθία ενός «πρωτόκολλου ενεργειών» που καθορίζεται στην παρούσα.

12. Το Πρωτόκολλο Ενεργειών για τη σύσταση του ωρολογίου προγράμματος της Ε.Δ.Υ. έχει ως εξής:
 1. Ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ., κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου, συγκαλεί Σύλλογο Διδασκόντων με θέμα «Ορισμός προτεραιοτήτων στις ανάγκες των μαθητών της σχολικής μονάδας που υποστηρίζει η Ε.Δ.Υ.».
 2. Ο διευθυντής/προϊστάμενος της σχολικής μονάδας ενημερώνει τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, παιδαγωγικής ευθύνης και Ε.Ε.Π) οι οποίοι μπορούν να παρίσταται και να συμμετάσχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 3. Παρουσιάζεται εισήγηση από τους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας η οποία έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.
 4. Συντάσσεται πρακτικό το οποίο με ευθύνη του διευθυντή ή προϊσταμένου της σχολικής μονάδας καταχωρίζεται σε σχετικό αρχείο και αντίγραφό του υποβάλλεται στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 5. Σχεδιάζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες της σχολικής μονάδας, το οποίο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και πρόεδρος της Ε.Δ.Υ. εισηγείται στον Συντονιστή του ΣΔΕΥ, όπου ανήκει η Ε.Δ.Υ, κατά την ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια με ευθύνη του τελευταίου υποβάλλεται στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 6. Ο προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μετά από  πρόσκληση, μπορεί να καλεί τους συντονιστές των Σ.Δ.Ε.Υ και τους προέδρους των Ε.Δ.Υ. όλων των σχολικών μονάδων σε συνεδρίαση στην αρχή και τη λήξη του σχολικού έτους ή όποτε προκύπτει ανάγκη, με θέμα τον προγραμματισμό, τη συνεργασία, τον συντονισμό και την κριτική αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

13. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν σε καθορισμένες από το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της συνεδριάσεις για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα. Η συχνότητα των συνεδριάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ¼ του συνολικού χρόνου του ωρολογίου προγράμματος. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για μεν τον πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β΄ της παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

14. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση τριμηνιαίου προγραμματισμού δράσης σε ζητήματα υποστήριξης των μαθητών και της σχολικής κοινότητας που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης.

Για το σκοπό αυτό συντάσσονται (3) σχέδια δράσης, που καλύπτουν αντίστοιχα τις χρονικές περιόδους (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος), τα οποία οριστικοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα λήξης κάθε περιόδου.

Τα σχέδια δράσης εντάσσονται στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και αξιολογούνται ως προς τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς και ως προς τις διεργασίες που αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

15. Κατά τη λήξη του σχολικού έτους η Ε.Δ.Υ. συντάσσει έκθεση τελικής αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού και κριτικού απολογισμού της λειτουργίας της με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος, η οποία υποβάλλεται μέσω του Συντονιστή του ΣΔΕΥ στον προϊστάμενο του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

16. Για τα γενικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού των Ε.Δ.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

17. Το ωράριο λειτουργίας της Ε.Δ.Υ. ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας στην οποία προσφέρει υπηρεσίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη του Ε.Ε.Π. δύνανται να εντάσσουν τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς ή κηδεμόνες, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, και απογευματινές ώρες, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν εισήγησης του διευθυντή/προϊσταμένου της σχολικής μονάδας και που θα αποτυπώνεται στο Βιβλίο Πράξεων της Ε.Δ.Υ.. Σε κάθε περίπτωση δεν παραβιάζεται το προβλεπόμενο εργασιακό ωράριο.

18. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. των περ. γ΄ και δ΄ της παρ.3 του παρόντος μετά τη λήξη του διδακτικού έτους παρουσιάζονται στον χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπου σε κοινές συναντήσεις με τον προϊστάμενο και τις διεπιστημονικές ομάδες διενεργούν προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο σχολικό έτος.

Γ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή του ΣΔΕΥ

Συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ. ορίζεται ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας που αποτελεί το κέντρο του σχολικού δικτύου, ο οποίος:

 1. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους προέδρους των Ε.Δ.Υ σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και όπου κριθεί απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή των δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του σχολικού δικτύου.
 2. Προσκαλεί τους προέδρους των Ε.Δ.Υ όλων των σχολικών μονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ. σε συνεδρίαση κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο ή εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, με θέμα τον προγραμματισμό, τη συνεργασία, το συντονισμό και την κριτική αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών τους. Στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζεται το ετήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Ε.Δ.Υ και διαμορφώνεται το σχέδιο δράσης υλοποίησής του, το οποίο αναθεωρείται εφόσον χρειάζεται ή επικυρώνεται στη συνεδρίαση κάθε τριμήνου.
 3. Υποβάλλει το ετήσιο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ. στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ενημερώνει για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.
 4. Υποβάλλει τις τελικές εκθέσεις αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού και του κριτικού απολογισμού της λειτουργίας των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ. στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 5. Συντονίζει και στηρίζει σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. το έργο των Ε.Δ.Υ. σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
 6. Συμβάλλει στην οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων του δικτύου υποστήριξης για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς και για θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, κοινών σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους, ανάπτυξης των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών και άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών.
Δ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της ΕΔΥ

Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ. είναι ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της Σχολικής Μονάδας στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της, ο οποίος:

 1. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τον Συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ, τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικής Ευθύνης ή Ε.Ε.Π., Σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες, να οριστούν οι προτεραιότητες για τον ετήσιο προγραμματισμό της Ε.Δ.Υ. να καθοριστεί το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά της, αλλά και σε όλες τις φάσεις του προγράμματος όπου παρίσταται ανάγκη.
 2. Συμμετέχει στις τριμηνιαίες συνεδριάσεις ή εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, που συγκαλεί ο συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ με θέμα τον προγραμματισμό, τη συνεργασία, το συντονισμό και την κριτική αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών του Σ.Δ.Ε.Υ..
 3. Συγκαλεί συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να καταρτιστεί το πρακτικό των προτεραιοτήτων.
 4. Διευκολύνει και συντονίζει το έργο του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για τις ανάγκες που θα καλύψει η Ε.Δ.Υ.
 5. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. για τη λήψη αποφάσεων.
 6. Εποπτεύει, διευκολύνει, υποστηρίζει το έργο της Ε.Δ.Υ. παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους, τα μέσα, τον χώρο και την καθοδήγηση που απαιτείται.
 7. Είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του αρχείου της Ε.Δ.Υ. και των ατομικών φακέλων των μαθητών .
 8. Υπογράφει και σφραγίζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών, τα τριμηνιαία σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας, το πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα παραπεμπτικά έντυπα της Ε.Δ.Υ..
 9. Έχει την ευθύνη τήρησης του παρουσιολογίου των μελών της Ε.Δ.Υ. και ενημερώνει αυθημερόν το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τις άδειες, απεργίες και απουσίες των μελών Ε.Ε.Π. της της Ε.Δ.Υ.
 10. Υποβάλλει, μέσω του συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. : α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε.Δ.Υ. της σχολικής μονάδας και ενημερώνει για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του, β) την έκθεση αποτίμησης και κριτικού απολογισμού της λειτουργίας της Ε.Δ.Υ. με τη λήξη του διδακτικού έτους.
Ε. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) της ΕΔΥ

 Οι Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ε.Δ.Υ. έχουν την αρμοδιότητα να υποστηρίζουν με τις υπηρεσίες τους την Ε.Δ.Υ, ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, και να μεριμνούν για ζητήματα μαθησιακής αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και αναβάθμισης συνολικά του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα:

 1. Έχουν την ευθύνη για τη διενέργεια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο, την ανίχνευση πιθανών εμποδίων στη μάθηση που ανακύπτουν στη σχολική κοινότητα για το σύνολο των μαθητών καθώς και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας ώστε να προετοιμάσουν την εισήγηση για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος της Ε.Δ.Υ..
 2. Συμμετέχουν στη σύνταξη και εξειδίκευση των βασικών αξόνων των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών ή και στη σχεδίαση ομαδικών προγραμμάτων και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.
 3. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων των μαθητών για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με το εκπαιδευτικό ιστορικό των μαθητών και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες και τις πιθανές δυσκολίες στη διδασκαλία και στη μάθηση καθώς και για τις κλίσεις και ενδιαφέροντα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενα υποστηρικτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, πρωτόκολλα παρατήρησης του μαθητή στην τάξη κατά την ώρα διδασκαλίας, εργασίες καθώς και άλλες πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες.
 4. Εισηγούνται στην Ε.Δ.Υ και λειτουργούν συμβουλευτικά σε θέματα σχετικά με τη χρήση διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, τη ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για τον σχεδιασμό του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και την ανατροφοδότηση των μαθητών, τη διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών, την ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, σε θέματα αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού.
 5. Συμμετέχουν στο σχεδιασμό και υποστηρίζουν την υλοποίηση προγραμμάτων μετάβασης ή μετεγγραφής των μαθητών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης καθώς και πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης.
 6. Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή με τις εργασίες του, τις δοκιμασίες και τα φύλλα αξιολόγησης, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας.
ΣΤ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού της ΕΔΥ

Ο Κοινωνικός Λειτουργός, μέλος της Ε.Δ.Υ., τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει την Κοινωνική Εργασία, έχει αρμοδιότητα για θέματα εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον με σκοπό: α) την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων, την άμβλυνση ή και επίλυση διαπροσωπικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και συναφών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι οικογένειες τους και επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή τους και β) στη βελτίωση των παραγόντων και των συνθηκών της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των μαθητών ώστε αφενός να ενισχυθεί η κοινωνική λειτουργία της οικογένειας και των μελών της κι αφετέρου να υιοθετούνται στάσεις και συμπεριφορές από τα μέλη της που οδηγούν σε λειτουργικές επιλογές. Ειδικότερα:

 1. Εστιάζει: α) σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς και οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο, επηρεάζοντας την ομαλή σχολική φοίτηση, τη μελέτη στο σπίτι, τη συμμετοχή στη μάθηση και τη σχολική επίδοση, β) σε παράγοντες  του οικογενειακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής που οδηγούν, σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό στη συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που συνάδουν με τα δικαιώματα του παιδιού και γ) στη διαμόρφωση ενός εξωσχολικού περιβάλλοντος της κοινότητας των μαθητών, με σκοπό την ανάδειξη της ανάγκης κάλυψης της φροντίδας και προστασίας των παιδιών, με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής της ένταξης,  της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
 2. Διερευνά και εντοπίζει, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, το είδος των δυσκολιών, των εμποδίων στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση των μαθητών της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 3. Ενημερώνει τον σύλλογο διδασκόντων για τον ρόλο και τα καθήκοντα της ειδικότητάς του και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και στη βέλτιστη ανταπόκρισή της στις αυξημένες και πολυδιάστατες ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.
 4. Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. συμβουλευτικές παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Βασικός σκοπός των παραπάνω είναι η η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας της σχολικής κοινότητας σε συλλογικό επίπεδο και η ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή.
 5. Πραγματοποιεί συνεντεύξεις με τους γονείς ή κηδεμόνες και συντάσσει την έκθεση κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού του μαθητή που πρόκειται να δεχτεί τις υπηρεσίες της Ε.Δ.Υ.. Η έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή των παραγόντων, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο περιβάλλον του σχολείου καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του, ανανεώνεται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη και καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του μαθητή. Η συγκέντρωση των στοιχείων της έκθεσης του κοινωνικού ιστορικού γίνεται: α) με ατομικές συνεντεύξεις με τον γονέα/κηδεμόνα ή και με άλλα μέλη της οικογένειας, αν υπάρχει ανάγκη β) με επισκέψεις του κοινωνικού λειτουργού στο οικογενειακό περιβάλλον και γ) με συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου φοίτησης του μαθητή.
 6. Συμμετέχει στη σύνταξη και εξειδίκευση των βασικών αξόνων των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών ή και στη σχεδίαση ομαδικών προγραμμάτων και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.
 7. Συμμετέχει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π της σχολικής μονάδας στη σύνταξη προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, μεριμνώντας για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 8. Συμμετέχει με το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
 9. Στις περιπτώσεις μαθητών που ήδη διαθέτουν αξιολογική έκθεση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συντάσσει επικαιροποιημένη έκθεση κοινωνικού ιστορικού, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης που έχει διενεργηθεί από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 10. Στις περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι μετά την παρέμβαση της Ε.Δ.Υ., παραπέμπονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση, η έκθεση κοινωνικού ιστορικού προσαρτάται στα συνοδευτικά έγγραφα της σχολικής μονάδας προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 11. Συνεργάζεται με την οικογένεια του μαθητή με στόχο τη διαμόρφωση θετικής στάσης για το σχολικό θεσμό, την εξασφάλιση των κατάλληλων όρων για την απρόσκοπτη συμμετοχή του μαθητή στη σχολική ζωή, την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, κατά περίπτωση οργανώνει την παρέμβαση του σε άτομα, ομάδες και κοινότητα, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομική ή ομαδική βάση.
 12. Ενημερώνει, διασυνδέει και διευκολύνει τους γονείς ή κηδεμόνες στην επικοινωνία τους με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης. Έχει τη δυνατότητα να κάνει προγραμματισμένες επισκέψεις στις οικογένειες των μαθητών, να συνοδεύει τους γονείς ή και τον μαθητή, κατόπιν αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων, σε διάφορες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο, ιδίως σε έκτακτες περιπτώσεις, σε συνεργασία με το διευθυντή της σχολικής μονάδας. Διατηρεί επικοινωνία με τους φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της υποστήριξης και παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας και των αποτελεσμάτων της, παρεμβαίνοντας όποτε κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας,  ενημερώνοντας συγχρόνως τον ατομικό φάκελο του μαθητή.
 13. Υλοποιεί συμβουλευτικές παρεμβάσεις και καθοδηγεί την οικογένεια για τη διαμόρφωση κατάλληλου εξωσχολικού περιβάλλοντος με σκοπό την κάλυψη των βασικών αναγκών, της φροντίδας και προστασίας της ψυχοκοινωνικής υγείας και της συναισθηματικής ευημερίας των μαθητών.
 14. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, υποστηρίζει την ένταξη όλων των μαθητών στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής και διατυπώνει προτεραιότητες και στόχους ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών καθώς και εισαγωγής υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.
 15. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις οικογενειακής παραμέλησης ή κακοποίησης ή άλλων σοβαρών προβλημάτων συνεργάζεται με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, τις οικείες υπηρεσίες της Δημοτικής και Περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
 16. Προετοιμάζει και υποστηρίζει τους μαθητές και τις οικογένειές τους, κατά τη μετεγγραφή ή τη μετάβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και για τους μαθητές που πρόκειται να αποφοιτήσουν, συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και με τον υπεύθυνο του Γραφείου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.) της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, ενισχύοντάς τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων τους.
 17. Διαμορφώνει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. ευέλικτα δίκτυα συνεργασίας της σχολικής μονάδας με φορείς και υπηρεσίες της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας όπως φορείς ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, παιδικής προστασίας, φορείς πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, δημοτικές ή κοινοτικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές ομάδες.
 18. Συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης  και επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώνονται από τη σχολική μονάδα, το οικείο Σ.Δ.Ε.Υ., το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή τους συμβούλους εκπαίδευσης για τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους εκπαιδευτικούς, την τοπική και ευρύτερη κοινότητα.
 19. Διευκολύνει τη διεξαγωγή έρευνας και την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητας του, τους οποίους δέχεται η σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
 20. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργάζεται με τον ψυχολόγο της Ε.Δ.Υ. για τη σύναψη του πρωτοκόλλου συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες, μεριμνά για την ενημέρωση της οικογένειας για τους όρους και το περιεχόμενό του, φροντίζει για την πληρέστερη συμπλήρωση και την επικαιροποίησή του καθώς και μεριμνά για τη συνυπογραφή του από τα συνεργαζόμενα μέρη.
 21. Τηρεί ημερολόγιο – αρχείο των ενεργειών του για το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησε ως μέλος της Ε.Δ.Υ.
Ζ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες ψυχολόγου της ΕΔΥ

Ο Ψυχολόγος, μέλος της Ε.Δ.Υ., φροντίζει για τη εφαρμογή   των αρχών της επιστήμης Ψυχολογίας στην εκπαίδευση και προάγει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, τη συναισθηματική ισορροπία  και την ενδυνάμωση  όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα:

 1. Εργάζεται, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ανάγκες και, όπου θεωρείται αναγκαίο, σε συνεργασία με φορείς που παρέχουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες όπως κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης, ιατροπαιδαγωγικές και κοινωνικές υπηρεσίες και φροντίζει για τη διασύνδεση αυτών των υπηρεσιών με τη σχολική μονάδα.
 2. Ενημερώνει τον σύλλογο διδασκόντων για τον ρόλο και τα καθήκοντα της ειδικότητάς του και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και στη βέλτιστη ανταπόκρισή της στις αυξημένες και πολυδιάστατες ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.
 3. Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. συμβουλευτικές παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Βασικός σκοπός των παραπάνω είναι η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας της σχολικής κοινότητας σε συλλογικό επίπεδο και η ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.
 4. Διερευνά και αξιολογεί, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, το είδος των δυσκολιών, των εμποδίων στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση των μαθητών της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 5. Αξιολογεί μαθητές που χρήζουν υποστήριξης αξιοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και μέσα όπως παρατήρηση, συνέντευξη με το μαθητή και την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου και κατάλληλα ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση των αναγκών τους.
 6. Συμμετέχει στη σύνταξη και εξειδίκευση των βασικών αξόνων των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών ή και στη σχεδίαση ομαδικών προγραμμάτων και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.
 7. Στις περιπτώσεις μαθητών που ήδη διαθέτουν αξιολογική έκθεση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συντάσσει επικαιροποιημένη αξιολογική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης που έχει διενεργηθεί από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 8. Στις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι μετά την παρέμβαση της Ε.Δ.Υ. παραπέμπονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για περαιτέρω αξιολόγηση, η αξιολογική έκθεση προσαρτάται στα συνοδευτικά έγγραφα της σχολικής μονάδας προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 9. Συμμετέχει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π της σχολικής μονάδας στη σύνταξη προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης καθώς και πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και μετάβασης σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μεριμνώντας για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 10. Συμμετέχει με το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
 11. Διενεργεί ενημερωτικές και υποστηρικτικές συναντήσεις με την οικογένεια με απώτερο σκοπό την προαγωγή της ενεργητικής συμμετοχής των γονέων και κηδεμόνων στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα: α) παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών σε ομαδική ή ατομική βάση, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ανάγκες, β) έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής οικογενειών σε ζητήματα εκπαίδευσης στις σχέσεις γονέων-παιδιών, συμβουλευτικής για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας και καθοδήγησης για την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων και διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους φορείς και γ) σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που δημιουργούν ευκαιρίες γνωριμίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 12. Προωθεί στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας την ανάπτυξη διεργασιών για την υιοθέτηση συνεργατικών πρακτικών του προσωπικού της σχολικής μονάδας ως προς την ανάπτυξη της δυναμικής των ομάδων, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής με έμφαση σε προγράμματα και δράσεις που αφορούν την προώθηση και την ενδυνάμωση των συναισθηματικών δεξιοτήτων, αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων.
 13. Οργανώνει και εφαρμόζει ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και το προσωπικό της σχολικής μονάδας,  τα οποία προάγουν την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη, την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και την εδραίωση θετικού συναισθηματικού κλίματος στη σχολική μονάδα.
 14. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ατομική ή ομαδική βάση στο σύνολο των μαθητών της σχολικής μονάδας με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους για την υλοποίηση συλλογικών, συνεργατικών δράσεων με στόχο την ενδυνάμωσή τους, την ανάπτυξη του δυναμικού τους, τη δημιουργία θετικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ τους είτε στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενδοσχολικών ή εξωσχολικών δράσεων είτε σε συνδυασμό με την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων της σχολικής μονάδας.
 15. Διαμορφώνει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. ευέλικτα δίκτυα συνεργασίας της σχολικής μονάδας με φορείς και υπηρεσίες της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας όπως φορείς ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, παιδικής προστασίας, φορείς πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, δημοτικές ή κοινοτικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές ομάδες.
 16. Συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης  και επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώνονται από τη σχολική μονάδα, το οικείο Σ.Δ.Ε.Υ., το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή τους συμβούλους εκπαίδευσης για τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους εκπαιδευτικούς, την τοπική και ευρύτερη κοινότητα.
 17. Διευκολύνει τη διεξαγωγή έρευνας και την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητας του, τους οποίους δέχεται η σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
 18. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργάζεται με τον κοινωνικό λειτουργό της Ε.Δ.Υ. για τη σύναψη του πρωτοκόλλου συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες, μεριμνά για την ενημέρωση της οικογένειας για τους όρους και το περιεχόμενό του, φροντίζει για την πληρέστερη συμπλήρωση και την επικαιροποίησή του καθώς και μεριμνά για τη συνυπογραφή του από τα συνεργαζόμενα μέρη.
 19. Τηρεί ημερολόγιο – αρχείο των ενεργειών του για το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησε ως μέλος της Ε.Δ.Υ.
Η. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γραμματέα της  ΕΔΥ

Χρέη γραμματέα της Ε.Δ.Υ.  εκτελεί ο γραμματέας της σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει μέλος του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων και μελών του Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π. της σχολικής μονάδας.

Ο Γραμματέας της ΕΔΥ:
 1. Έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ.
 2. Φροντίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου της Ε.Δ.Υ, για την έγκαιρη και έγκυρη συγκέντρωση των αναγκαίων εγγράφων σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα και κοινοποιεί στα μέλη της Ε.Δ.Υ την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
 3. Διενεργεί και διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία της Ε.Δ.Υ και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Πρόεδρο για την τακτική ενημέρωση των μελών της Ε.Δ.Υ.
 4. Τηρεί το παρουσιολόγιο των μελών της Ε.Δ.Υ στη σχολική μονάδα, το οποίο ως προς τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. και με ευθύνη του διευθυντή ή προϊσταμένου της σχολικής μονάδας υποβάλλεται αντίγραφο στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 5. Συντάσσει τα τριμηνιαία σχέδια δράσης καθώς και την τελική έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού και του κριτικού απολογισμού της λειτουργίας της Ε.Δ.Υ.
Θ. Κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης καταρτίζεται από την Ε.Δ.Υ. υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ε.Δ.Υ., τους συμμετέχοντες στη διδασκαλία και υποστήριξη του μαθητή εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας, τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή ή από τον ίδιο τον μαθητή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και σφραγίζεται από το Διευθυντή/ Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και πρόεδρο της Ε.Δ.Υ.

Με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ.Υ.

προγραμματίζονται και διενεργούνται οι απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών της, των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και τους γονείς ή κηδεμόνες ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και καθορίζεται ο χρόνος, ο σκοπός και ο χώρος συνεργασίας.

 1. Για τη συνολική διαδικασία, από την αρχική διερεύνηση, εντοπισμό των αναγκών και τις εκπαιδευτικές αξιολογήσεις και τις εκθέσεις ψυχοκοινωνικής εκτίμησης ως την κατάρτιση του προγράμματος και την υπογραφή του δεν πρέπει να διανυθεί χρόνος περισσότερο από 6 δίωρα.
 2. Εκδίδεται με το λογότυπο της Σχολικής Μονάδας και αποτελεί επίσημο έγγραφο του αρχείου της.
 3. Η κατάρτισή του διαμορφώνεται από κοινού με τα μέλη της Ε.Δ.Υ. και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες ή και τον ίδιο τον μαθητή, εφόσον είναι δυνατόν.

 

 1. Ο σχεδιασμός του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) περιλαμβάνει:
  1. Την αρχική διερεύνηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση για τις δυνατότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του μαθητή καθώς και για τις πιθανές δυσκολίες του στη διδασκαλία και στη μάθηση,
  2. Τη θέσπιση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών και διδακτικών στόχων ανά τομέα παρέμβασης με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησή τους,
  3. Τις απαραίτητες προσαρμογές, ειδικές ρυθμίσεις και διαφοροποιήσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα, στην οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, στα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες, την ηλικία και το ρυθμό εργασίας και μάθησης του μαθητή,
  4. Τις διαφοροποιημένες διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές, περιγραφή του κατάλληλου σχεδιασμού του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων,  την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και την ανατροφοδότηση του μαθητή,
  5. Την ενδιάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση – καταγραφή κριτηρίων και παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των τιθέμενων στόχων,
  6. Την τελική αξιολόγηση του προγράμματος
 2. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Διεπιστημονικής Υποστήριξης περιλαμβάνει:
  1. Την αποτύπωση των βασικών πληροφοριακών στοιχείων του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του καθώς και του ιστορικού της φοίτησής του στη σχολική μονάδα ή σε προηγούμενα εκπαιδευτικά πλαίσια,
  2. Την καταγραφή των βασικών πληροφοριακών στοιχείων του αναπτυξιακού ιστορικού του μαθητή, που κρίνονται αναγκαία να ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του προγράμματος υποστήριξης καθώς και των στοιχείων της εισηγητικής αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή και των γνωματεύσεων -διαγνώσεων που προσκομίστηκαν από τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή από άλλους φορείς, εφόσον υπάρχουν,
  3. Την αρχική διερεύνηση και εντοπισμό των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών ή άλλων αναγκών του μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του, το βαθμό και την ποιότητα της αλληλεπίδρασής του με το σχολικό περιβάλλον, τις διαπροσωπικές του σχέσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους συνομηλίκους του, προηγούμενες δράσεις παρέμβασης είτε στο σχολικό είτε στο οικογενειακό περιβάλλον και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο που επηρεάζει την ισότιμη συμμετοχή του στη σχολική ζωή και τη μάθηση,
  4. Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία από την έκθεση του κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού του μαθητή που έχει συνταχθεί από τον κοινωνικό λειτουργό της Ε.Δ.Υ.,
  5. Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία από την έκθεση ψυχολογικής εκτίμησης για τις ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή που έχει συνταχθεί από τον ψυχολόγο της Ε.Δ.Υ.,
  6. Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) του μαθητή με αναφορά στον τομέα ή τομείς παρέμβασης, τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους ανά τομέα, τις ενέργειες και τις δραστηριότητες, τη σύνδεσή τους με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος, ελέγχου επίτευξης των αποτελεσμάτων του καθώς και τη διαδικασία επικαιροποίησής του για τον πιθανό επανασχεδιασμό του,
  7. Το πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες ή και με τον ίδιο τον μαθητή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
  8. Τα πρόσθετα εξειδικευμένα ατομικά ή ομαδικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής ενίσχυσης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για την ενδυνάμωση του μαθητή,
  9. Την περιγραφή των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας και των ενεργειών καθοδήγησης των γονέων και κηδεμόνων για τη διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, εφόσον απαιτείται
  10. Την ενδιάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση – καταγραφή κριτηρίων και παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των τιθέμενων στόχων,
  11. Το χρονολόγιο ενεργειών και παρεχόμενων υπηρεσιών των μελών της Ε.Δ.Υ.

12 . Την τελική αξιολόγηση του προγράμματος

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Κατανομή Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων σε ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ
Κατανομή ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας κατά κλάδο
Σχολεία ΣΔΕΥ ανά ΚΕΔΑΣΥ στις 13 ΠΔΕ της χώρας | Κατάλογοι
Διαπιστωτική: Μεταφορά υπαλλήλων στα ΚΕΣΥ από τα καταργηθέντα ΚΕΔΔΥ

 Πριν φύγετε

Κενές θέσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων: Το νομοθετικό πλαίσιο και η διαδικασία πλήρωσης
 Μαθητές ειδικών σχολείων-self test: Δεν είναι υποχρεωτικός ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση