Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατάθεση τροπολογίας για παράβολο: Παροχή προθεσμίας στους υποψήφιους 1ΓΕ & 2ΓΕ/2019 για την προσκόμιση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατάθεση τροπολογίας για παράβολο 3 ευρώ: Με θέμα την παροχή προθεσμίας στους υποψήφιους Προκηρύξεων 1ΓΕ & 2ΓΕ/2019 για την προσκόμισή του.

Κατάθεση τροπολογίας για παράβολο

Τροπολογία κατέθεσε το ΚΚΕ σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την παροχή προθεσμίας στους υποψήφιους στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικούς για την προσκόμιση του παραβόλου των 3 ευρώ.

Μένει να δούμε αν η εν λόγω Τροπολογία θα γίνει δεκτή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Ακολούθως επισυνάπτονται

Α. Η Τροπολογία

Β. Η Αιτιολογική Εκθεση

Γ. Η προτεινόμενη διάταξη

_____________________

Α. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Θέμα: Παροχή προθεσμίας στους υποψήφιους στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικούς για την προσκόμιση του παραβόλου των 3 ευρώ.

_____________________

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις υπ’ αριθ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ, 45/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ, 46/24-12-2019) Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κλήθηκαν

  • οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικοτήτων ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 και οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, αντίστοιχα,

 

να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις

εκδόθηκαν σε εφαρμογή του ν. 4589/2019, με τις διατάξεις των άρθρων 53 επ. του οποίου προβλέφθηκε ότι οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας και ορίσθηκαν η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων

διαπιστώθηκε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτούντων εκπαιδευτικών που ξεπερνά τους 10.000 ανά προκήρυξη, για λόγους ασάφειας και εσφαλμένης ερμηνείας των προκηρύξεων αλλά και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος, είτε δεν συνυπέβαλε το απαιτούμενο παράβολο των 3 ευρώ είτε δεν ολοκλήρωσε ορθώς την έκδοση και πληρωμή του, με αποτέλεσμα να αποκλεισθούν από τη διαδικασία κατάταξης στους Πίνακες Προσλητέων και διορισμού και ν’ απορριφθούν ακολούθως οι ενστάσεις που υπέβαλαν από τον ΑΣΕΠ.

Επειδή ο σημαντικά μεγάλος αριθμός απορριφθέντων υποψήφιων εκπαιδευτικών

με την αιτιολογία της «μη καταβολής παραβόλου» σε συνδυασμό με τη χαμηλή αξία του παραβόλου, αλλά και το γεγονός ότι από τους συνταχθέντες αξιολογικούς πίνακες θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την επόμενη τουλάχιστον διετία καταδεικνύει την έλλειψη οποιαδήποτε μορφής πταίσματος εκ μέρους των εκπαιδευτικών που δεν προσκόμισαν επιτυχώς το απαιτούμενο παράβολο και συνακόλουθα τον άδικο χαρακτήρα του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία κάλυψης οργανικών και λειτουργικών αναγκών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επειδή η έκδοση και πληρωμή του παραβόλου

δεν συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη συνδρομή των προκαθορισμένων νομοθετικά και αντικειμενικά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και κριτηρίων αξιολόγησης και διορισμού, αλλά πρόκειται για μία καθαρά τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των οργανικών κενών και λειτουργικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ως εκ τούτου, το ελάττωμα αυτό δύναται να θεραπευτεί με την εκ των υστέρων προσκόμιση ισόποσου παραβόλου.

Στο πλαίσιο αυτό και για τους ανωτέρω λόγους,

με την παρούσα τροπολογία – προσθήκη διάταξης προτείνεται η παροχή προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την έκδοση, πληρωμή και προσκόμιση ίσης αξίας παραβόλου.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση

όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και αμεροληψίας αφού πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό εκπαιδευτικών ενώ σε κάθε περίπτωση η κατάταξη στους αξιολογικούς πίνακες λαμβάνει χώρα με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια που έκαστος διαθέτει, αλλά επιβάλλεται από τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης και την αρχή της ισότητας που απαγορεύει κάθε άνιση μεταχείριση των διοικουμένων που τελούν υπό όμοιες συνθήκες χωρίς να συντρέχει αντικειμενικός και ουσιώδης λόγος. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση από την πολιτεία οδηγεί σε αδικαιολόγητη στέρηση του δικαιώματος διορισμού χιλιάδων εκπαιδευτικών.

_____________________

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο ……

«Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των υπ’ αριθ. 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ που αποκλείστηκαν από του Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών με την αιτιολογία «μη καταβολή παραβόλου», δύνανται σε αποκλειστική προθεσμία 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος να εκδώσουν και προσκομίσουν το παράβολο των τριών (3) ευρώ, οπότε και η υποβληθείσα αίτησή τους, θεωρούμενη καθ’ όλα έγκυρη, θα ληφθεί υπ’ όψιν από τον ΑΣΕΠ για τη σύνταξη νέων Αξιολογικών Πινάκων Κατάταξης και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2020

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δελής Ιωάννης
Συντυχάκης Μανώλης

Δείτε επίσης

Βουλή-Ειδικά σχολεία: Συζήτηση την Παρασκευή 27.11 4 Επίκαιρων Ερωτήσεων Υπουργείου Παιδείας
 Επιστολή διαμαρτυρίας για διορισμούς Δ φάσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση