Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις ΕΕΠ από κλάδο σε κλάδο και εκπαιδευτικών σε κλάδους ΕΕΠ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις ΕΕΠ από κλάδο σε κλάδο και εκπαιδευτικών σε κλάδους ΕΕΠ – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως.

Μετατάξεις ΕΕΠ
ΘΕΜΑ: Μετάταξη μέλους ΕΕΠ από κλάδο σε κλάδο και μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 Με την υπό στοιχεία 150270/Ε4/04-11-2020 – ΦΕΚ Γ 1891 – 23.11.2020Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

  • του άρθρου 64 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄),
  • των άρθρων 69 και 73 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),
  • του άρθρου 29, παρ. 2 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄),
  • του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»,
  • του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
  • του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

 

  • Tην αριθ. 59720/Ε2/20-5-2020 (ΑΔΑ:6Ο8Β46ΜΤΛΗ-7ΔΡ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020- 2021»,
  • τις με αριθ. 15/16-07-2020 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και 14/13-07-2020 Πράξη του ΚΥΣΔΕ με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  • τη με αριθ. 5/01-10-2020 Πράξη του ΚΥΣΕΕΠ, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων,
  • την αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/512/138962/Β1/13-10-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Α. Μετατάσσεται από κλάδο σε κλάδο το κάτωθι μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως ακολούθως:
 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΥΦΙΣΤ ΚΛΑΔΟΣ  

 ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΕΡΙΦΥΛΗ

 

 

ΠΕ25

 

Α΄ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Π.Ε.)

 

 

ΠΕ23

Α΄

ΘΕΣ/ΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

 

Β. Μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΥΦΙΣΤΑΜ ΚΛΑΔΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΚ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞ
 

ΒΑΒΑΝΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

 

ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

ΠΕ23

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Π.Ε.)

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

1ο ΚΕΣΥ ΑΧΑΪΑΣ – ΠΔΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΠΕ23

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΝΤΟΥΚΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

79.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

 

ΠΕ25

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

 

Γ. Μετατάσσονται σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΥΦΙΣΤΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞ
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΠΕ87.02-

ΝΟΣΗΛΕΥΤ

 

Γ΄ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΠΕ23

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΠΕ23

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που διαθέτουν και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων τους.

(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6150/09-11-2020).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε σε μορφή pdf την απόφαση Μετατάξεις ΕΕΠ από κλάδο σε κλάδο και εκπαιδευτικών σε κλάδους ΕΕΠ

Δείτε επίσης

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Ειδικά σχολεία και τμήματα που αναστέλλεται η λειτουργία τους λόγω κρουσμάτων covid-19
ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Ειδικά σχολεία: Ψήφισμα για την μη αναστολή λειτουργίας τους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση