Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πλατφόρμα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων υλοποιεί το ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πλατφόρμα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων υλοποιεί το ΙΕΠ: Για την υλοποίηση βελτίωσης και αναμόρφωσης του Ψηφιακού Αποθετηρίου. 

Πλατφόρμα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τη δημιουργία πλατφόρμας για την υλοποίηση βελτίωσης και αναμόρφωσης των Προγραμμάτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων έχει προγραμματίσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), προβαίνοντας σε Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «Δημιουργία πλατφόρμας για την υλοποίηση βελτίωσης και αναμόρφωσης του Ψηφιακού Αποθετηρίου των προγραμμάτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 87 του νόμου 4823 (ΦΕΚ 136/3-08-2021)».

Σύμφωνα με το ΙΕΠ:

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να δημιουργήσει μία πλατφόρμα η οποία θα δίνει τη δυνατότητα προβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του υλικού των προγραμμάτων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων καθώς θα ανατροφοδοτείται από τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες:

  • Τη δημιουργία φόρμας προβολής με φίλτρα, μεταδεδομένα και λέξεις κλειδιά
  • Τη μεταφορά των υπαρχόντων αρχείων στη νέα πλατφόρμα
  • Τη δημιουργία ρόλων της εφαρμογής για εσωτερικούς χρήστες
  • Τη δημιουργία φορμών αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης
  • Τη μεταφορά εγκεκριμένων αιτημάτων από την αντίστοιχη εφαρμογή
  • Την τεχνική υποστήριξη, τη βελτίωση, τη συντήρηση και τις διορθώσεις/επεκτάσεις της εφαρμογής που τυχόν θα προκύψουν
  • Τη δημιουργία οδηγού χρήσης
Παραδοτέα Χρόνος παρά

δοσης

Εκτιμώ

μενο Κόστος άνευ ΦΠΑ

Εκτιμώ

μενο Κόστος

με ΦΠΑ 24%

Π1

Πρόταση για την άρτια προβολή του υλικού των εργαστήριων δεξιοτήτων

15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 3.000,00€ 3.720,00€
Π2

Πλατφόρμα για σύνολο των εργασιών που αφορούν τα εργαστήρια δεξιοτήτων

2 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του Παραδοτέου Π1 10.000,00€ 12.400,00€
Π3

Μεταφορά δεδομένων και συμπλήρωση μεταδεδομένων

3 μήνες και 15 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του Παραδοτέου Π2 11.000,00€ 13.640,00€
Π4

Εξαμηνιαίες εκθέσεις για τη συντήρηση και τις βελτιώσεις της πλατφόρμας

Μετά την παραλαβή του Π3 6.000,00€ 7.440,00€

Η διάρκεια του έργου

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 30/06/2026, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει και να παραδώσει το Παραδοτέο Π1 σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, το Παραδοτέο Π2 σε διάστημα δύο (02) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του Παραδοτέου Π1, το Παραδοτέο Π3 σε διάστημα τριών (03) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Παραδοτέου Π2 και το Παραδοτέο Π4 (4 εξαμηνιαίες εκθέσεις) αρχομένου μετά την παραλαβή του Π3.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση εγγραφής σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων από το ΙΕΠ για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση 

Εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΙΕΠ: Αιτήσεις από 11 έως 18 Δεκεμβρίου 2023

Η νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Ανάλυση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ενωση 

Αποτελέσματα PISA 2022: Σύντομη παρουσίαση των κυριότερων αποτελεσμάτων από το ΙΕΠ 

Οδηγίες λειτουργίας θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης: ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΕΑ-Τμήμ. Ενταξης-Παράλληλη Στήριξη 

Εισηγήσεις για νέες οργανικές ζητά το Υπουργείο Παιδείας από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση