Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακλήσεις αποσπάσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το 2020-21

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανακλήσεις αποσπάσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2020-2021, εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Ανακλήσεις αποσπάσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Μαρούσι, 31-08-2020

Αρ. Πρωτ. : 112477/Γ4

ΘΕΜΑ: «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2020-2021»

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις :

α. του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

β. του άρθρου 31 παρ. 1,2 και 6 του ν.3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ. του άρθρου 6 παρ.6 του ν.2740/99 (Α΄186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,

δ. του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (Α’ 78),

ε. του ν.3149/2003(Α΄141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», στ. του π.δ. 18/2018 (A΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,

ζ. του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

η.  του  π.δ.  83/2019  (Α΄121)  «Διορισμός     Αντιπροέδρου  της    Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

θ. του π.δ.84/2019(Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

  1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».

 

  1. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 83585/Γ4/01-07-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2020-2021».
  2. Την από 20-08-2020 βεβαίωση της Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. περί της 9/20-08-2020 πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  3. Τις σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσω του ΟΠΣΥΔ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Ανακαλούμε την υπ. αρ. πρωτ.83585/Γ4/01-07-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

 

Α / Α

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΗΣ

1 ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ06 Δ.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 Π.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
3 ΛΕΒΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ79.01 Δ.Ε. ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΜΕΝΟΥΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΠΕ05 Π.Ε. Α΄ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, των οποίων ανακαλείται η απόσπαση, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την Απόφαση σε μορφή pdf

 Δείτε επίσης

Αποσπάσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2020-21
Νέες αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
Ανάκληση Απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ
Αποσπάσεις-ανακλήσεις αποσπάσεων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Τοποθέτηση σε Πρότυπα σχολεία εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με διετή θητεία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση