Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επέκταση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων: Οι λόγοι απόρριψης αίτησης χρηματοδότησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επέκταση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων: Οι λόγοι απόρριψης αίτησης χρηματοδότησης, από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κο Κυριάκο Πιερρακάκη.

Επέκταση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Επέκταση Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘA» με συνολική δημόσια δαπάνη 682.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 83922/Β9/Φ32/513 26/07/2023 Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης με τίτλο «Επέκταση Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘA» αποφάσισε (120023/Β9/Φ34/654/25-10-2023 Απόφαση) ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η αίτηση χρηματοδότησης απερρίφθη για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην πρόσκληση, ως αναγκαία επί ποινή αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.4 της πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν περιλαμβάνεται η βεβαίωση εναρμόνιση έργου( ΒΕΕ), για τα έργα ΤΠΕ, με την οποία πιστοποιείται η εναρμόνιση της προς έγκριση πράξης με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και σχετική αλληλογραφία του φορέα υλοποίησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Α6 του ν. 4727/2020. Σε περίπτωση μη απαίτησης Β.Ε.Ε για την συγκεκριμένη πράξη, αυτό βεβαιώνεται από την ίδια την υπηρεσία Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όχι από το φορέα υλοποίησης. Επίσης, η τεκμηρίωση για τη μη επισύναψη των ανωτέρω, δεν ήταν επαρκής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, στο υποβαλλόμενο ΤΔΠ δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στον οδηγό συμπλήρωσης ΤΔΠ Δ1- Οδ1-Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΠ-24.10.2022 του Εγχειριδίου Διαδικασιών (ΣΔΕ) ΕΠΑ 2021-2025 όσον αφορά:

1) την πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης: δεν είναι επαρκής η ανάπτυξη του Φυσικού Αντικειμένου, στο Τμήμα Δ.

2) Η πράξη δεν έχει ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα: σύναψη σύμβασης 29/2/2024, διάρκεια σύμβασης 3 μήνες και διάρκεια πράξης έως 31/12/2025.

3) Η ωριμότητα του έργου, όπως προκύπτει από αιτούμενα δικαιολογητικά είναι ασαφής, δεν περιλαμβάνει σχέδια εγγράφων για τον προσδιορισμό του Π/Υ, εφόσον δεν υπάρχουν εγκεκριμένα.

Δείτε επίσης

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ 2023Β και κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο | Πίνακας 

ΕΚΠΑ-Χορήγηση παιδαγωγικής επάρκειας: Aπό 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών | ΦΕΚ 

ChatGPT-δωρεάν ηλεκτρονικό μάθημα: Πλήρης οδηγός-Περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών και των περιορισμών του

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση