Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ετήσια έκθεση ΑΔΙΠΠΔΕ – Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ετήσια έκθεση ΑΔΙΠΠΔΕ – Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση: Τα περιεχόμενα της έκθεσης αναλυτικά.

Ετήσια έκθεση ΑΔΙΠΠΔΕ

Δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), συστάθηκε με το νόμο 4142 του 2013 (ΦΕΚ 83, τ. Α’, 09-04-2013) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι διοικητικά αυτόνομη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.

Αποστολή της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της (νόμος 4547 του 2018 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102, τ. Α’, 12-06-2018), η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε τα περιεχόμενα της Εκθεσης

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε

Πίνακας Περιεχομένων

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σκεπτικό και το Περιεχόμενο της Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε……………………………………. 7

 1. Το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool και τα Αποθετήρια του «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ως Πλαίσια Ανάπτυξης της Έκθεσης του 2019 7
 2. Το Σκεπτικό της Διαμόρφωσης των Δύο Βάσεων Δεδομένων Προερχόμενων από το Πληροφοριακό Σύστημα MySchool 7
 • Οι Τρεις Σκοποί της Μελέτης των Μαθητικών Βαθμολογιών……………………………….. 9
 1. Στατιστικά Δεδομένα για τα Αποθετήρια του «Φωτόδεντρου» και τα «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» 10
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Αξιολόγηση και Αριθμητική Αποτύπωση της Βαθμολογίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση……………………………………………………………………………………………………………… 11

 1. Θεσμικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης και Αριθμητικής Αποτύπωσης της Βαθμολογίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 11

Α.        Θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης και αριθμητικής αποτύπωσης της βαθμολογίας στο Δημοτικό σχολείο            11

Β.        Θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης και αριθμητικής αποτύπωσης της βαθμολογίας στο

Γυμνάσιο………………………………………………………………………………………………………. 12

Γ.         Θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης και αριθμητικής αποτύπωσης της βαθμολογίας στο

Γενικό Λύκειο………………………………………………………………………………………………… 13

Δ.        Θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης και αριθμητικής αποτύπωσης της βαθμολογίας στο Επαγγελματικό Λύκειο            15

 1. Σχόλια επί του Νομοθετικού Πλαισίου της Αξιολόγησης των Μαθητών………………. 17
  1. Παιδαγωγική αναβάθμιση της νομοθεσίας περί αξιολόγησης των μαθητών……… 18

Β.  Ασάφειες νομοθεσίας στους τομείς και τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών…….. 24

Γ. Προβλήματα εφαρμογής στην τάξη των νέων αντιλήψεων και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών…………………………………………………………………………………………………………….. 25

ΙΙΙ. Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών ως Ρυθμιστικός Παράγοντας του  Τρόπου  Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Μαθητών……………………………………………………………………………………………………………… 26

Α. Το διπολικό μοντέλο των τεσσάρων λειτουργιών της αξιολόγησης των μαθητών……. 26

Β. Διαφοροποίηση αντιλήψεων και πρακτικών αξιολόγησης μεταξύ εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης……………………………………………….. 28

Γ. Διλήμματα εκπαιδευτικών κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών…………… 29

Ετήσια έκθεση ΑΔΙΠΠΔΕ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Επεξεργασία Δεδομένων, Ερμηνεία, Σχόλια και Προτάσεις…………………………………….. 33

 1. Οπτικές Επεξεργασίας των Δεδομένων…………………………………………………………. 33

Α.        Η επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται στα Προγράμματα Σπουδών…………… 33

Β.        Παράμετροι που επηρεάζουν τις μαθητικές επιδόσεις………………………………….. 33

 1. Στατιστική Προσέγγιση Δεδομένων……………………………………………………………… 34

Α.        Τεχνικές περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης…………………………………………….. 34

Β.        Συσχετίσεις, ιεραρχική ανάλυση, παραγοντική ανάλυση κ.λπ………………………… 35

ΙΙΙ. Κατανομές Βαθμολογίας Μαθητών Στ’ Δημοτικού σε Επίπεδο Επικράτειας κατά το Σχολικό Έτος 2015-16……………………………………………………………………………………………………………… 35

 1. Κατανομές βαθμολογίας μαθητών Στ’ Δημοτικού………………………………………… 35
 2. Συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών των μαθητών Στ’ Δημοτικού στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα 37

Γ.         Ο παράγοντας φύλο και η βαθμολογία μαθητών Στ’ Δημοτικού……………………… 38

 1. Κατανομές Βαθμολογίας των Μαθητών στην Α’ Γυμνασίου Σχολικού Έτους 2016-17 και Β’ Γυμνασίου και Σχολικού Έτους 2017-18 σε Επίπεδο Επικράτειας 40

Α.        Κατανομές της βαθμολογίας των μαθητών Α’ και Β’ Γυμνασίου……………………… 40

Β.        Συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Α’ και Β’ Γυμνασίου            44

Γ.         Ο παράγοντας φύλο και η βαθμολογία μαθητών στην Α’ και Β’ Γυμνασίου………. 45

 1. Βαθμολογία Μαθητών Γ’ Γυμνασίου στην Επικράτεια Σχολ. Έτους 2015-16………….. 49

Α.        Κατανομές Βαθμολογίας μαθητών Γ’ Γυμνασίου 2015-16………………………………. 49

Β.        Συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών των μαθητών Γ’ Γυμνασίου στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα            51

Γ.         Ο παράγοντας φύλο και η βαθμολογία μαθητών Γ’ Γυμνασίου………………………. 51

 1. Βαθμολογία Μαθητών Α’ ΓΕ.Λ. σε Επίπεδο Επικράτειας Σχολ. Έτους 2016-17……….. 53

Α.        Κατανομές Βαθμολογίας μαθητών Α’ ΓΕ.Λ. 2016-17………………………………………. 53

Β.        Συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών των μαθητών Α’ ΓΕ.Λ. στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα            55

Γ.         Ο παράγοντας φύλο και η βαθμολογία μαθητών Α’ Λυκείου…………………………. 56

 • Βαθμολογία Μαθητών Α’ ΕΠΑ.Λ. σε Επίπεδο Επικράτειας Σχολ. Έτους 2016-17…….. 58

Α.        Κατανομές Βαθμολογίας μαθητών Α΄ ΕΠΑ.Λ………………………………………………. 59

Β.        Συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών των μαθητών Α’ ΕΠΑ.Λ. στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα            61

Γ.         Ο παράγοντας φύλο και η βαθμολογία μαθητών Α’ ΕΠΑ.Λ……………………………. 61

 • Κατανομές Βαθμολογίας Μαθητών Β΄ ΓΕ.Λ. σε Επίπεδο Επικράτειας κατά το Σχολικό Έτος 2017-18 64

Α.        Κατανομές Βαθμολογίας μαθητών Β΄ ΓΕ.Λ………………………………………………….. 64

Β.        Συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών των μαθητών Β’ ΓΕ.Λ. στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα            65

Γ.         Ο παράγοντας φύλο και η βαθμολογία μαθητών Β’ ΓΕ.Λ……………………………….. 66

Δ.        Συνιστώσες της επίδοσης στη Β’ τάξη ΓΕ.Λ…………………………………………………… 68

 1. Κατανομές Βαθμολογίας Μαθητών Β΄ ΕΠΑ.Λ. σε Επίπεδο Επικράτειας κατά το Σχολικό Έτος 2016-17 69

Α.        Κατανομές Βαθμολογίας μαθητών Β΄ ΕΠΑ.Λ………………………………………………. 69

Β.        Συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών των μαθητών Β’ ΕΠΑ.Λ. στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα            71

Γ.         Ο παράγοντας φύλο και η βαθμολογία μαθητών Β’ ΕΠΑ.Λ……………………………. 72

Χ. Σχολικές Επιδόσεις και Επιδόσεις των Ελλήνων Μαθητών στο Πρόγραμμα PISA………. 73

ΧΙ. Απουσίες Μαθητών και Επίδοση……………………………………………………………………. 75

Α.        Κατανομές απουσιών μαθητών Στ’ Δημοτικού, Α’ και Β’ Γυμνασίου………………… 75

Β.        Κατανομές απουσιών μαθητών Γ’ Γυμνασίου, Α’, Β’ ΓΕ.Λ. και Α’, Β΄ ΕΠΑ.Λ………… 77

Γ.         Κατανομές απουσιών μαθητών Γ’ ΓΕ.Λ. και Γ’ ΕΠΑ.Λ…………………………………….. 79

Δ. Φύλο και απουσίες μαθητών………………………………………………………………………… 80

ΧΙΙ. Βαθμολογίες κατά τη Μετάβαση των Μαθητών από τη μια Βαθμίδα Εκπαίδευσης προς την Επόμενη……………………………………………………………………………………………………………… 83

Α. Βαθμολογίες κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο………………………….. 83

Β. Βαθμολογίες κατά τη Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο……………………………. 84

Γ. Η επίδοση και το φύλο ως παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ……………………………………………………………………………………………………………… 86

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Τα Αποθετήρια του «Φωτόδεντρου» και η Αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση…………… 87

 1. Εισαγωγή………………………………………………………………………………………………… 87
 2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας…………………………………………………………………… 90

Α. Ζητήματα αξιολόγησης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ………………………….. 90

Β. Αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποθετηρίων ως ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων…. 92

Γ. Η αξιοποίηση των αποθετηρίων του Φωτόδεντρου στην ελληνική εκπαίδευση………. 93

 • Περιγραφή των Αποθετηρίων του «Φωτόδεντρου» και των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων 96
 1. Δεδομένα Επισκεψιμότητας Αποθετηρίων ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ………………………………….. 97

Α. Επισκεψιμότητα στα βασικά «Φωτόδεντρα»…………………………………………………… 98

Β. Επισκεψιμότητα στα «Φωτόδεντρα» των εκπαιδευτικών…………………………………. 104

Γ. Επισκεψιμότητα στα «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»……………………………………….. 107

 1. Το Ζήτημα της Παιδαγωγικής Αξιοποίησης των Αποθετηρίων στην Εκπαίδευση….. 110
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

Συμπεράσματα και Προτάσεις

Ι. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βελτίωσης της Νομοθεσίας περί της  Αξιολόγηση  Μαθητών……………………………………………………………………………………………………………… 113

Α. Συμπεράσματα για τη νομοθεσία της αξιολόγησης των μαθητών………………………. 113

Β. Προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας περί αξιολόγησης των μαθητών……………….. 114

Γ. Εστίαση αξιολόγησης στο περιεχόμενο και στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης…………………………………………………………………………………………………………….. 117

Δ. Πρόληψη λειτουργικού αναλφαβητισμού μέσω της ανάπτυξης του σχολικού

εγγραμματισμού………………………………………………………………………………………….. 120

ΙΙ. Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Αξιολόγηση των Μαθητών……. 1233

 

Α. Ελλιπής βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση .1233 Β. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη θεωρία και πράξη της αξιολόγησης1255 Γ. Θεματική επιμορφώσεων στην επαγγελματική ανάπτυξη για την αξιολόγηση………………………………………………………………………………………………………… 126

IΙΙ.  Προτάσεις  Εμπλουτισμού  της  Καταγραφής  Δεδομένων  στα  Αποθετήρια  του  ΙΤΥΕ

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και στο Πληροφοριακού Σύστημα MySchool…………………………………. 128

Α. Προτάσεις εμπλουτισμού καταγραφής δεδομένων για τα αποθετήρια του ΙΤΥΕ

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»…………………………………………………………………………………………….. 128

Β. Προτάσεις εμπλουτισμού καταγραφής δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα MySchool…………………………………………………………………………………………………………….. 129

Δείτε την έκθεση αναλυτικά

Δείτε επίσης

Β Φάση προσλήψεων – Πίνακες ΑΣΕΠ – Τροπολογίες – Πιστώσεις ΕΠΑΛ | Ενημέρωση

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.

Μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου | Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση