Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ από και προς τις σχολικές μονάδες: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ από και προς τις σχολικές μονάδες: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μετακινήσεις μαθητών ΑμεΑ

Οι Διοικητικές Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σύμφωνα με το εδάφιο 21, του άρθρου 7 του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/26-10-2012), το οποίο προστέθηκε στην παρ. Η΄ του Κεφ. ΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και η ισχύς του οποίου άρχισε από 01.07.2013, όπως αναφέρει το ΥΠΑΙΘΑ, έγγραφο 4946/Φ1/17-1-2024, απαντώντας σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση σχετικά με το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία από και προς τις σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ

Οι διατάξεις που διέπουν τους όρους και τους κανόνες της μεταφοράς καθορίστηκαν με την αριθ. 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/τ.Β΄/26.09.2018) Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως τροποποιήθηκε με την 53173/11-08-2022 (ΦΕΚ 4294Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών « Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ Β΄ 4217)».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156), το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έχει την αρμοδιότητα να στελεχώνει με οδηγούς και συνοδούς τα σχολικά λεωφορεία ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή και αποκλειστικής χρήσης Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) βάσει ανάλογου πρακτικού αποκλειστικής χρήσης, προκειμένου οι μαθητές που φοιτούν σε αυτές να μεταφέρονται από τις οικίες τους στις σχολικές τους μονάδες και αντιστρόφως.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών κατά την μεταφορά ελέγχονται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας των οχημάτων, των οδηγών και των συνοδών.

Σημειώνεται ότι οι ΣΜΕΑΕ της παραπάνω περίπτωσης, στον παρόντα χρόνο, ανέρχονται στις 16 ανά την επικράτεια και τα καλυπτόμενα οχήματα στα 25 ανάμεσα στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται ΣΜΕΑΕ από την περιοχή της Θεσ/νίκης.

Πέραν της παραπάνω διαδικασίας το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α δεν έχει άλλη αρμοδιότητα σε σχέση με τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν είτε σε άλλες ΣΜΕΑΕ της χώρας πέραν των δεκάξι (16) προαναφερθεισών, είτε σε άλλες Σχολικές μονάδες.

Δείτε επίσης

Ειδικά σχολεία Κρήτης: Τι είπε ο Αν. Υπ. Εσωτερικών για τις ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές

Υπουργείο Παιδείας: Δεν αναφέρεται στη νομοθεσία η δυνατότητα βελτίωσης θέσης ή αμοιβαίας μετακίνησης αναπληρωτών 

Οδηγίες αξιολόγησης προσωπικού ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ και για το πεδίο Α2 των σχολ. μονάδων και για το Α των ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Τεχνητή νοημοσύνη και Εκπαίδευση: “Οι δάσκαλοι του μέλλοντος θα είναι CEOs της τάξης”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση