Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποτροφίες επιμελών φοιτητών ΕΚΟ: Τροποποίηση ορισμού Μονογονεϊκής Οικογένειας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποτροφίες επιμελών φοιτητών ΕΚΟ: Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ορισμού Μονογονεϊκής Οικογένειας για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Υποτροφίες επιμελών φοιτητών

Σε τροποποίηση της 64833/Ζ1/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αναφορικά με την χορήγηση υποτροφιών από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε Επιμελείς Φοιτητές/τριες που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), προέβησαν οι Υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων κος Ι. Τσακίρης και Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Β. Διγαλάκης.

Η τροποποίηση της ΚΥΑ αφορά κυρίως στο πως ορίζεται η Μονογονεϊκή Οικογένεια.

Υπενθυμίζουμε πως ο  Συνηγόρος του Πολίτη είχε προτείνει προς τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας, αφενός, Οικονομίας και Ανάπτυξης, αφετέρου, την αντικατάσταση του ορισμού μονογονεϊκής οικογένειας, συνδέοντας την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας με την αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας των παιδιών από έναν γονέα (είτε εν τοις πράγμασι είτε μετά από δικαστική ανάθεση).

Δείτε την Τροποποίηση αναλυτικά

«Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (Β΄ 1625).

Εχοντας υπόψη…..

Την ανάγκη απορρόφησης των πόρων του Προγράμματος και αποτελεσματικότερης οικονομικής ενίσχυσης των επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 64833/Ζ1/2018 κοινής υπουργικής απόφασης

«Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – Β’ Κύκλος” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (Β’ 1625), αφότου άρχισε να ισχύει ως ακολούθως:

Αρθρο 1

1.Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Μονογονεϊκή Οικογένεια: Η οικογένεια όπου ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

α) δυνάμει δικαστικής απόφασης, ή

β) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη, ή

γ)υιοθεσία από έναν γονέα ή

δ) ο ένας γονέας έχει αποβιώσει.».

2. Οι περιπτώσεις Β.1.4 και Β.1.5 του Κεφαλαίου Γ’ αντικαθίστανται ως εξής:

«Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 8 μόρια. Β. 1.5 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 4 μόρια.».

Αρθρο 2

Κατά τα λοιπά, η 64833/Ζ1/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1625) ισχύει ως έχει.

Άρθρο 3

Το Ι.Κ.Υ. οφείλει να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις, χωρίς να θίγονται υποψήφιοι που έχουν ήδη καταταγεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, στους πίνακες επιλεγέντων.

Δείτε το ΦΕΚ B 3572 – 26.09.2019

Δείτε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη επί του θέματος

Δείτε επίσης

ΑμεΑ: Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα – Εφαρμογή της νομοθεσίας με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Συνήγορος του Πολίτη: Με παρέμβασή μας νομοθετήθηκε η άδεια ανατροφής αναπληρωτριών από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση