Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικοί: Αίτημα νομοθετικής ρύθμισης-απόσπασης στο τόπο εκλογής τους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικοί: Αίτημα νομοθετικής ρύθμισης – απόσπασης στο τόπο εκλογής τους λόγω της ιδιότητας τους ως αιρετοί – Επιστολή.

Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικοί
Η επιστολή

ΠΡΟΣ:

  1. Υπουργείο Εσωτερικών
    • Γραφείο Υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου
    • Δ/νση Οργάνωσης &Λειτουργίας Τ.Α

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Υπουργείο Παιδείας &Θρησκευμάτων

 

  • Γραφείο Υφυπουργού κας Σοφίας Ζαχαράκη
  • Γραφείο Γεν. Γραμματέως κας Αναστασίας Γκίκα
  1. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας (ΠΕΔ)

 

  1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

 ΑΙΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

 Σύμφωνα με το άρθρ. 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2),

«Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί.

Οι υπάλληλοι αυτοί,

εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.

Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.”

Όμως, η παρακάτω αναφερόμενη και προσφάτως δημοσιευθείσα διάταξη νόμου, έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρ. 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, δημιουργώντας προβλήματα στην διοίκηση του Δήμου και αμφιβολία ως προς το ισχύον σχετικώς νομοθετικό καθεστώς.

Ειδικότερα,

με την διάταξη του άρθρ. 66 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α 12/24.1.2020), αντικαθίσταται ως εξής η διάταξη του άρθρ. 62 παρ. 5 του Ν. 4589/2019.

«5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α` 115).

Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών».

Βάσει των ανωτέρω και προς άρση κάθε αμφιβολίας, προτείνουμε και αιτούμαστε την επίσπευση και εισαγωγή προς ψήφιση, νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί, λόγω της ιδιότητας τους ως αιρετοί, να μπορούν να αιτούνται την απόσπασή τους στο τόπο εκλογής τους, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012.

Και τούτο διότι

η διάταξη αυτή εισάγει εξαιρετικό δίκαιο για τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης με την προαναφερόμενη υπαλληλική ιδιότητα, με δικαιολογητική βάση την απρόσκοπτη, απερίσπαστη και κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα άσκηση των καθηκόντων του αιρετού.

Η διάταξη αυτή (άρθρ. 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012) πρέπει να ισχύσει κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης οιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής  που εισάγεται με τη νέα διάταξη του άρθρ. 66 του Ν. 4653/2020, διαφορετικά ακυρώνεται η δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου ως αιρετού της αυτοδιοίκησης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Δείτε επίσης

Τροπολογίες: Αποσπάσεις νεοδιοριζόμενων ΑμεΑ-Αναστολή λειτουργίας σχολ. μονάδων-Διαμαρτυρία ΕΣΑμεΑ για ποσοστά αναπηρίας
Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΑΕ-ΣΔΕ-ΙΕΚ-ΚΔΒΜ-ΓΑΚ-Βιβ/θκών-Φροντ/ρίων-ΚΞΓ | ΦΕΚ
Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση