Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις σε ΑΕΙ για το Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις σε ΑΕΙ για ζητήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση – Αρθρο 132 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

Διευκρινίσεις σε ΑΕΙ

Με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 446/29.12.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Βασίλη Διγαλάκη παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με το άρθρο 132 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) “Ζητήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση” και τις ενέργειες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την ενιαία εφαρμογή του.

Αναλυτικά
Θέμα: Κοινοποίηση του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις ενέργειες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την ενιαία εφαρμογή του.
 Σχετικά έγγραφα:

α. Η υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22.5.2019 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2667).

β. Η υπό στοιχεία 107422/Β9/Φ11/629/3.7.2019 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2859).

γ. Το άρθρο 132 του ν. 4763/2020 (Α΄254).

Με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 ρυθμίζεται η διαδικασία τακτοποίησης των αδιάθετων ποσών, που είχαν χορηγηθεί ως χρηματοδότηση-δανειοδότηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (A.E.I.), ως τελικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» δυνάμει των υπ’ αρ. 130/6-4-2001, 1119/13-7- 2001 και 30339/ΚΑ/6-2-2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και  τα οποία δεν τακτοποιήθηκαν ως προς το οικονομικό αντικείμενο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 διευκρινίζεται ότι:
  • Η τακτοποίηση των αδιάθετων υπολοίπων πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) με καταβολή του ύψους του αδιάθετου υπολοίπου στον Λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22.5.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, το αργότερο έως την 31η. 12.2020.

β) με τμηματική επιστροφή του τριάντα τοις εκατό (30%) του αδιάθετου υπολοίπου σε  πέντε (5) ισόποσες δόσεις και την υλοποίηση έργου/προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού ύψους ίσου με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αδιάθετου υπολοίπου για τη διενέργεια αναπτυξιακών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων του Α.Ε.Ι. κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε δόση καταβάλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, με υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι

εάν το ποσό των αδιάθετων υπολοίπων καταβληθεί εμπροθέσμως, ήτοι έως τις 31.12.2020 στην περ. α΄, και έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους (από το έτος 2021 έως το 2025) στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020, τα Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τόκων ή προσαυξήσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής ρύθμισης.

Αυτονόητο είναι δε ότι εάν παρέλθει η ως άνω προθεσμία και δεν έχουν καταβληθεί τα εν λόγω ποσά, η παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Για την τακτοποίηση των αδιάθετων υπολοίπων

σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020, κάθε Α.Ε.Ι. οφείλει να λάβει απόφαση Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., την οποία θα κοινοποιήσει προς το Τμήμα Α’ Κατάρτισης ΠΔΕ της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο email pde@minedu.gov.gr το αργότερο έως την 31η.12.2020.

Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει με σαφή και αδιαμφισβήτητο τρόπο τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την αναγνώριση της υποχρέωσης του Α.Ε.Ι. να τακτοποιήσει το αδιάθετο υπόλοιπο, όπως αυτό προσδιορίστηκε με την υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22.5.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, καθώς και την αποδοχή του ύψους του αδιάθετου ποσού, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί στην ως άνω απόφαση,

β) τη βούληση υπαγωγής στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 προκειμένου να τακτοποιηθεί το αδιάθετο υπόλοιπο,

γ) την παραίτηση από κάθε ένδικο βοήθημα το οποίο έχει ασκηθεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά της 81347/Β9/Φ11/435/22.5.2019 Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και το δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος στο μέλλον με αντικείμενο την αμφισβήτηση της υποχρέωσης τακτοποίησης ή του ύψους των αδιάθετων υπολοίπων από τη χρηματοδότηση- δανειοδότηση που έλαβαν τα Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» δυνάμει των υπ’ αρ. 130/6-4-2001, 1119/13-7-2001 και 30339/ΚΑ/6-2-2002.

Η παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο βοήθημα

θα πρέπει να λάβει χώρα και ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το αργότερο έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., όπως αυτή θα οριστεί στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι

εάν η συζήτηση του ένδικου βοηθήματος έχει προγραμματιστεί σε χρόνο προγενέστερο της αναμενόμενης ημερομηνίας υποβολής της πρότασης του έργου/προγράμματος, η παραίτηση ενώπιον του δικαστηρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο κατά την έναρξη της συζήτησης ενώπιον του ακροατηρίου.

Διευκρινίσεις σε ΑΕΙ
Τέλος,

διευκρινίζεται ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος αναμένεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020, με την οποία θα καθορίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων για την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών, στο πλαίσιο των οποίων θα τακτοποιηθεί το εβδομήντα τοις εκατό του αδιάθετου υπολοίπου κάθε Α.Ε.Ι., το οποίο έχει εκδηλώσει τη βούληση υπαγωγής στη ρύθμιση της περ. β΄ της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

Επανακυκλοφορία ΦΕΚ A 254-νόμος 4763/2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, λόγω λάθους

Δείτε επίσης

Μετονομασία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΚΟ: Στόχος να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός ύψους 13 εκατ. ευρώ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση