Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μακρή-παράθεση στοιχείων: Υπολογισμός κενών για διορισμούς-Προσλήψεις αναπληρωτών-Mονιμοποιήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μακρή-παράθεση στοιχείων: Υπολογισμός κενών για διορισμούς-Προσλήψεις αναπληρωτών 2022-23-Πλαίσιο μονιμοποίησης νεοδιόριστων-Τμήματα Ενταξης.

Μακρή-παράθεση στοιχείων

Στοιχεία παρέθεσε στη Βουλή, πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της προκειμένου να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές της 21.05.2023, η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Ζέττα Μακρή, αναφορικά με το πως υπολογίζονται τα οργανικά κενά των εκπαιδευτικών ώστε να πραγματοποιούνται μεταθέσεις και μόνιμοι διορισμοί, τους έως τώρα μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, τις έως αυτή την ώρα 48.176 προσλήψεις αναπληρωτών για το 2022-23 και το νομοθετικό πλαίσιο των προσλήψεων, όπως επίσης το νομοθετικό πλαίσιο μονιμοποίησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και τη διαδικασία υλοποίησης της ίδρυσης νέων Τμημάτων Ενταξης.

Αναλυτικά

Μόνιμοι διορισμοί με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά

Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/97 (Α΄ 94) και στο άρθρο 7 του Ν. 3848/2010, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δηλώνουν αρμοδίως τα οργανικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) γνωμοδοτούν επί των εν λόγω στοιχείων, ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης κατά κλάδο και ειδικότητα, ενώ δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η ανακοίνωση των πινάκων αυτών.

Υπολογισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της Εγκυκλίου που εκδίδεται κάθε έτος από το Υ.ΠΑΙ.Θ κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων. Για τον προσδιορισμό οργανικού κενού απαιτούνται είκοσι (20) ώρες μαθήματος, υπόλοιπο κάτω του δώδεκα (12) δεν λαμβάνεται υπόψη, και γνώμονας είναι πάντοτε η αντικειμενική κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης και η ορθολογική διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο οφείλει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο διδασκαλίας.

Για τον λόγο αυτό, δεν δύναται να υπολογίζεται οργανικό κενό με δώδεκα (12) ώρες μαθήματος ανά σχολική μονάδα. Για τον παραπάνω υπολογισμό χρησιμοποιούνται – προς διευκόλυνση – ο πίνακας Α, όπου καταγράφονται τα οργανικά στοιχεία κάθε σχολικής μονάδας, ο πίνακας Β, όπου τα προαναφερόμενα στοιχεία προστίθενται σε επίπεδο ομάδων σχολείων, και, τέλος, ο πίνακας Γ, όπου προστίθενται οι πίνακες Β, ώστε να προκύψουν τα συνολικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού για κάθε περιοχή μετάθεσης.

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στις Εγκυκλίους προσδιορισμού οργανικών κενών/πλεονασμάτων που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (για τις Μεταθέσεις έτους 2023 εκδόθηκε η αριθμ. 21020/Ε2/24- 2-2022 Εγκύκλιος), τα αλγεβρικά αθροίσματα των οργανικών ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων ωρών που προκύπτουν από τους πίνακες Α (των σχολικών μονάδων) μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις προσωπικού (ελλείμματος ή πλεονάσματος αντίστοιχα) στον πίνακα Β για κάθε ομάδα σχολείου.

Οι οργανικές αυτές θέσεις προστίθενται στο επίπεδο περιοχής μετάθεσης, ώστε να προκύψει το οργανικό έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή. Είναι επομένως σαφές ότι κάθε κενή οργανική θέση για μετάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή έχει προσδιοριστεί βάσει των οργανικών αναγκών σε επίπεδο ομάδας σχολείου, εάν όχι σχολικής μονάδας.

Αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την υπηρεσία-Παραιτήσεις εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας, για τον υπολογισμό οργανικών κενών και πλεονασμάτων λαμβάνονται υπόψη τόσο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την υπηρεσία όσο και οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Π.Δ. 50/1996 και του άρθρου 46 παρ. 1 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25).

Η ύπαρξη αυτοδίκαιων αποχωρήσεων και παραιτήσεων δεν συνεπάγεται αυτόματα οργανικά κενά

Ωστόσο, η ύπαρξη αυτοδίκαιων αποχωρήσεων και παραιτήσεων δεν συνεπάγεται αυτόματα οργανικά κενά στους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ενδεχομένως ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικοί των εν λόγω/κλάδων στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ. Τέλος, επισημαίνεται ότι γνώμονας είναι πάντοτε η αντικειμενική κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης και η ορθολογική διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο οφείλει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο διδασκαλίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όσα προβλέπονται σχετικά, με δεύτερες ή τρίτες αναθέσεις μαθημάτων, καθώς και τυχόν δεύτερη ειδικότητα.

Οι έως σήμερα μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αναφορικά με τους μόνιμους διορισμούς, την τελευταία τριετία πραγματοποιήθηκαν 5.929 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (4.489 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 1.440 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) για πρώτη φορά μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς και 18.908 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που διενεργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια ανέρχεται σε 24.837.

Σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκονται και οι νέοι 3.772 μόνιμοι διορισμοί.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2022-23

Για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48.176 προσλήψεις στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, έχουν προσληφθεί 25.213 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, 14.738 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 8.225 μέλη ΕΕΠΕΒΠ. Ειδικότερα, στα ΣΜΕΑ/ΤΕ έχουν προσληφθεί 4.950 αναπληρωτές (1.478 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, 1.312 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης και 2.160 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) ενώ ο αριθμός των προσλήψεων στα ΚΕΔΑΣΥ ανέρχεται σε 1.132 (εκ των οποίων 182 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, 146 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης και 804 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ). Για το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης έχουν πραγματοποιηθεί 15.292 προσλήψεις αναπληρωτών (9.753 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης, 1.871 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης και 3.668 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Πως γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7- 8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».

Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 5 της ως άνω Y.A., η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Κεφ. Ε του ν. 4589/2019, ΦΕΚ Α΄ 13), οι προσλήψεις των αναπληρωτών διενεργούνται για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους (άρθρο 63 του ως άνω νόμου). Συνακόλουθα, δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία μονιμοποίηση αλλά διορισμός των εκπαιδευτικών, ως μονίμων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019.

Μονιμοποίηση νεοδιόριστων

Το πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και ειδικότερα το Μέρος Γ΄- «Αξιολόγηση του έργου Στελεχών, Εκπαιδευτικών και λοιπού Ειδικού Προσωπικού της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (άρθρα 56 έως 83).

Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου εκδόθηκαν πρόσφατα:

– η αριθμ. 9950/ΓΔ5/27-1-2023 (Β΄ 388) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της»

– η αριθμ. 12980/Ε3/3-2-2023 (Β΄ 602) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)»

Στη συνέχεια εκδόθηκε και απεστάλη προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας η αριθμ. 14374/ΓΔ5/8-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΝ146ΜΤΛΗ-ΠΦ3) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ».

Ιδρυση Τμημάτων Ένταξης

Οσον αφορά στην ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, αυτή υλοποιείται με το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 6, 8 και 34 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) και της παρ. 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 17 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

Η διαδικασία για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την έκδοση της αριθμ. 149773/Δ3/2-12-2022 ΚΥΑ (Β΄ 6179/5-12-2022), σύμφωνα με την οποία ιδρύονται σαράντα (40) Τμήματα Ένταξης, πλέον των ήδη υπαρχόντων, σε ισάριθμες σχολικές μονάδες.

Η προπαρασκευαστική διαδικασία για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει ολοκληρωθεί και στον παρόντα χρόνο τα σχέδια ΚΥΑ των σχετικών πράξεων έχουν προωθηθεί για υπογραφή από τα συναρμόδια υπουργεία.

Δείτε επίσης

Νέοι διορισμοί 2023: Από ποιους Πίνακες θα γίνουν-Τα κενά στις ΕΔΥ-Τι αναμένουμε από εδώ και πέρα 

3772 διορισμοί: Κατανομή-αποχωρήσεις-οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα Δευτεροβάθμιας | Ενημέρωση

Νέα Τμήματα Ενταξης Δημοτικών σχολείων: Στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ-Για τα Νηπιαγωγεία αναμονή | Ενημέρωση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση