Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας-Μόνιμοι διορισμοί: Ενημερωτικό Νεκτάριου Κορδή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας-Μόνιμοι διορισμοί: Ενημερωτικό Νεκτάριου Κορδή τ. αιρετού στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ).

Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας

Ενημερωτικό κοινοποίησε ο τ.αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδή, σχετικά με τις Μετατάξεις και την πρόσκληση ενδιαφέροντος στην Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για αιτήσεις.

Επισήμανση βασικών σημείων της διαδικασίας των αιτήσεων Μετάταξης

Ο τ. αιρετός επισημαίνει τα βασικά σημεία της διαδικασίας των Μετατάξεων καθώς και το ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση της αίτησης μετάταξης.

Προσοχή στα λάθη δηλώσεων περιοχής προτίμησης

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τον τ. αιρετό, πολλές φορές γίνονται λάθη σε δηλώσεις περιοχών προτίμησης με αποτέλεσμα να γίνεται μετάταξη σε  άλλη περιοχή που δεν επιθυμεί ο εκπαιδευτικός.

Ο Νεκτάριος Κορδής παραθέτει επίσης την κατανομή των οργανικών κενών

στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τους προβληματισμούς του για τα σοβαρά οργανικά κενά και τους μόνιμους διορισμούς που επίκεινται.

_____________

Αναλυτικά το ενημερωτικό
Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας
Θέμα: Ενημέρωση για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών και τα σοβαρά οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου η πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία:

Ποιες είναι οι κατηγορίες των μετατάξεων;
 • Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

 • Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

 • Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 • Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων;

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, είναι οι ακόλουθες:

 • άρθρα 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • άρθρα 69, 70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 ΦΕΚ 224 Α΄) του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), – άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄),
 • άρθρο 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)
 • άρθρο 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59, παρ. 1 και 60, παρ. 2 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
 • άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’)
 • η αριθμ. 26139/Α2/3-11-2011 Υπουργική Απόφαση, Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις, άρθρο 14 & Κεφ. Ε΄, άρθρο 15 (ΦΕΚ 561 Β΄).
Ποια είναι η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης;

 Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από  10-5-2021 έως και 17-5-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τους αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά τους Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), τους οποίες ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί τους Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (μέσω protocol@minedu.gov.gr) στο Τμήμα Α΄ τους Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων

Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Α. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του τους/τους κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές τους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).

B.Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια  (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).

Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών.

Μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης;

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 31-05-2021. Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές  έχουν ήδη ανακοινωθεί. Είναι προφανές ότι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα υφιστάμενα οργανικά κενά!

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μετάταξη εκπαιδευτικού;
 • Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.
 • Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
 • Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας
Πώς κατανέμονται τα οργανικά κενά στη Δευτεροβάθμια;

Η κατανομή των οργανικών κενών ανά κλάδο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η ακόλουθη:

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΟ1 108 29
ΠΕ02 1368 296
ΠΕ03 1216 460
ΠΕ05 22 0
ΠΕ06 105 0
ΠΕ07 17 0
ΠΕ08 45 0
ΠΕ11 24 4
ΠΕ33 23 0
ΔΕ01.17 8 1
ΔΕ02.01 20 7
ΔΕ02.02 31 13
ΠΕ04.01 84 9
ΠΕ04.02 334 101
ΠΕ04.03 6 1
ΠΕ04.04 760 268
ΠΕ04.05 149 72
ΠΕ34 2 0
ΠΕ78 18 6
ΠΕ79.01 62 1
ΠΕ80 51 1
ΠΕ81 29 2
ΠΕ82 148 35
ΠΕ83 61 8
ΠΕ84 19 0
ΠΕ85 34 9
ΠΕ86 67 0
ΠΕ87.01 94 28
ΠΕ87.02 197 51
ΠΕ87.03 76 5
ΠΕ87.04 30 8
ΠΕ87.05 4 0
ΠΕ87.06 1 1
ΠΕ87.07 3 3
ΠΕ87.08 64 20
ΠΕ87.09 87 23
ΠΕ87.10 1 1
ΠΕ88.01 79 19
ΠΕ88.02 36 7
ΠΕ88.03 5 4
ΠΕ88.04 20 4
ΠΕ88.05 5 2
ΠΕ89.01 33 8
ΠΕ89.02 2 1
ΠΕ90 57 32
ΠΕ91.01 1 0
ΤΕ01.04 2 0
ΤΕ01.06 1 1
ΤΕ01.07 2 1
ΤΕ01.19 68 11
ΤΕ01.25 2 1
ΤΕ01.26 2 1
ΤΕ01.31 1 1
ΤΕ02.01 2 2
ΤΕ02.02 5 0
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΚΕΝΩΝ 2021/22 5691 1552
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΚΕΝΩΝ 2020/21 2702 560
Οι υποψήφιοι για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ

με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές με ΕΝΓ-ΕΓΒ που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση της αίτησης μετάταξης! Πολλές φορές γίνονται λάθη σε δηλώσεις περιοχών προτίμησης με αποτέλεσμα να γίνεται μετάταξη σε  άλλη περιοχή που δεν επιθυμεί ο εκπαιδευτικός!   

Μετατάξεις-οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας
Σχετικά με τα σοβαρά οργανικά κενά και τους διορισμούς

Τα συνολικά οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας είναι 5691 εκ των οποίων τα 1552 κατανέμονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη (27,3%).

Το 2020 είχαμε 2702 εναπομείναντα κενά για μετατάξεις. Έχουμε συνεπώς μια αύξηση των κενών μετά τις μεταθέσεις κατά 110% συγκριτικά με το 2020! Τα αρχικά δηλωθέντα κενά των μεταθέσεων έφταναν τα 13.000!  

Εν αναμονή της κατανομής για τους 5250 μόνιμους διορισμούς το 2021 είναι προφανές ότι ο αριθμός αυτός είναι σταγόνα στον ωκεανό των τεράστιων κενών που υπάρχουν σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης!

 Με πάνω από 44.000 ενεργούς αναπληρωτές, είναι προφανές ότι ακόμη και αν ολοκληρωθούν έγκαιρα οι 5250 προσλήψεις, το Σεπτέμβρη θα εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά σε όλη την επικράτεια!

Υπενθυμίζουμε ότι

την τρέχουσα σχολική χρονιά είχαμε 3.250 προσλήψεις περισσότερες από την προηγούμενη χρονιά που ισοδυναμεί με αύξηση προσλήψεων κατά 26,8% σε σχέση με το 2019-20 και κατά 198,2% σε σχέση με το 2014-15! Μέσα σε μια πενταετία (2016-2021) οι προσλήψεις αναπληρωτών αυξήθηκαν κατά 156%!

Οι ελαστικές μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς στη Δημόσια εκπαίδευση με τους αναπληρωτές να αποτελούν πλέον σχεδόν το 26% επί του συνόλου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Σχετικά με τους 5250 μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση,

με βάση τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ήδη θα έπρεπε να έχουν οριστικοποιηθεί και κοινοποιηθεί οι οριστικοί πίνακες της 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓE/2019 και ταυτόχρονα να έχουν ενημερωθεί επίσημα οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες σχετικά με το πλάνο του ΥΠΑΙΘ για την κατανομή των 10.500 μόνιμων προσλήψεων που αφορούν τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων,

η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ -ακόμη και μετά τις συναντήσεις με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ-  τηρεί σιγή ιχθύος και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη τόσο στο θέμα της οριστικοποίησης των πινάκων όσο και στο ζήτημα της κατανομής των διορισμών.

Στην τελευταία συνάντηση με την ΟΛΜΕ ειπώθηκε από την Υπουργό κ. Κεραμέως ότι οι πίνακες θα είναι έτοιμοι τον Ιούνιο χωρίς να είναι και σίγουρο!

Η κατανομή αναμένεται(!)

ενώ υπάρχει και η τεράστια αγωνία των 10.000 απορριφθέντων εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ και η κατάληξη που θα έχουν οι ενστάσεις τους.

Μέχρι στιγμής, παρά τις παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και την κατάθεση επερωτήσεων και τροπολογιών στη Βουλή, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.

Απαιτούμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

να ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα των μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση! Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και σοβαρότητα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τόσα χρόνια καλύπτουν τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι περίπου 45.000 αναπληρωτές που απασχολούνται τη φετινή σχολική χρονιά,

τονίζουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη μόνιμων διορισμών σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, τη στιγμή που από το 2010 έχουμε σχεδόν 48.000 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης!

Είναι προφανές πως οι 10.500 μόνιμες προσλήψεις

δεν καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημόσιου Σχολείου, θα έπρεπε να γίνουν όλες εντός του 2021 και για το λόγο αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μόνιμες προσλήψεις σε όλα τα εκπαιδευτικά κενά.

Όσον αφορά την κατανομή το ελάχιστο που επιβάλλεται είναι η ισοκατανομή μεταξύ των δύο βαθμίδων που δεν καλύπτουν φυσικά παρά ελάχιστα κενά!

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και καλά με υγεία και δύναμη για το επόμενο κρίσιμο διάστημα!

Αθήνα 9/5/2021

Νεκτάριος Κορδής

Τ. Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ με τις ΣΥΝ.Ε.Κ

nekordis@yahoo.gr – κιν. 6932600870

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Αιτήσεις από 10 έως 17.05.2021

Δείτε επίσης

ΠΑΣΑΔ: 10500 μόνιμοι διορισμοί το 2021 δεν είναι υπερβολή και πολυτέλεια-9945 κενά Α/θμια-5760 Β/θμια
Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021: Επικαιροποιημένα στοιχεία-Ενημέρωση Γ. Μπουλμέτη-Β. Βούγια
Διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής: Εντός Ιουνίου οι Πίνακες-Δεν έχει αποφασισθεί η κατανομή
Να ξεκλειδώσουν οι Πίνακες Γενικής και Ειδικής Αγωγής 1ΓΕ-2ΓΕ-3ΕΑ: Αναφορά στη Βουλή
Ανοιγμα πινάκων ΑΣΕΠ για απόφοιτους ειδικής αγωγής: Στη Βουλή επιστολή με κατάθεση Αναφοράς της Χ. Κεφαλίδου
Νέοι πίνακες προκήρυξης 3ΕΑ/2019: Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε νέους αναμορφωμένους

Πριν φύγετε

Ποτέ ανοίγουν ξανά οι πίνακες διορισμών και αναπληρωτών για προσθήκη προϋπηρεσίας και προσόντων
Επαναλειτουργία σχολείων-self test: 10 Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Χρήσιμη πληροφόρηση
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση