Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις στο Τμήμα Ψυχολογίας και στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις στο Τμήμα Ψυχολογίας και στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών: Με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών την 02/02 και 06/02 αντίστοιχα.

Προσλήψεις στο Τμήμα Ψυχολογίας και στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
1. Τμήμα Ψυχολογίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 332/01-12-2021 τακτική της συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 472/18-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/διδάσκουσας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021- 2022, για τη διδασκαλία μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο:

  • Α) Ψυχολογία των Εξαρτήσεων.
Δικαιολογητικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας της Σ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2022, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Σχετική Αίτηση/ Υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής (μέσω δημόσιας αρχής, Κ.Ε.Π. ή του www.gov.gr).

– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (και των 2 όψεων).

– Βιογραφικό σημείωμα.

– Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.

– Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.

– Πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο xkoutala@uoc.gr σε ένα ενιαίο αρχείο pdf με τίτλο αρχείου και θέμα e-mail «ΑΙΤΗΣΗ 407/80 του/της………………..».

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση και το υπόδειγμα αίτησης.

2. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην αριθμ. 248η/8-12-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 472/18-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο:

Α. Γνωστικό αντικείμενο «Γνωσιοθεωρία – Φιλοσοφία του Νου»:

  • «Γνωσιοθεωρία» (προπτυχιακή παράδοση).
  • «Θέματα Φιλοσοφίας του Νου» (προπτυχιακό σεμινάριο).

Β. Γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακός Πολιτισμός και Εκπαίδευση»:

  • «Ψηφιακός Πολιτισμός και Εκπαίδευση» (προπτυχιακή παράδοση).
  • «Ψηφιακός Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Ειδικά θέματα» (προπτυχιακό σεμινάριο).
Δικαιολογητικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (email: gram@fks.uoc.gr) μέχρι την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Σχετική Αίτηση.

– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων.

– Βιογραφικό σημείωμα.

– Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.

– Διδακτορική Διατριβή και μια έως δύο αντιπροσωπευτικές εργασίες του έργου τους.

– Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

– Πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Τμήμα Ψυχολογίας: Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας ώρες 09:30-14:30 στο τηλέφωνο 2831077543 (Χρυσούλα Κουταλά, α/α προϊσταμένη Γραμματείας) και στο xkoutala@uoc.gr .

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα: 28310- 77211 – Email: gram@fks.uoc.gr .

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση