Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωρινοί Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωρινοί Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων Δευτέρα 23/11/2020 ώρα 10:00 έως Παρασκευή 27/11/2020 ώρα 14:00.

Προσωρινοί Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκδόθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Πράξης “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση”, ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Οι Πίνακες  διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των στοιχείων των αιτήσεων με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερωθούν μέσω της πλατφόρμας στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης που είχαν υποβάλλει.

Επί του προσωρινού πίνακα οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων:  Δευτέρα 23/11/2020 ώρα 10:00 έως  Παρασκευή 27/11/2020 ώρα 14:00.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με email ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από e-παράβολο των 20€ και το παράβολο να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του. (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ. 27-28 της Α.Π.660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης)

Επισημαίνεται ότι το παράβολο είναι μοναδικό και ισχύει για μία (1) μόνο Πρόσκληση.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επι ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες, ειδικότερα δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις  πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε  καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4639,  213-131-4620, 213-131-4526 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00. 

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: karakolidou.e@inedivim.gr

Δείτε τους Πίνακες εδώ

Δείτε επίσης

Μετακίνηση εκπαιδευτικών από Τμήματα Ενταξης σε Ειδικά σχολεία | Εγκύκλιος
Ωρολόγιο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης Δημοτικών-Νηπιαγωγείων: Συμπληρωματική πρόταση-Κατανομή ανά διδακτικό αντικείμενο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

Γράψτε μία απάντηση