Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναδοχή: Διαδικασία πιστοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών | Τρόπος και ύψος αμοιβής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναδοχή: Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών του ΣΚΛΕ, τρόπος και ύψος αμοιβής τους.

Αναδοχή: Διαδικασία πιστοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών | Τρόπος και ύψος αμοιβής

ΦΕΚ B 2198 – 07.06.2019

Αρθρο 1

Ειδικός κατάλογος πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών

1. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (εφεξής καλούμενος ΣΚΛΕ) τηρεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών εκπαιδευμένων σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας (εφεξής Ειδικό Κατάλογο) ανά Περιφέρεια.

Στον Ειδικό Κατάλογο εγγράφονται, μετά από υποβολή αίτησής τους στο ΣΚΛΕ, κοινωνικοί λειτουργοί με άδεια άσκησης επαγγέλματος, μέλη του ΣΚΛΕ, εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρφωσης που περιγράφεται στα άρθρα 3-6 και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

2. Στον Ειδικό Κατάλογο τηρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

• Προσωπικές πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜ ΣΚΛΕ, διεύθυνση τόπου κατοικίας κ.λπ.

• Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου κ.λπ.),

• Πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική του εμπειρία, όπως ο φορέας εργασίας, έτη προϋπηρεσίας με συνάφεια στο χώρο παιδικής προστασίας και άνευ συνάφειας, η βεβαίωση ανεργίας (σε περίπτωση που είναι άνεργος/η), κ.λπ.

• Αντίγραφο πτυχίου και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, αντίγραφα μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων σπουδών, βεβαίωση γνώσης ξένης γλώσσας, βεβαίωση γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο εγγεγραμμένος κοινωνικός λειτουργός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκων, για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων,

• Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος επιμόρφωσης των άρθρων 3-6.

3. Ο ΣΚΛΕ, τον Μάιο και το Νοέμβριο εκάστου έτους, ζητά με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, από όσους έχουν ενταχθεί στον Ειδικό Κατάλογο να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Δείτε:

Αναδοχή και υιοθεσία: Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Αρθρο 2

Διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο

1. Ο ΣΚΛΕ τηρεί ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους για την εγγραφή τους στον Ειδικό Κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 1.

2. Στον Ειδικό Κατάλογο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί λειτουργοί ανά Περιφέρεια, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιμορφωτικού προγράμματος και κατόπιν μοριοδότησης των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, ως εξής:

α) Έτη επαγγελματικής εμπειρίας, με συνάφεια στην παιδική προστασία: 30 μονάδες ανά έτος,

β) Έτη επαγγελματικής εμπειρίας, χωρίς συνάφεια στην παιδική προστασία: 10 μονάδες ανά έτος,

γ) Συναφείς Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: 150 μονάδες ανά τίτλο,

γ) Συναφείς Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών: 300 μονάδες,

δ) Γνώση ξένης γλώσσας: 40 μονάδες ανά ξένη γλώσσα.

3. Ο ΣΚΛΕ ορίζει τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη είτε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από εγγεγραμμένα μέλη του ΣΚΛΕ, η οποία εξετάζει και μοριοδοτεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων κοινωνικών λειτουργών για την εγγραφή τους στον Ειδικό Κατάλογο.

Στον Ειδικό Κατάλογο τηρείται αυστηρά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με την ανωτέρω μοριοδότηση.

Αρθρο 3

Προγράμματα επιμόρφωσης

Ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4506/2017, στους φορείς εποπτείας των άρθρων 13 και 22 του ν.4538/2018 που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΚΠΠ) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εκτέλεση και διαχείριση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των αιτούντων την ένταξή τους στον Ειδικό Κατάλογο, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φορείς εποπτείας ή/και επιστημονικούς φορείς.

Στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι η κατάλληλη προετοιμασία των ως άνω κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να διεξάγουν την κοινωνική έρευνα καταλληλότητας για την αξιολόγηση των υποψήφιων αναδόχων ή θετών γονέων, υπό την εποπτεία των φορέων εποπτείας του άρθρων 13 του ν.4538/2018 και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ.1 του ίδιου νόμου.

Τα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης παρέχονται δωρεάν στους κοινωνικούς λειτουργούς και η επιτυχής παρακολούθησή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο, του άρθρου 26, παρ 2. του ν. 4538/2018 που τηρεί ο ΣΚΛΕ.

Αναδοχή: Διαδικασία πιστοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών | Τρόπος και ύψος αμοιβής

Αρθρο 4

Διάρκεια, τόπος και μεθοδολογία των προγραμμάτων επιμόρφωσης

1. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωσης ανέρχεται σε 30 ώρες, με δυνατότητα διενέργειας των προγραμμάτων κατά τις απογευματινές ώρες και το Σάββατο, προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εργαζόμενων κοινωνικών λειτουργών.

2. Ο τόπος διενέργειας των προγραμμάτων επιμόρφωσης ορίζεται κάθε φορά από τον φορέα εποπτείας του άρθρου 13 και 22 του ν. 4538/2018, που τα διοργανώνει.

Ο χώρος διενέργειας των προγραμμάτων επιμόρφωσης πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους, με αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες για διδασκαλία και να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

3. Το πρόγραμμα στηρίζεται τόσο σε εισηγήσεις, όσο και σε βιωματικές /ενεργητικές μεθόδους εκπαίδευσης, μέσα από εργασίες σε μικρές ομάδες με ανάλυση περιστατικών και περιπτωσιολογικών μελετών (case studies), κατάρτιση εκθέσεων κοινωνικών ερευνών, που παρέχουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να αναστοχαστούν την εμπειρία τους και να τροποποιήσουν στάσεις και αντιλήψεις για την αποϊδρυματοποίηση, την αναδοχή και την υιοθεσία.

Δείτε:

Αναδοχές και υιοθεσίες: Εφαρμογή του νέου νόμου

Αρθρο 5

Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα επιμόρφωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι (06) κοι- νωνικών λειτουργών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) κοινωνικούς λειτουργούς.

Αρθρο 6

Θεματικές ενότητες των προγραμμάτων επιμόρφωσης

Το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων επιμόρφωσης ορίζεται ως ακολούθως:

α. Θεσμικό πλαίσιο Παιδικής Προστασίας, Αναδοχής και Υιοθεσίας

• Η παιδική προστασία στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και στους διεθνείς οργανισμούς. Η υιοθεσία και η αναδοχή στην Ελλάδα, τον Ευρωπαϊκό και τον Διεθνή Χώρο – Θεσμικό πλαίσιο.

• Στοιχεία Οικογενειακού Δικαίου (γονική μέριμνα, επιμέλεια, υιοθεσία, επιτροπεία, συγγενική αναδοχή, κ.α. και διαφορές αυτών).

• Στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας (θεσμός ανάδοχης φροντίδας σε σύγκριση με την ιδρυματική προστασία, θεσμός υιοθεσίας κ.λπ.).

• Έννοια και περιεχόμενο της ανάδοχης φροντίδας (ορισμός, μορφές, διαφοροποίηση από την υιοθεσία, κ.α), δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των αναδόχων γονέων.

• Έννοια και περιεχόμενο της υιοθεσίας, υποχρεώσεις και δικαιώματα θετών γονέων.

• Καθήκοντα, υποχρεώσεις και νομική ευθύνη των πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών.

β. Διαδικασία διαγνωστικής μελέτης/ κοινωνικής έρευνας:

Προτυποποίηση εντύπου έκθεσης αξιολόγησης υποψηφίων αναδόχων/θετών γονέων

• Βασικές αρχές διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας (Τεχνικές επικοινωνίας, τρόποι προσέγγισης, διαδικασία συνέντευξης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της οικογένειας, διερεύνηση φιλικού ή ευρύτερου περιβάλλοντος, λήψη ατομικού, οικογενειακού, κοινωνικού ιστορικού, αξιολόγηση εμπειριών παιδικής ηλικίας και οικογενειακών σχέσεων, διερεύνηση του προτύπου της πυρηνικής οικογένειας κ.λπ.).

• Διερεύνηση της γονεϊκής ικανότητας (δυνατά και αδύνατα σημεία, συναισθηματική προσφορά, ανάληψη ευθυνών και υποχρεώσεων, δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και πλαισίων συμπεριφοράς στο παιδί, σωστή συναισθηματική αντίδραση σε στιγμές συγκρούσεων, ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε περιόδους μεταβολών, λήψη αποφάσεων σε στιγμές κρίσης).

• Μέσα αξιολόγησης της καταλληλότητας (συνεντεύξεις, κατ΄ οίκον επίσκεψη, παρατήρηση, έλεγχος αρχείων, ασκήσεις π.χ. επίλυση προβλήματος, έκφραση θετικών / αρνητικών συναισθημάτων).

• Μεθοδολογία (Secure Base Model).

• Μεθοδολογία συνέντευξης/ intake/ διερεύνηση και αξιολόγηση κινήτρων (τι επιδιώκεται με την αναδοχή / υιοθεσία, τι προσδοκάται από το παιδί, ποιες είναι οι φιλοδοξίες για την εξέλιξή του).

• Οριοθέτηση του ρόλου του πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού και της διασύνδεσης της υποψήφιας ανάδοχης/θετής οικογένειας με το φορέα εποπτείας.

• Συγγραφή έκθεσης / τεκμηρίωση στοιχείων / τήρηση ημερολογίου ενεργειών.

• Πλαίσιο συνεργασίας με τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13 του ν. 4538/2018.

Αρθρο 7

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ο ενδιαφερόμενος κοινωνικός λειτουργός παρακολουθεί το σύνολο του προγράμματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης ολόκληρης θεματικής ενότητας του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης βεβαιώνεται από το ΚΚΠΠ, μετά από έκθεση των εκπαιδευτών του προγράμματος σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων και των αποτελεσμάτων.

Μετά το πέρας του προγράμματος εκδίδεται Βεβαίωση από το ΚΚΠΠ υλοποίησης του προγράμματος, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο που τηρεί ο ΣΚΛΕ.

Δείτε:

Βοήθεια στο Σπίτι: Τροπολογία στην Βουλή για επιπλέον θέσεις προσωπικού στα νησιά

Αρθρο 8

Προσόντα Εκπαιδευτών

Η επιμόρφωση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, που ορίζει ο φορέας εποπτείας, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς του τομέα της κοινωνικής φροντίδας, ή άλλους επιστήμονες με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της αναδοχής/παιδικής προστασίας/υιοθεσίας/ εξωιδρυματικής φροντίδας ή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα πεδία της αναδοχής, της υιοθεσίας και της συμβουλευτικής, με διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

Η αμοιβή των εκπαιδευτών επιβαρύνει τα ΚΚΠΠ τα οποία επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αναδοχή: Διαδικασία πιστοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών | Τρόπος και ύψος αμοιβής

Αρθρο 9

Διαδικασία ορισμού Πιστοποιημένου Κοινωνικού Λειτουργού

1. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτει τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό εγγεγραμμένο στον Ειδικό Κατάλογο που τηρεί ο ΣΚΛΕ, εφόσον αποβεί αποδεδειγμένα άκαρπη η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4538/2018.

2. Η απόφαση ορισμού του πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού εκδίδεται, μετά από πρόταση του ΣΚΛΕ, ο οποίος επιλέγει από τον Ειδικό Κατάλογο, που τηρεί, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής των πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών σε αυτόν, ανάλογα με την περιφέρεια όπου κατοικούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι/θετοί γονείς.

3. Σε περίπτωση που σε μια περιφέρεια δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι κοινωνικοί λειτουργοί εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Κατάλογο του ΣΚΛΕ, δύναται να ορίζεται πιστοποιημένος κοινωνικός λειτουργός από όμορη Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα κίνησης στον πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό.

4. Εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ, μετά τη λήψη της απόφασης ορισμού μεριμνά για την επικοινωνία (έγγραφη ή ηλεκτρονική) με τον επιλεγέντα κοινωνικό λειτουργό, με παράλληλη κοινοποίηση στην Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, Τμήμα Αναδοχής και Υιοθεσίας.

5. Προκειμένου να ανατεθεί η διενέργεια κοινωνικής έρευνας στον ίδιο πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό, πρέπει να έχουν εξαντληθεί οι εγγραφές του Ειδικού Καταλόγου πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Σε περίπτωση κωλύματος του επιλεγέντος πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού, το οποίο δηλώνει εγγράφως, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ορισμού του, με υπεύθυνη δήλωση του στον ΣΚΛΕ, επιλέγεται με την ίδια διαδικασία, ο αμέσως επόμενος από τη σειρά κατάταξης στον Ειδικό Κατάλογο.

Αρθρο 10

Ολοκλήρωση κοινωνικής έρευνας και Αμοιβή πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών

Ο πιστοποιημένος κοινωνικός λειτουργός οφείλει να ολοκληρώσει τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας και να καταθέσει σε έντυπη μορφή, με πρωτότυπη υπογραφή και σε ψηφιακό αρχείο, την έκθεση καταλληλότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, στον Φορέα Εποπτείας εντός των προθεσμιών που θέτει ο νόμος.

Ο Φορέας Εποπτείας εκδίδει Βεβαίωση για την πληρότητα, βάσει των εθνικών και διεθνών προτύπων, και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της ανατεθείσας κοινωνικής έρευνας των υποψηφίων αναδόχων/θετών γονέων, την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά και στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, Τμήμα Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Η αμοιβή των πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ (Μεικτή αμοιβή) ανά περίπτωση αξιολόγησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ (μεικτές αμοιβές) ετησίως ανά πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό. Η δαπάνη καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αναδοχή: Διαδικασία πιστοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών | Τρόπος και ύψος αμοιβής

Αρθρο 11

Καταβολή αμοιβής πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών

Η αμοιβή των πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών καταβάλλεται από:

Α) Το αρμόδιο Κ.Κ.Π.Π. με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού, για αμοιβή κοινωνικής έρευνας που διενεργείται για Υποψήφιους αναδόχους/ θετούς γονείς που έχουν υποβάλει αίτηση αναδοχής /υιοθεσίας στο Κ.Κ.Π.Π. και η κοινωνική τους έρευνα έχει παραπεμφθεί, μέσω της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4538/2018, σε πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό του ΣΚΛΕ.

Το ως άνω Κ.Κ.Π.Π. επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης,

Β) Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης, για αμοιβή κοινωνικής έρευνας που διενεργείται για υποψήφιους αναδόχους/ θετούς γονείς που έχουν υποβάλει αίτηση αναδοχής/υιοθεσίας σε κοινωνική υπηρεσία λοιπών φορέων εποπτείας και έχουν παραπεμφθεί, μέσω της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4538/2018, σε πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό του ΣΚΛΕ.

Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης εκδίδει χρηματικό ένταλμα στο όνομα του πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού, κατόπιν αιτήματος και διαβίβασης σε αυτήν των σχετικών δικαιολογητικών από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας.

Δείτε:

ΑμεΑ: Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα – Εφαρμογή της νομοθεσίας με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Αναδοχή: Διαδικασία πιστοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών | Τρόπος και ύψος αμοιβής

Αρθρο 12

Δικαιολογητικά καταβολής αμοιβής πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών

Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

• Απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

• Απόφαση έγκρισης δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη.

• Κατάσταση δαπάνης εις διπλούν υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη.

• Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4538/2018 με την οποία ανατέθηκε η διεξαγωγή της έρευνας στον εν λόγω πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό.

• Βεβαίωση του άρθρου 10 του φορέα εποπτείας για την πληρότητα και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση (αναφέροντας και τις τυχόν παρατάσεις της) της ανατεθείσας έρευνας.

• Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι οι περιπτώσεις αξιολόγησης που έχουν ανατεθεί στον εν λόγω πιστοποιημένο κοινωνικό λειτουργό δεν υπερβαίνουν το έτος αναφοράς το ποσό των 2.500 ευρώ.

• Βεβαίωση του ΣΚΛΕ ότι ο εν λόγω κοινωνικός λειτουργός είναι πιστοποιημένος και εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο.

• Τιμολόγιο/ απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο αντίστοιχο παραστατικό του πιστοποιημένου κοινωνικού λειτουργού.

• Αντίγραφο του λογαριασμού του δικαιούχου όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ.

Κατά την καταβολή της ανωτέρω αμοιβής γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Αρθρο 13

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο- σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση